22
यहूदीतिवी दोङ्‍ला पावलकी खोरो कोर्ला ताम्‍ङे क्‍यावु
पावलकी “ओ अच्‍युनुपतिवा, ख्‍यिरा दोङ्‍ला ङे कोर्ला ताम्‍ङे यी सि गोवु वे। ती ति तेरीकी ङ्‍येना!” सिनी सिक्‍यासुङ। पावलकी खोप्‍रे हिब्रू ताम्‍ङेला लापुप थोनी मी माङ्‍छ्‍योक खरक्‍पा सोके देसुङ। तमा पावलकी तिवाला सिक्‍यासुङ, “ङ किलिकिया लुङ्‍बाकी टार्सस ग्‍येसाला क्‍येवु यहूदी मी यिन। तमा दी यरूशलेम ग्‍येसाला राङ गमलिएल गेकेनकी वोक्‍ला देनी ङ्‍यिरा पगावा हङ्‍गावाकी छ्‍योकी ठिमकी कोर्ला ल्‍यामो क्‍यान लापिन। हारिङ ख्‍यिराङ कोन्‍छ्‍योकला चो गा लान वे, ङला साङ तोजो राङ गा लान वोतुप्‍जा। ती पेला ङे येशूला ल्‍यामो क्‍यानी हाक्‍माकोवु तप्‍की खोला तेपा कितुप मीतिवाला छेटाङ बिन्‍नी सेतिन। तमा ख्‍योक्‍पेजा पुम्‍पेजातिवाला टानी चोन्‍खाङला उपिन। तीकी कोर्ला कोङ्‍यार छ्‍येतिवा ताङ यम्‍बा मी छ्‍येतिवी साङ ङे कोर्ला पङ्‍बु तेर्किवी। तिवी राङ दमस्‍कसला वोतुप खोरो यहूदी मीतिवाला जिम्‍बुप यिकी ङला बिन्‍दुप तप्‍की येशूला तेपा कितुपतिवाला टानी यरूशलेम टि वानी छ्‍येर्पा तेरुपला ङ दमस्‍कसला गलिन।
पावलकी खोरो मिजी फोवु कोर्ला सिक्‍यावु
(लोमा छ्‍येतिवी लाका ९:१-१९; २६:१२-१८)
डोयी वोतुप पेला ङ्‍यिमी गुङगी छ्‍युजी च्‍यिङ्‍ङी चोयीला ङ दमस्‍कसला लेप्‍तुछ्‍येप पेला नाम नेसुर ङे गारी गुरीला वो ग्‍यिर्पो यी ग्‍यपुप थोङ्‍सुङ। ती थोङ्‍लुङ्‍मे ङ सला तला लोक ग्‍यप्‍सुङ। ती पेला राङ ‘ओ शाऊल, ओ शाऊल, ख्‍युरुङ ङला च्‍यिला छेटाङ तेर्किवी?’ सिरुप वोरु यी ङे थोसुङ। तमा ङे ‘ओ चोवो, ख्‍युरुङ सु यिन?’ सिनी टिसालेन्‍सिन खोकी ‘ङ ति ख्‍योरो छेटाङ तेरिन वोतुप नासरतकी येशू यिन।’ सिनी सुङ्‍सुङ। ती पेला ङे मुला वोतुपतिवी साङ ती वो ति थोङ्‍नोक, यिने ङ ताङ क्‍यानी ताम्‍ङे क्‍यावु ति तिवी माथोनोक। 10 तमा ङे ‘ओ चोवो, त ङ काङ कितुप?’ सिनी टिसालेन्‍सिन चोवोकी ङला सुङ्‍सुङ, ‘खोक लानी दमस्‍कसला ग्‍युक! ख्‍योरो काङ लाकातिवा कि गोवु यिन, ते राङ ख्‍युरुङला लप्‍किवी।’ 11 ती वोसिर ग्‍यपुप तप्‍की ङे काङ साङ माथोङ। ती पेला राङ ङे मुला वोतुप दाल्‍जातिवी ङे लाक्‍पाला जिम्‍नी ङला दमस्‍कसला क्‍याल्‍सुङ।
12 ते हननिया सिरुप कोन्‍छ्‍योकला टेङ्‍बु क्‍यानी मोवा कितुप ताङ कोन्‍छ्‍योककी ठिमला युकुप मिरा च्‍यिक नोक। तीला तेरी यहूदीतिवी ताङ्‍देन किनोक। 13 ती ति ङे चाला वानी ‘ओ नुप शाऊल, ख्‍युरुङ थोङ्‍गुप डोशी!’ सिनी सिक्‍यासुङ। तुक सिक्‍यालुङ्‍मे ङे मिक ति थोङ थुपुप गल्‍नी तीला थोङ्‍सुङ। 14 तमा तीकी ङला ‘दाक्‍पी पगावा हङ्‍गावी कोन्‍छ्‍योककी खोरो नोवा हाक्‍को ज्‍यितुपला ताङ टेङ्‍बु वोतुप येशूला थोङ्‍गुपला ताङ खोकी ख नेमा थेन्‍दुप सुङ ङ्‍येन्‍दुपला ख्‍युरुङला पेन नङ्‍गुप यिन। 15 तुक क्‍यानी तेरी मीतिवी चिप्‍ला खोकी थोक्‍ला ख्‍योरो काङ थोङ्‍गुप ताङ हाक्‍कोवु ति ख्‍युरुङ राङ पङ्‍बु वे। 16 त याङ ख्‍युरुङ च्‍यिला गुनी देकिवी? खोक लानी बप्‍तिस्‍मा लो। तमा खोकी मिङला रेन्‍नी ख्‍योरो दिक्‍पातिवा क्‍युर।’ सिनी सिक्‍यासुङ।
17-18 ती तिङ्‍ला ङ यरूशलेमला लोङ वासिमा ङ ल्‍हङाङ नाङ्‍ला मोपोर क्‍यान देतुप पेला चोवोकी ङला ‘ङमु क्‍यानी यरूशलेम नेसुर थेन्‍नी ग्‍युक। च्‍यिलासिसिन ङे थोक्‍ला ख्‍योरो पङ्‍बु बिन्‍दुप ति तिवी मेङ्‍येन्‍वी।’ सिनी सुङ्‍गुप ति ङे ज्‍यल्‍का थोङ्‍सुङ। 19 यिने ङे सिक्‍यायिन, ‘ओ चोवो, तेरी छ्‍योखाङतिवाला ङ गल्‍नी चोवोला तेपा कितुपतिवाला चोन्‍खाङला उपुप ताङ तिवाला दुवु ति तिवा तेरीला छ्‍या वे। 20 तमा चोवोकी थोक्‍ला पङ्‍बु तेरुप स्‍तिफनसला सेतुप पेला ङ साङ चिप्‍ला राङ देनी तीला सेतुपतिवी मुला शुनी ख च्‍यिक क्‍यानी तिवी मज्‍या र्‍हेन्‍नी देतिन।’ 21 यिन्‍सिनाङ चोवोकी ङला ‘ख्‍युरुङ ग्‍युक! च्‍यिलासिसिन ङ ख्‍युरुङला थाक्‍रिङ्‍बुकी यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बाकी मीतिवी ते ङे थोक्‍ला पङ्‍बु तेरुपला तोङ्‍यिन।’ सिनी सुङ्‍सुङ।”
पावलकी खुरुङ रोमी नागरिक्ता वोतुप मी यिन सिक्‍यावु
22 पावलकी तोजोयी सिक्‍यालुङ्‍मे यहूदीतिवा दुक सिनी च्‍यार ग्‍यकुप छाल्‍सुङ, “दुका मी याङ जम्‍बुलिङला ज्‍योकुप सिनाङ से राङ गोकिवी। च्‍यिलासिसिन तुका मी याङ सेन्‍बु दे छ्‍योवु मे।” 23 तिवी तुक सियी पावलकी कोन्‍छ्‍योकला मारे तङ्‍गुप यिन नोनी खोप्‍राङ मज्‍या र्‍होलिन ताङ थल्‍दुक नामला क्‍युरिन सिरा वोरु देन्‍दुप छाल्‍सुङ। 24 ती थोङ्‍सिमा मक्‍मी तोङ्‍डा च्‍यिककी खकी छ्‍ये तीकी मक्‍मीतिवाला क बिन्‍नी “पावलला नाङ्‍ला टिनी काङगी तेन्‍दोकला तिवा दुका वोरु तेन्‍दुप यिन, ती ति हाक्‍कोवुला तीला तल्‍ज्‍येक ग्‍यप्‍नी टी!” सिनी सिक्‍यासुङ।
25 तमा तिवी पावलला टानी तल्‍ज्‍येक थ्‍वोन बेपुप छोलुप पेला पावलकी खोरो चाला लानी वोतुप मक्‍मी सयी च्‍यिककी खकी छ्‍ये तीला दुक सिनी टिसुङ, “काङ क्‍येन मेतुप रोमी नागरिक्ता वोतुप मीला तल्‍ज्‍येक ग्‍यकुप ति रोमी ठिमला वे?” 26 ती थोसिमा मक्‍मी सयी च्‍यिककी खकी छ्‍ये ति मक्‍मी तोङ्‍डा च्‍यिककी खकी छ्‍ये ते गल्‍नी, “ख्‍योरो काङ कितुप छलुप यिन? दी मी याङ रोमी मी के नोक।” सिनी सिक्‍यासुङ। 27 तमा मक्‍मी तोङ्‍डा च्‍यिककी खकी छ्‍ये ति वानी पावलला “ङला सी ताङ। ख्‍यो रोमी नागरिक्ता वोतुप मी राङ यिन?” सिनी टिसुङ। तमा पावलकी “ङ रोमी नागरिक्ता वोतुप मी राङ यिन।” सिनी सिक्‍यासुङ। 28 येलुङ मक्‍मी छ्‍ये तीकी पावलला “ङे याङ रोमी नागरिक्ता ङ्‍येतुपला टङ्‍गा बङी तेनी ङ्‍योवु यिन।” सिनी सिक्‍यासुङ। यिने पावलकी “ङ याङ दी लुङ्‍बाला राङ क्‍येवु रोमी नागरिक्ता वोतुप मी यिन।” सिनी सिक्‍यासुङ। 29 तुक सिक्‍यासिमा पावलला ताम्‍ङे टेपला वावु मक्‍मीतिवा तेरी क्‍येनी गाल। तमा पावल ति रोमी नागरिक्ता वोतुप मी यिनोक सिरुप हाक्‍कोनी मक्‍मी छ्‍ये ति ज्‍यिवा क्‍यानोक। च्‍यिलासिसिन तीकी क्‍येन मेसिनाङ पावलला टानोक।
यहूदी छ्‍योकी ठिम्‍खाङकी मीतिवी दोङ्‍ला पावलकी सिक्‍यावु
30 ती सला तीला यहूदीतिवी पावलला काङगी तेन्‍दोकला क्‍येन बिन्‍दुप यिनाङ सिनी हाक्‍कोवुला मक्‍मी तोङ्‍डा च्‍यिककी खकी छ्‍ये तीकी पावलला टावु नेसुर पि ताङ्‍सुङ। तमा तेरी कोङ्‍यार छ्‍येतिवा ताङ यहूदी छ्‍योकी ठिम्‍खाङकी तेरी मीतिवाला जोम सिनी क बिन्‍नी पावलला मर टि वानी तिवी दोङ्‍ला लाङ्‍सुङ।