18
पावलकी कोरिन्‍थला ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु
ती ज्‍युक्‍ला पावल एथेन्‍स नेसुर थेन्‍नी कोरिन्‍थला गाल्‍नोक। ते लेप्‍सिमा पोन्‍टसला क्‍येवु अकिलास सिरुप यहूदी मिरा च्‍यिकला ठेनोक। ती ति खोरो पेर्मी प्रिस्‍किलाला साङ मुला राङ टिनी इटालिया लुङ्‍बा नेसुर कोरिन्‍थला वानोक। च्‍यिलासिसिन रोमी ग्‍येल्‍वु क्‍लौडियसकी तेरी यहूदीतिवाला रोम नेसुर थेन ग्‍युक सिनी क बिन्‍नोक। तुक क्‍यानी पावल तिवाला ठेतुपला गाल्‍नोक। तिवाला ठेसिमा तिवी लाका ति च्‍यिक्‍पा राङ यिन्‍दुप तप्‍की पावल साङ तिवी मुला राङ देनी लाका क्‍यासुङ। तिवी लाका ति कुर जोप लाका नोक। ङासोप ङ्‍यिमाला नरी पावल यहूदी छ्‍योखाङला गल्‍नी केवुल किनोक, तमा यहूदी ताङ ग्रीककी मीतिवाला ल्‍यामो क्‍यानी हाक्‍को ज्‍यितुप छाल्‍सुङ।
ती पेला सिलास ताङ तिमोथी माकेडोनिया नेसुर वानोक। तुक क्‍यानी पावल ति कुर जोप लाका क्‍युर ज्‍याक्‍नी सुङ ख्‍याप्‍टाक कितुप ताङ यहूदीतिवाला येशू ति ख्रीष्‍ट यिन सिनी पङ्‍बु तेरिन नोक। यिने यहूदीतिवा पावलकी तेन्‍दोकला लानी मर्च्या क्‍यासुङ। तमा पावलकी ख्‍युर ग्‍युर्नी तिवाला “ख्‍यिराङला कोन्‍छ्‍योक नेमा ख्‍येलुप पर्च्या ति ख्‍यिरा क्‍येन यिन, ङे ति मिन। त याङ ङ यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बाकी मीतिवी ते डोयी।” सिनी खोरो मज्‍यी लोकी थल्‍दुक र्‍हुन ज्‍याक्‍नी गाल्‍सुङ। तेसुर पावल तीतस युस्‍तस सिरुप कोन्‍छ्‍योकला सोवा देकुप यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बाकी मी यीकी खाङ्‍बाला कोन्‍छ्‍योककी सुङ नेमा येन्‍देन तेरुपला गाल। तीकी खाङ्‍बा ति यहूदी छ्‍योखाङकी चिप्‍ला राङ नोक। पावलकी बिन्‍दुप सुङ थोसिमा ती छ्‍योखाङकी मी छ्‍ये क्रिस्‍पस ताङ तीकी मिछाङतिवा तेरीकी येशूला तेपा क्‍यासुङ। तमा कोरिन्‍थकी मीतिवा बङीकी पावलकी ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु सुङ थोसिमा कोन्‍छ्‍योकला तेपा क्‍यानी बप्‍तिस्‍मा लानोक। तमा नुप च्‍यिक पावलला ज्‍यल्‍का थोङ्‍मी चोवो येशूकी तीला “ख्‍युरुङ ज्‍यिवा माकी, यिने खरक्‍पा मादेवा क्‍यानी सुङ ति लोप! 10 च्‍यिलासिसिन ङ ख्‍योरो मुला राङ वे। तुक क्‍यानी ख्‍युरुङला सी साङ मेलोक्‍पा कि मुथुपी। दी ग्‍येसाला ङला तेपा कितुप मीतिवा बङी वे।” सिनी सुङ्‍सुङ। 11 तमा पावल तिवी मुला लो च्‍यिक ताङ फेका सेक देनी तिवाला कोन्‍छ्‍योककी सुङ लाप्‍सुङ।
12 तमा गलियोन ति अखैया लुङ्‍बा ओङ्‍ज्‍येन कितुप मी छ्‍ये वोतुप पेला यहूदीतिवा ख च्‍यिक क्‍यानी पावलकी तेन्‍दोकला लानी पावलला ठिम्‍खाङला टिन गल्‍सिमा 13 “दी मी तीकी याङ रोमी ठिम ताङ मुला मिथिन्‍दुप ताम्‍ङे लाप्‍नी कोन्‍छ्‍योकला सोवा देक गोकिवी सिनी लुकिनोक।” सिनी सिक्‍यासुङ। 14 तमा पावलकी लप्‍तुछ्‍येप पेला ती गलियोन तीकी यहूदीतिवाला दुक सिक्‍यासुङ, “ओ यहूदीतिवा, वुतुङ के ख्‍यिरा क्‍यावु दी ताम्‍ङे ति मीला मेलोक्‍पा जोप याङ्‍ना लाका दुक्‍टा कितुप ताम्‍ङे यिन्‍सियाङ ङे ङ्‍येन राङ गोकिवी। 15 यिने दी ताम्‍ङे ति ख्‍यिरा ग्‍येताम ताङ मिङतिवा ताङ रङगी ठिमकी कोर्ला यिन्‍सिन ख्‍यिराङ ल्‍हानी नासाम तोङा! दुका ताम्‍ङेकी ठिम कितुप ति ङला गा मलङ्‍गिवी।” 16 तुक सिक्‍यासिमा तीकी तिवाला ठिम्‍खाङ नेमा तेन ताङ्‍सुङ। 17 तमा मीतिवा तेरीकी यहूदी छ्‍योखाङकी मी छ्‍ये सोस्‍थेनेसला जिम्‍नी ठिम्‍खाङकी दोङ्‍ला राङ दुसुङ। यिने तीकी कोर्ला गलियोनकी काङ साङ ङ्‍याम माक्‍या।
पावल एन्‍टिओखियाला लोकुप
18 ती ज्‍युक्‍ला पावल ङ्‍यिमा अलायी सेक ते राङ देसुङ। तमा कोन्‍छ्‍योकला तेपा कितुप मीतिवी मुला क्‍येनी प्रिस्‍किला ताङ अकिलास साङ मुला राङ टिनी टुला जेनी सिरिया लुङ्‍बाला डोप छाल्‍सुङ। यिने गोमाला कोन्‍छ्‍योकला थाक्‍छ्‍येनी लावा लावु ति नासाम शर्नी किंक्रियाला गल्‍नी खोरो र्‍ह टेसुङ। 19 तेसुर तिवा एफिससला लेप्‍सिमा पावलकी प्रिस्‍किला ताङ अकिलासला तेराङ क्‍युर ज्‍याक्‍नी खोरुङ ति यहूदी छ्‍योखाङ नाङ्‍ला शुनी यहूदीतिवी मुला येशूकी कोर्ला केवुल क्‍यासुङ। 20 तमा तेकी यहूदीतिवी पावलला तरोङ साङ चेयी देराङ ज्‍यु सिनी गोङ्‍बा शुसुङ। यिने पावल माङ्‍येन। 21 तमा तिवी मुला क्‍येनी डोप पेला पावलकी तिवाला “कोन्‍छ्‍योककी नोवा वोसिन ङ येलुङ ख्‍यिरा ते लोङ वुङ्‍गुप्‍नो।” सिनी एफिसस नेसुर टुला जेनी गाल्‍सुङ। 22 तमा कैसरियाला पाप्‍सिमा केन जेनी यरूशलेमकी चर्चला गल्‍नी तेकी तेपा कितुप मीतिवाला ठेनी मर एन्‍टिओखियाला गाल। 23 ते ङ्‍यिमा चेयी देसिमा पावल गलातिया ताङ फ्रिगियाकी लुङ्‍बाला वोतुप दासा कुतुक कुतुकला गल्‍नी ते वोतुप तेपा कितुप मी तेरीला टोङ्‍गु बिन्‍नी तेपा रम्‍बु जोसुङ।
अपोल्‍लोसकी एफिससला ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु
24 ती पेला अलेक्‍जेन्‍ड्रिया ग्‍येसाला क्‍येवु अपोल्‍लोस सिरुप यहूदी मिरा च्‍यिक एफिससला वानोक। ती ति ताम्‍ङे ल्‍यामु लोपुप ताङ कोन्‍छ्‍योककी सुङला खामु वोतुप मी नोक। 25 कोन्‍छ्‍योककी सुङ टेङ्‍बुकी कोर्ला तीकी येन्‍देन ङ्‍येनोक। तुक क्‍यानी ती ति छासे सेम गा क्‍यानी येशूकी कोर्ला ताम्‍ङे लपुप ताङ ताम्‍ङे टेङ्‍बु तिराङ लोपुप किनोक। यिने तीला यूहन्‍नाकी बप्‍तिस्‍माकी कोर्ला तिराङ छ्‍या नोक। 26 ती ति यहूदी छ्‍योखाङ नाङ्‍ला गल्‍नी ङाडेङ क्‍यानी सुङ लप्‍किनोक। यिने तीकी लापुप सुङ थोनी प्रिस्‍किला ताङ अकिलासकी ती अपोल्‍लोस तीला येशूकी कोर्ला ल्‍यामु क्‍यानी हाक्‍माकोवु थोङ्‍नी तीला खोप्‍रे खाङ्‍बा टि वानी येशूकी सुङ टेङ्‍बुकी तेन्‍दोक ति ल्‍यामो क्‍यानी लाप्‍सुङ। 27 तमा ती ज्‍युक्‍ला अपोल्‍लोस अखैयाकी दासाला डोप नो क्‍यासिमा तेपा कितुप मीतिवी तीला ते डोपला टोङ्‍गु बिन्‍सुङ। तमा अखैयाला वोतुप लोमातिवाला “अपोल्‍लोसला ल्‍यामो क्‍यान दाल्‍जा किटे की।” सिनी तिवी यिकी टिनी ताङ्‍सुङ। तेसुर अपोल्‍लोस अखैयाला लेप्‍सिमा कोन्‍छ्‍योककी कटिन थोप्‍नी तेपा क्‍यावुतिवाला दाल्‍जा किटे क्‍यासुङ। 28 च्‍यिलासिसिन कोन्‍छ्‍योककी सुङ नेसुर तीकी येशू तिराङ ख्रीष्‍ट यिन सिरुप सुङ बिन्‍नी तेरीकी मिङ्‍गाला यहूदीतिवा ताङ मुला केवुल क्‍यानी तिवाला खरक्‍पा दे च्‍यिसुङ।