19
पावलकी एफिससला ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु
अपोल्‍लोस ति कोरिन्‍थला वोतुप पेला पावल ति गलातिया ताङ फ्रिगियाकी दासा नेवा क्‍यानी एफिससला वासुङ। तमा ते ललाइ तेपा कितुप मीतिवा ताङ मुला ठेनी, “ख्‍यिरा तेपा क्‍यासिमा ख्‍यिराङला कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍मा ङ्‍येसुङ माङ्‍ये?” सिनी टिसुङ। यिने लोमातिवी पावलला “माङ्‍ये वे। कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍मा वे सिरुप ति ङ्‍यिरा थोवु साङ माथो वे।” सिनी सिक्‍यासुङ। तमा पावलकी लोङ तिवाला “तुकै यिन्‍सिन, ख्‍यिरा चुका परकी बप्‍तिस्‍मा लावु?” सिनी टिसुङ। तमा तिवी “ङ्‍यिरा याङ यूहन्‍नाकी बप्‍तिस्‍मा लायी।” सिनी सिक्‍यासुङ। येलुङ पावलकी तिवाला सिक्‍यासुङ, “यूहन्‍नाकी बप्‍तिस्‍मा याङ मीतिवाला सेम ग्‍युरुप थोक्‍ला तिराङ बिन्‍दुप यिन। यूहन्‍नाकी ‘ङे तिङ्‍ला मी यी फेप्‍किवी, ख्‍यिरा खोला तेपा की!’ सिनी सिक्‍यावु ती मी ति येशू यिन।” ती ताम्‍ङे थोसिमा तिवी येशूकी मिङला बप्‍तिस्‍मा लासुङ। ती ज्‍युक्‍ला पावलकी तिवी खला लाक्‍पा ज्‍याक्‍सिमा कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍मा तिवी खला फेप्‍नी तिवा ग्‍येताम कुतुक कुतुकला ताम्‍ङे कितुप ताङ ज्‍युक्‍थमाला वुङ्‍गुप ताम्‍ङे साङ शेतुप छाल्‍सुङ। ते तिवा तो मिसिन मिरा च्‍यिङ्‍ङी चोयी नोक।
ती ज्‍युक्‍ला पावल यहूदी छ्‍योखाङला गल्‍नी ल सुम सेक ङाडेङ क्‍यानी मीतिवाला कोन्‍छ्‍योककी ग्‍येल्‍खापकी कोर्ला लाप्‍नी तिवाला तेपा कि ज्‍यितुप छाल्‍सुङ। यिने मी ललाइकी सेम क्‍योङ्‍बु वोतुप तप्‍की पावलकी ताम्‍ङेला तेपा माक्‍यानी मीतिवी मिङ्‍गाला पावलकी ताम्‍ङेकी तेन्‍दोकला लासुङ। तुक क्‍यानी पावलकी ती ताम्‍ङे मेलोक्‍पा कितुपतिवाला क्‍युर ज्‍याक्‍नी लोमातिवाला टिनी टुरान्‍नस सिरुप लोपुप दासाला देनी ङ्‍यिमी टेङ तिवाला येशूकी कोर्ला लाप्‍सुङ। 10 पावलकी तिवाला लो ङ्‍यी सेक लाप्‍सिमा ते एशियाला देतुप यहूदी ताङ ग्रीककी मीतिवा तेरीकी येशूकी सुङ ङ्‍येन्‍सुङ।
11 तमा ते कोन्‍छ्‍योककी पावलकी लक नेमा हलेवु लाकातिवा कि च्‍यिसुङ। 12 ती हलेवु लाका ति पावलकी थोकुप रुमाल ताङ लाका कितुप पेला कोन्‍दुप मज्‍या रे काङ रे मीतिवी खुन गल्‍नी नेर्पुकी जुला रेक्‍सिन नेर्पुतिवी नेजुतिवा टेकुप ताङ र्‍हेन्‍डीतिवा थेन डिनोक। 13 तमा ललाइ फार छुर युकुप यहूदी मिंदुङतिवी डेकी कुलुप मीतिवाला येशूकी मिङ तेन्‍नी, “पावलकी ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु येशूकी मिङला ङ ख्‍युरुङला सिरिन, थेन ग्‍युक!” सिनी क तेर्किनोक। 14 ते स्‍केवास सिरुप यहूदी कोङ्‍यार छ्‍येकी पुज्‍युङ पिन दिनतिवी साङ तुक राङ किनोक। 15 तिवी तुक कितुप पेला डेकी तिवाला “ङ येशूला ङो शेकिवी, पावलला साङ ङो शेकिवी। यिने ख्‍यिराङ ति सु यिन?” सिनी टिसुङ। 16 तमा ज्‍युक्‍ला डेकी कुलुप मी ति तिवी खला फिर्नी तिवा तेरीला ओङला ज्‍याक्‍नी तला ताङ्‍सुङ। तमा तिवा जुला म थेन्‍नी ती खाङ्‍बा नेमा पेर्तुङ्‍बा सिङ क्‍यानी टोनी गाल्‍सुङ। 17 ती ताम्‍ङे ति एफिससला देतुप यहूदीतिवा ताङ ग्रीकतिवी हाक्‍कोसुङ। ती तप्‍की तिवा तेरी ज्‍यिवा लानी चोवो येशूकी मिङला सोवा तेक्‍सुङ। 18 तमा मलोक तेपा क्‍यावु मीतिवा बङी वानी मीतिवी मिङ्‍गाला खोप्‍रे क्‍यावु मेलोवा लाकातिवा क्‍युर्नी सेम ग्‍युर्सुङ। 19 तिवी पर्ला शाशुता कितुपतिवा बङीकी खोप्‍रे शाशुता कितुप पेज्‍यातिवा तेरी खुन वानी मी तेरीकी मिङ्‍गाला र्‍हेसुङ। ती पेज्‍याकी गोङ ति ची क्‍यासिन ङुलकी डप्‍बु तोङ्‍डा खल ङ चोयी नाकिनोक। 20 तुक क्‍यानी येशूकी सुङ ति मङ मङ टमिन ताङ ओङ छ्‍येवु डोयी गाल।
एफिससला मीतिवा हराङ हुरुङ क्‍यावु
21 ती ज्‍युक्‍ला पावल कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी ओङला माकेडोनिया ताङ अखैयाकी लाम नेवा क्‍यानी यरूशलेमला डोपला नासाम तङ्‍नी, “ते गल्‍सिमा ङ रोमला साङ डो गोकिवी” सिनी सिक्‍यासुङ। 22 तमा खोरुङला दाल्‍जा कितुप तिमोथी ताङ इरास्‍तसला ति माकेडोनियाला ताङ्‍नी खोरुङ ति ङ्‍यिमा चेयी पर सेक एशिया लुङ्‍बाला देसुङ।
23 ती पेला ते पावलकी ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु येशूकी सुङगी कोर्ला मीतिवा छासे हराङ हुरुङ क्‍यासुङ। 24 च्‍यिलासिसिन डेमेत्रियस सिरुप ङुलकी कु जोप मी यीकी आर्तेमिस सिरुप ल्‍हमुकी ल्‍हङाङ दोके टिक्‍पे टिक्‍पे जोनी ती लाका कितुप मीतिवाला लाका बङी तेर्किनोक। 25 ती डेमेत्रियसकी कु जोप लाका कितुप मीतिवा ताङ यम्‍बा तुकै राङ लाका कितुप मीतिवाला कताङ्‍नी सिक्‍यासुङ, “ओ नुपतिवा, दी छोङ नेसुर ख्‍येप्‍साङ ल्‍यामु राङ गिवी सिरुप ति याङ ख्‍यिराङला छ्‍या राङ वे। 26 एफिसस ताङ एशियाला वोतुप मीतिवा तेरीला ‘लाक्‍पी जोवु कुतिवा काङ साङ मिन।’ सिनी पावलकी मी बङीला लुनी टिन गलुप ति ख्‍यिरा थोङ्‍गुप ताङ थोनी राङ वे। 27 ती तप्‍की दाक्‍पी छोङला कुन फोकुप तिराङ मिन, दाक्‍पी ओङ छ्‍येन्‍मु आर्तेमिस ल्‍हमुकी ल्‍हङाङला साङ मेतेन्‍वी, तेरी एशियाकी लुङ्‍बा ताङ जम्‍बुलिङ तेरीकी मीतिवी तेन्‍दुप ल्‍हमुकी मोवा साङ तोर्नी डिवी।” सिनी सिक्‍यासुङ।
28 ती थोसिमा तिवा कशेन ङ्‍यिर्मु लानी “ङ्‍यिराङ एफिसीतिवी ल्‍हमु आर्तेमिस राङ छ्‍ये यिन।” सिनी च्‍यार तेन्‍सुङ। 29 तुक क्‍यानी ती ग्‍येसा तेरीला छासे हराङ हुरुङ क्‍यासुङ। तेसुर तिवा ख च्‍यिक क्‍यानी माकेडोनिया नेसुर पावलकी मुला वावु पावलकी दाल्‍जा गायस ताङ अरिस्‍तार्खसला जिम्‍नी टियी सिरा मी बङी ल्‍हेर्मु ल्‍हाप दिङ्‍माला गाल्‍सुङ। 30 तमा पावल मी माङ्‍छ्‍योककी पर्ला राङ डोप नो क्‍यासुङ, यिने लोमातिवी खोला डो माच्‍यी। 31 ते वोतुप पावलकी दाल्‍जा एशियाकी मी छ्‍ये ललाइतिवी पावलला ती ल्‍हेर्मु ल्‍हाप दिङ्‍माला माडो सिनी लेन ताङ्‍नी गोङ्‍बा शुसुङ। 32 ती पेला ती ल्‍हेर्मु ल्‍हाप दिङ्‍माला जोम्‍बुप मीतिवा ललाइकी ताम्‍ङे च्‍यिक, यम्‍बातिवी ताम्‍ङे च्‍यिक सिनी च्‍यार ग्‍यपुप तप्‍की ते छासे हराङ हुरुङ गाल। ते जोम्‍बुप मीतिवा माङ्‍शोककी ते च्‍यिला मी जोम्‍बुप यिन सिरुप ति हाक्‍माकोनोक। 33 तमा ते वोतुप यहूदीतिवी अलेक्‍जेन्‍डरला दी हराङ हुरुङ क्‍यावु तेन्‍दोकला ताम्‍ङे की सिनी मीतिवी दोङ्‍ला पुल्‍नी ताङ्‍सिमा तीकी मीतिवाला खरक्‍पा दे सिनी लाक्‍पी छ्‍याक्‍के क्‍यानी मीतिवाला ताम्‍ङे सिरुप छाल्‍सुङ। 34 यिने अलेक्‍जेन्‍डर यहूदी यिन्‍दुप ति मी माङ्‍शोककी हाक्‍कोनी तिवा घण्‍टा ङ्‍यी सेक “ङ्‍यिरा एफिसीकी आर्तेमिस ल्‍हमु राङ छ्‍ये यिन।” सिनी ख च्‍यिक क्‍यानी च्‍यार तेन्‍सुङ।
35 ती ज्‍युक्‍ला तेकी ग्‍येसाकी मी छ्‍ये तीकी मीतिवाला कुसुमी दे च्‍यिनी दुक सिक्‍यासुङ, “ओ एफिससकी मीतिवा, एफिससकी ग्‍येसाकी मीतिवा ति चोछ्‍येवु ल्‍हमु आर्तेमिसकी ल्‍हङाङ ताङ नाम नेमा पापुप तीकी कुला र्‍होकुप मीतिवा यिन सिरुप ति तेरीला छ्‍या वे। 36 दी ताम्‍ङे ति छासे राङ खक्‍छ्‍येर्मु वे सिनी ख्‍यिराङला साङ छ्‍या वे। तुक क्‍यानी ख्‍यिराङ खरक्‍पा दे गोकिवी। तमा लाका वुल्‍दुङ्‍बा कितुप मेवी। 37 च्‍यिलासिसिन ख्‍यिरा दे टि वावु मीतिवी ल्‍हङाङ नाङ्‍ला वोतुप काङ साङ कुन माक्‍या वे। दाक्‍पी ल्‍हमु अर्तेमिसला साङ मारे माताङ वे। 38 ती तप्‍की डेमेत्रियस ताङ तीकी कु जोप लाका कितुप मीतिवी सी तेन्‍दोकला सि गोवु ताम्‍ङे रे काङ रे वोसिन ठिम्‍खाङ साङ पेनी वे, ठिम कितुप मी साङ वे। ते गल्‍नी च्‍यिककी च्‍यिकला क्‍येन तेर थुप्‍किवी। 39 यिने ती मिन्‍दाला ताम्‍ङे यम्‍बा वोसिन तीकी तेन्‍दोकला ग्‍येसाकी मीतिवा जोम्‍नी केवुल कितुप छोक्‍पाला राङ गल्‍नी ताम्‍ङे कि थुप्‍किवी। 40 च्‍यिलासिसिन हारिङ हराङ हुरुङ क्‍यावु क्‍येन ति दाक्‍पुला राङ फोकुप दोके नोक। दुका तेन्‍दोक राङ मेतुप हराङ हुरुङगी टिलेन ङ्‍यिरा काङ साङ तेर मुथुपी।” 41 तीकी तोजोयी सिक्‍यासिमा मीतिवा तेरीला ताङ्‍सुङ।