21
पावल यरूशलेमला गलुप
एफिससकी गोमा कितुप मी छ्‍येतिवा ताङ मुला क्‍येसिमा ङ्‍यिराङ टुला जेनी तल्‍ग्‍येक कोस ग्‍येसाला वायिन। तमा ती सला तीला रोडसला गल्‍नी ते नेसुर क्‍यानी पटाराला लेप्‍सुङ। तेसुर फोनिकेला डोप टु यी थेप्‍नी ती टुला राङ जेनी गलिन। डोप पेला ङ्‍यिरा ग्‍येम्‍छो परकी स कम्‍बु* २१:३ टापू वोतुप साइप्रस थोङ्‍सुङ। तमा साइप्रसकी ल्‍होकी थाका नेमा क्‍यानी सिरियाला गल्‍नी टुरोसला पापिन। च्‍यिलासिसिन टी नङगी च्‍यालकतिवा ते बेप गोसुङ। ते ङ्‍यिरा लोमातिवाला छल्‍नी ठेसिमा तिवा ताङ मुला ङ्‍यिमा दिन सेक ते राङ देतिन। तिवी पावलला यरूशलेमला माडो सिनी कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍मा नेमा सिक्‍यानोक। यिन्‍सिनाङ तेसुर ङ्‍यिराङ क्‍येनी डोप पेला लेप्‍सिमा तिवा तेरी पेजापेर्मीतिवा ताङ क्‍यानी ङ्‍यिराङला क्‍योलुपला ग्‍येसाकी फिला सेक वासुङ। तमा ग्‍येम्‍छो गारीला पुमुङ चुनी मुला राङ मोपोर क्‍यानी तेरी क्‍येयिन। ङ्‍यिराङ ति टुला जेनी गलिन। तिवा ति खोप्‍राङ खाङ्‍बा लोक्‍सुङ।
तेसुर ङ्‍यिराङ टुरोस नेसुर गल्‍सिमा टोलेमाइसला लेप्‍नी टु नेसुर पापिन। तमा तेकी तेपा कितुप मीतिवाला ठेनी तिवी मुला ङ्‍यिम्‍ज्‍यिक देतिन। ती सला तीला ङ्‍यिराङ कैसरियाला वानी सुङ ख्‍याप्‍टाक कितुप फिलिपकी खाङ्‍बा देतिन। ती फिलिप ति यरूशलेम चर्चकी सुङ ख्‍याप्‍टाक कितुपला पेतुप मिरा दिनकी नाङ्‍ला मिरा च्‍यिक यिनोक। ती फिलिपला जेन्‍दी माक्‍यावु पुम पिन ज्‍यी नोक। तिवा ति ज्‍युक्‍थमीकी कोर्ला नम्‍दर शेतुपतिवा यिनोक। 10 तमा ङ्‍यिराङ ते ङ्‍यिमा चेयी देतुप पेला यहूदिया नेसुर अगाबस सिरुप नम्‍दर शेतुप मी मिरा च्‍यिक ते वासुङ। 11 तीकी पावलला ठेसिमा पावलकी करा ति लानी खोरो काङ्‍बा लाक्‍पा ति टानी दुक सिक्‍यासुङ, “दी करा ति सी ति नोके, तीला यरूशलेमला यहूदीतिवी दुक राङ क्‍यान टानी यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बाकी मीतिवाला चेक ते कितो सिनी कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी सुङ्‍सुङ।” 12 ती थोसिमा ङ्‍यिराङ ताङ तेकी मीतिवी पावलला यरूशलेम माफेप सिनी गोङ्‍बा शुयी। 13 यिने पावलकी ङ्‍यिराङला “ख्‍यिराङ दुक क्‍यान ङुनी ङे सेम च्‍यिला मेलोवा जेवी? चोवो येशूकी मिङला ङ चोन्‍खाङला शोर्सिनाङ, यरूशलेमला शिराङ गोसिनाङ ङ डोयी।” सिनी सिक्‍यासुङ। 14 तमा पावलला ङ्‍यिरा चो क्‍येक्‍सिनाङ माङ्‍येन्‍सिमा “कोन्‍छ्‍योककी नोवा दोके च्‍युङ्‍शी।” सिनी खरक्‍पा देतिन।
15 ङ्‍यिमा चेयी ज्‍युक्‍ला ङ्‍यिराङ यरूशलेम थाकाला गलिन। 16 डोप पेला कैसरियाकी लोमातिवा साङ ललाइ ङ्‍यिरा मुला राङ गलिन। तिवी ङ्‍यिराङला मनासोन सिरुप मीकी खाङ्‍बा देतुपला टि गाल। ती मी ति साइप्रस ने वावु गोमाला तेपा क्‍यानी लोमा च्‍युङ्‍गुप मी यिनोक।
पावल यरूशलेमला लेपुप
17 तेसुर ङि्‍यराङ यरूशलेमला लेप्‍सिमा तेकी तेपा कितुप मीतिवी ङ्‍यिराङला गा ताङ क्‍यानी गासो शुसुङ। 18 ती सला तीला पावल ङ्‍यिराङ ताङ क्‍यानी याकूबकी खाङ्‍बा गलिन। ते यरूशलेम चर्चला गोमा कितुप मी छ्‍येतिवा साङ तेरी जोम्‍नोक। 19 तिवाला टसी देलेक सिक्‍यासिमा पावलकी कोन्‍छ्‍योककी थोक्‍ला लाका कितुप पेला खोरो मिजी नेमा यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बाकी मीतिवी पर्ला कोन्‍छ्‍योककी क्‍या नङ्‍गुप लाकाकी कोर्ला रे ताङ रे क्‍यानी शेसुङ।
20 ती थोसिमा तिवी कोन्‍छ्‍योकला सोवा तेक्‍नी पावलला सिक्‍यासुङ, “ओ नुप, ङ्‍येना! यहूदीतिवी पर्ला तेपा कितुपतिवा तोङ्‍डा च्‍यिथम्‍बा चोयी वे। तमा तिवा तेरी मोशाकी ठिम तेन्‍दुपला छासे ङाडेङ वे। 21 तिवी ख्‍योरो कोर्ला ताम्‍ङे चेयी थोनोक। ती ति यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बाकी मीतिवी पर्ला देतुप यहूदीतिवाला मोशाकी ठिम क्‍युर्नी ज्‍योकुप ताङ तिवी आङातिवाला यहूदीतिवी च्‍येतुप लुक्‍सु ताङ यम्‍बा लुक्‍सु साङ मातेन सिनी ख्‍योरो लापुप यिन सिनोक। 22 त काङ कितुप? ख्‍युरुङ फेम वे सिरुप ति तिवा तेरीकी हाक्‍को वे। 23 ती तप्‍की ङ्‍यिरा ख्‍युरुङला काङ सिक्‍यावे, ती ति की! कोन्‍छ्‍योककी दोङ्‍ला लावा लङ्‍गुप मीतिवा मिरा ज्‍यी ङ्‍यिरा मुला राङ वे। 24 दिवाला साङ मुला राङ टि गल्‍नी ख्‍युरुङ साङ चाङ्‍मा कि गोकिवी। तमा दिवाला गोवु डोसुमतिवा साङ ख्‍योरो राङ ग्‍यम बिन। तमा दिवी र्‍ह साङ टेक च्‍यी। तुक क्‍यासिन ख्‍युरुङ मोशाकी ठिमला राङ युकिनोक सिनी ख्‍योरो कोर्ला तिवी थोवु ताम्‍ङे ति टेङ्‍बु मिनोक सिनी तेरीकी हाक्‍कोकिवी। 25 यिने तेपा क्‍यावु यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बाकी मीतिवाला ‘ल्‍हला पुलुप च्‍यालक ताङ ठक ताङ ज्‍यिङ्‍बा बाक्‍यम तङ्‍नी सेतुप सेम्‍ज्‍येनकी श ताङ शम्‍डेन कितुप लाका नेसुर कुतुक दे गोकितो।’ सिनी ङ्‍यिरा तिवाला यिकी टिनी ताङ वे।”
26 तुक सिक्‍यासिमा ती सला तीला पावलकी ती मीतिवा मिरा ज्‍यीला मुला राङ टि गल्‍नी तिवी मुला राङ खोरुङ साङ चाङ्‍मा जोसुङ। तमा चेङ्‍गा जोप तुछ्‍येन ति नम छेकिवी सिरुप ताम्‍ङे ताङ तेरीकी थोक्‍ला बुलुप बुल्‍वाकी थोक्‍ला ताम्‍ङे कितुपला पावल ल्‍हङाङ नाङ्‍ला गाल।
पावलला जिम्‍बुप
27 तमा लावा लावु ङ्‍यिमा दिन लेप्‍तुछ्‍येप पेला एशिया ने वावु ललाइ यहूदीतिवी पावलला ल्‍हङाङ नाङ्‍ला वोतुप थोङ्‍नोक। तमा तिवी मी माङ्‍छ्‍योकला चेन्‍नी पावलला जिम्‍नी 28 “ओ इस्राएलकी मीतिवा, दाल्‍जा किटे की! दी मी तीकी कनी साङ मीतिवाला दाक्‍पी गिपा ताङ दाक्‍पी ठिम ताङ दी ल्‍हङाङकी थोक्‍ला येन्‍देन मेलोवा तेर किनोक। तोजो तिराङ मिन, दीकी याङ ग्रीककी मीतिवाला साङ ल्‍हङाङ नाङ्‍ला टि वानी दी दासा चाङ्‍माला मेचेङ्‍गा जोसुङ।” सिनी सिक्‍यासुङ। 29 च्‍यिलासिसिन ती सिनाङ गोमाला एफिससकी त्रोफिमस सिरुप मी यीला पावलकी मुला ग्‍येसाला टिन वावु ति तिवी थोङ्‍गुप तप्‍की तीला राङ पावलकी ल्‍हङाङ नाङ्‍ला टि वावु यिन्‍दे नो क्‍यानोक। 30 तुक क्‍यानी ती ग्‍येसा तेरीला हराङ हुरुङ क्‍यासुङ। तमा मीतिवा मुच्‍यिक मुला छ्‍योङ्‍बाल ग्‍यम वानी पावलला जिम्‍नी ल्‍हङाङ नाङ नेमा पाङ्‍ला टि वासिमा शार्क्येक ती ल्‍हङाङकी गोतिवा ति च्‍येनोक। 31 तमा तिवी पावलला सेतुप छोलुप पेला तेरी यरूशलेम ग्‍येसाला छासे हराङ हुरुङ गल वे सिरुप ताम्‍ङे ति रोमी मक्‍मी तोङ्‍डा च्‍यिककी खकी छ्‍ये तीकी साङ थोनोक। 32 ती थोसिमा शार्क्येक मक्‍मी छ्‍ये तीकी यम्‍बा मक्‍मी ताङ मक्‍मी सयी च्‍यिककी खकी छ्‍येतिवाला साङ मुला राङ टिनी तिवा वोतुप दासाला छ्‍योनी लेसुङ। तमा मक्‍मी छ्‍ये ताङ यम्‍बा मक्‍मीतिवाला थोङ्‍सिमा यहूदीतिवी पावलला दुङ्‍गुप क्‍युर्सुङ।
33 तमा मक्‍मी छ्‍ये ति पावलकी चाला वानी दीला जिम्‍नी च्‍यातक ङ्‍यी थ्‍वोनी च्‍याटोक ग्‍योप सिनी मक्‍मीतिवाला क बिन्‍सुङ। तमा “दी मी ति सु यिन? दीकी काङ लाका मेलोक्‍पा क्‍यासुङ?” सिनी मीतिवाला टिसुङ। 34 यिने मी माङ्‍छ्‍योककी पर्ला ललाइकी ताम्‍ङे च्‍यिक, ललाइकी ताम्‍ङे यम्‍बा यी सिनी वोरु तेन्‍नी हराङ हुरुङ क्‍यावु तप्‍की ते च्‍युङ्‍गुप ताम्‍ङे ति काङ यिन सिनी मक्‍मी छ्‍ये तीकी हाक्‍माको। तुक क्‍यानी पावलला मक्‍मीतिवा देतुप दासाला टि ग्‍युक सिनी मक्‍मीतिवाला क बिन्‍सुङ। 35 तमा पावल मक्‍मीतिवा देतुप दासाकी टापी खला लेप्‍सिमा मी माङ्‍छ्‍योक ङ्‍यिर्मु लानी वुल्‍दुङ्‍बा क्‍यावु तप्‍की मक्‍मीतिवी तीला खुर्नी गाल। 36 च्‍यिलासिसिन मी माङ्‍छ्‍योककी तीला सेन क्‍युर सिनी वोरु देनिन सिरा तिङ तिङ्‍ला तिङ्‍यानोक।
पावलकी मी माङ्‍छ्‍योकला खोरो कोर्ला ताम्‍ङे लापुप
37 मक्‍मीतिवी पावलला खुर्नी मक्‍मीतिवा देतुप दासा नाङ्‍ला शुक्‍तुछ्‍येप पेला पावलकी मक्‍मी छ्‍ये तीला “ङ ख्‍युरुङला ताम्‍ङे चेयी सिरुप नो वे।” सिनी सिक्‍यासुङ। तमा मक्‍मी छ्‍ये तीकी पावलला “ए ख्‍योरो ग्रीककी ग्‍येताम लप शेकिवी रो? 38 ख्‍युरुङ ति खर्चे मलोक मिश्र नेसुर वानी रोमी लुङ्‍बी तेन्‍दोकला लानी मी सेतुप मी तोङ्‍डा ज्‍यीला चेन्‍नी दासा पाङ्‍थेरीला टिन डोप ती मी राङ मिन?” सिनी टिसुङ। 39 यिने पावलकी सिक्‍यासुङ, “ङ याङ किलिकिया लुङ्‍बाकी ग्‍येसा ग्‍येर्पु टार्सस ने वावु यहूदी यिन। ङ गोङ्‍बा शोयी। ङला दी मीतिवाला ताम्‍ङे चेयी लपुप ओङ नाङ।” सिनी सिक्‍यासुङ। 40 पावलकी तुक सिक्‍यासिमा मक्‍मी छ्‍ये तीकी पावलला ताम्‍ङे लप च्‍यिसुङ। तमा पावल टापी खला खोक लानी मीतिवाला लाक्‍पी लातुक क्‍यासुङ। ती थोङ्‍सिमा मीतिवा कुशिमी देसुङ। तमा पावलकी हिब्रूकी ताम्‍ङे नाङ्‍ला दुक सिक्‍यासुङ।

*21:3 २१:३ टापू