20
पावल माकेडोनिया ताङ ग्रीसला गलुप
ती हराङ हुरुङ क्‍यावु ज्‍युक्‍ला पावलकी लोमातिवाला कताङ्‍नी तिवाला टोङ्‍गु बिन्‍नी तिवी मुला क्‍येनी खुरुङ ति माकेडोनिया थाकाला गाल। ते वोतुप दासा दासाला गल्‍सिमा तेकी तेपा कितुप मीतिवाला टोङ्‍गु बङी बिन्‍नी ग्रीसला गाल। तमा ते ल सुम देसिमा टुला जेनी सिरियाला डोप नासाम ताङ्‍सुङ। यिने यहूदीतिवी पावलला सेतुपला च्‍यु क्‍यावु हाक्‍कोनी पावल काङ्‍बी राङ माकेडोनिया नेवा राङ डोप नो क्‍यासुङ। ती पेला पावलकी मुला डोप मीतिवा ति बेरियाला क्‍येवु पुरासकी पुज्‍युङ सेपोत्रस ताङ थेसलोनिकेकी अरिस्‍तार्खस ताङ सिकन्‍दस ताङ डर्बीकी गायस ताङ तिमोथी ताङ एशियाकी तुखिकस ताङ त्रोफिमस नोक। ती मीतिवा ति गोमाला के त्रोआसला गल्‍नी पावल ताङ ङ्‍यिराङला गुनी देनोक। ङ्‍यिराङ ति खमीर मालुकुप शुब्‍ज्‍याङ साप तुछ्‍येन सिन्‍सिमा फिलिप्‍पी नेवा टुला जेनी गलिन। तमा ङ्‍यिमा ङकी छेर्मु त्रोआसला तिवी चाला लेप्‍सुङ। ते लेप्‍सिमा ङ्‍यिमा दिन सेक तिवी मुला राङ देतिन।
युटिकसला सेन्‍बु लङ्‍गुप
तमा ङासोप ङ्‍यिमी गोमु ङ्‍यिराङ चोवोकी डेनकी शुब्‍ज्‍याङ सापला जोमिन। तमा पावल ती सला तीला राङ डोप नो क्‍यावु तप्‍की तिवा ताङ मुला नुप फेका सेक कोन्‍छ्‍योककी सुङगी कोर्ला अरा उरा सिनी देसुङ। ते ङ्‍यिराङ देतुप खाङ्‍बी तेङगी कोठाला दिप्‍लीतिवा बङी चेनी नोक। ती पेला युटिकस सिरुप ख्‍योक्‍पेजा नाज्‍युङ यी करुङ खला देनी नोक। पावल अलायी सेक अरा उरा सियी देसिमा ती ति ङ्‍यिला शोर्नोक। तमा ती तप्‍की खाङ्‍बा सुम्‍दोक ख नेमा तला ग्‍यप्‍नी तिवी तीला लोङ्‍सालेन्‍सिन ती ति शिनोक। 10 तमा पावल मर पाम वानी पुमुङ सला चुनी तीला पाङ्‍बा तप्‍नी “ख्‍यिराङ सेम्‍दुक माकी, दी याङ माशि वे।” सिनी सिक्‍यासुङ। 11 ती ख्‍योक्‍पेजा ति सेन्‍बु लावु थोङ्‍सिमा तिवा येर तेला गल्‍नी चोवो येशूकी मिङला च्‍योकुप शुब्‍ज्‍याङ सोसुङ। तमा पावल ति नाम लाङ्‍दा सेक तिवी मुला अरा उरा सिनी देसुङ। नाम लासिमा तिवी मु नेसुर क्‍येसुङ। 12 तमा मीतिवी ती गोमाला तला ग्‍यप्‍नी सेन्‍बु लावु ख्‍योक्‍पेजा तीला टिनी गाल्‍सुङ। ती तप्‍की तिवी सेमला छासे गा लानोक।
पावल त्रोआस ने मिलेटसला गलुप
13 तेसुर पावल ति काङ्‍बी राङ अस्‍सोस सेक डोप नो क्‍यावु तप्‍की ङ्‍यिराङ टुला जेनी गोमाला राङ अस्‍सोसला गलिन। 14 ते पावलला ठेसिमा टुला जेनी मुला राङ मितिलेनेला गलिन। 15 तेसुर टुला जेनी गल्‍सिमा ती सला तीला ङ्‍यिराङ खियसला लेप्‍सुङ। तमा ङ्‍यिमा ङ्‍यिवाला ङ्‍यिराङ सामोसला लेप्‍नी ङ्‍यिमा सुम्‍बाला मिलेटसला लेप्‍सुङ। 16 पावल एशियाला अला देतुप नो माक्‍यावु तप्‍की एफिससला माशुवा क्‍यानी डोप नो क्‍यासुङ। च्‍यिलासिसिन लेप थुप्‍सिन पेन्‍तिकोसकी* २०:१६ पेन्‍तिकोसकी कोर्ला हाक्‍कोवुला दी थेपकी ग्‍यपला वोतुप “काले वोतुप छिकतिवा”ला ल्हाप। तुछ्‍येनला यरूशलेमला राङ लेपुप नोनी रिवा क्‍यासुङ।
पावलकी एफिससकी गोमा कितुप मी छ्‍येतिवाला ठेतुप
17 तमा पावलकी मिलेटस नेमा मीतिवा तङ्‍नी एफिससला वोतुप चर्चला गोमा कितुप मी छ्‍येतिवाला कताङ्‍सुङ। 18 तमा ती गोमा कितुप मी छ्‍येतिवा ते वासिमा पावलकी तिवाला दुक सिनी सिक्‍यासुङ, “ङ एशियाला वावु छेर्मु नेज्‍युनी ख्‍यिरा पर्ला चुक क्‍यानी देतिन सिरुप ताम्‍ङे याङ ख्‍यिराङला छ्‍या वे। 19 ती पेला यहूदीतिवी ङला सेतुपला केवुल क्‍यानी छासे दुक्‍पा वोसिनाङ ङे कुसु ज्‍यम्‍बु क्‍यानी ङुयी सिरा टेमु क्‍यानी कोन्‍छ्‍योकला शब्‍ज्‍यी कितुप माक्‍युर। 20 ख्‍यिराङला ल्‍यामु वुङ्‍गुप ताम्‍ङे वोसिन ङ मी तेरीकी दोङ्‍ला लानी येन्‍देन लोपुप ताङ खाङ्‍बा खाङ्‍बाला गल्‍नी लोपुपला ङे कि मुथुपी सिनी नाम्‍साङ सिमाक्‍या। ती ताम्‍ङे याङ ख्‍यिराङला साङ छ्‍या वे। 21 ङ दिक्‍छेन यिनोक सिनी सेम ग्‍युर्नी कोन्‍छ्‍योककी सुङला ङ्‍येन्‍दुप ताङ येशूला तेपा कि गोकिवी सिरुप ताम्‍ङे ति यहूदीतिवा ताङ ग्रीकतिवाला ङे पङ्‍बु बिनिन।
22 ल्‍होसा, त कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी क नङ्‍गुप तप्‍की ङ यरूशलेमला डोयी वोतो। ते ङला काङ ख्‍येल गिते, ती ति ङला काङ साङ छ्‍या मे। 23 यिने ङला दोजो तिराङ छ्‍या वे, ङ चुका ग्‍येसाला गल्‍सिनाङ तिवी ङला छेटाङ दुङल बिन्‍नी चोन्‍खाङला उप्‍किवी सिनी कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी ङला हाक्‍को च्‍यिसुङ। 24 यिन्‍सिनाङ ङे कि गोवु लाका तेरी सिन्‍दा कितुप ताङ कोन्‍छ्‍योककी कटिन वोतुप लेन ल्‍यामुकी कोर्ला पङ्‍बु तेरुपला चोवो येशू नेमा ङला चेक तेन नङ्‍गुप लाका तेरी कि थुप्‍सुङ सिसिन ङे मिजी ति काङ साङ मिन।
25 ल्‍होसा, ख्‍यिरा पर्ला कोन्‍छ्‍योककी ग्‍येल्‍खापकी कोर्ला ङे ख्‍याप्‍टाक क्‍यावे, यिने ख्‍यिरा पर्ला सी साङ येलुङ ङला मोथोङ्‍गिवी सिनी मला छ्‍या वे। 26 ती तप्‍की ख्‍यिरा क्‍यावु तेपा क्‍युर्नी ज्‍याक्‍सिनाङ तीकी क्‍येन ति ङला मोफोक्‍शी सिनी हारिङ ङ ख्‍यिराङला ल्‍यामो क्‍यानी पङ्‍बु तेरिन। 27 च्‍यिलासिसिन कोन्‍छ्‍योककी नोवाला वोतुप ताम्‍ङेतिवा तेरी ङे ख्‍यिराङला लापिन। 28 तुक क्‍यानी ख्‍यिराङ गोमा कितुप मी छ्‍येतिवा रङगी थोक्‍ला ल्‍यामो क्‍यानी नासाम तोङ, तमा तेपा कितुप ख्‍यिरा मीतिवाला साङ ल्‍यामो क्‍यानी ल्‍होसा। च्‍यिलासिसिन कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी ख्‍यिराङला तेपा कितुप मीतिवा ल्‍हाटे कितुपला चेक तेतुप ताङ खोकी खोरो सेवुकी ठककी ङ्‍योनी नङ्‍गुप चर्च ल्‍यामो क्‍यानी ल्‍हापला पेतुप यिन। 29 ङ गल्‍सिमा ख्‍यिरा पर्ला ज्‍यिवा लोङ्‍गुप खटमुतिवा दोके येन्‍देन मेटेङ्‍बु लोपुपतिवा वानी ख्‍यिरा मीतिवाला ना तोङ्‍गिवी सिरुप ति ङला छ्‍या वे। 30 ख्‍यिरा पर नेमा राङ मी मेलोक्‍पातिवा थेन्‍नी लोमातिवाला खोप्‍रे तिङ्‍ला टि डोपला ताम्‍ङे जिनोक जो थुप्‍किवी। 31 तुक क्‍यानी ख्‍यिराङ च्‍याङ्‍से देता! लो सुम सेक ङ्‍यी ताङ नुप्‍ज्‍या ङुयी सिरा ङे ख्‍यिराङला टोङ्‍गु बिन्‍दुप ति नासाम तोङा।
32 त याङ ङ ख्‍यिराङला कोन्‍छ्‍योककी लकला ज्‍योकिनो। कोन्‍छ्‍योककी कटिन वोतुप सुङगी ख्‍यिराङला र्‍होकिवी। तमा ती सुङगी राङ ख्‍यिराङला रम्‍बु जेवी। खोकी पेतुपतिवा तेरीला खोकी मोलाम नङ्‍गिवी। 33 मी ज्‍येनकी सेर ङुल ताङ कोन्‍दुप मज्‍याला ङे नाम्‍साङ देर्पा माक्‍या। 34 ङ ताङ ङे मुला वोतुपतिवा कतुकारला ख्‍येलुप पेला ङे लाक्‍पी राङ लाका क्‍यानी मिजी क्‍यङ्‍गुप याङ ख्‍यिराङला छ्‍या वे। 35 ख्‍यिरा साङ टेमु क्‍यानी काङ मेतुपतिवाला चुक क्‍यानी दाल्‍जा कि गोकिवी सिनी ङे मिजी नेमा राङ छ्‍या तेन वे। चोवो येशूकी ‘लङ्‍गुप सिनाङ तेरुप ति मङ मोलाम वोतुप यिन।’ सिनी सुङ्‍गुप ति ख्‍यिरा नासाम तोङ।”
36 तोजोयी सिक्‍यासिमा पावलकी पुमुङ सला चुनी खोरो मुला वोतुपतिवा तेरीकी मुला मोपोर क्‍यासुङ। 37 तमा तिवा तेरी ङुयी सिरा पावलला पाङ्‍बा ताप्‍सुङ। 38 च्‍यिलासिसिन पावलकी तिवाला तफेन्‍ला सी साङ येलुङ ङला मोथोङ्‍गिवी सिक्‍यावु तप्‍की तिवा पप क्‍यासुङ। तमा तिवी पावलला टु सेक क्‍योल गाल।

*20:16 २०:१६ पेन्‍तिकोसकी कोर्ला हाक्‍कोवुला दी थेपकी ग्‍यपला वोतुप “काले वोतुप छिकतिवा”ला ल्हाप।