23
तमा पावलकी ते जोम्‍बुप यहूदी छ्‍योकी ठिम्‍खाङकी मीतिवी थाकाला ल्‍हानी दुक सिक्‍यासुङ, “ओ अच्‍युनुपतिवा, हारिङ ङ्‍यिमा सेक कोन्‍छ्‍योककी थोङ्‍दाङला ङे सेम टेङ्‍बु क्‍यानी मिजी क्‍याङ्‍यिन।” ती ताम्‍ङे थोसिमा तेरी सिनाङ कोङ्‍यार छ्‍ये हननिया तीकी ते चिप्‍ला देतुपतिवाला पावलकी खला पोप सिनी क बिन्‍सुङ। यिने पावलकी तीला “ख्‍युरुङ खोनक्‍पु यिन। कोन्‍छ्‍योककी ख्‍युरुङला बेप्‍कितो। ङला काङ क्‍येन मेसिनाङ ख्‍युरुङ च्‍यिला ङला दुङ्‍गुप क तेर्किवी?” सिनी सिक्‍यासुङ। तमा चाला लानी देतुपतिवी पावलला “काङ ख्‍युरुङ कोन्‍छ्‍योककी तेरी सिनाङ कोङ्‍यार छ्‍येला मारे तोङ्‍गिवी?” सिनी सिक्‍यासुङ। तुक सिक्‍यासिमा पावलकी सिक्‍यासुङ, “ओ अच्‍युनुपतिवा, खो तेरी सिनाङ कोङ्‍यार छ्‍ये यिन सिरुप ति याङ ङला छ्‍या राङ मे। च्‍यिलासिसिन कोन्‍छ्‍योककी सुङला ख्‍योरो लुङ्‍बाला ओङ्‍ज्‍येन कितुपतिवाला मारे मातोङ सिनी टि वे।”* २३:५ प्रस्‍थान २२:२८
तमा ते जोम्‍बुप मीतिवी नाङ ने छो च्‍यिक ति सदुकी ताङ छो यम्‍बा ति फरिसीतिवा नोक सिरुप ति हाक्‍कोनी पावलकी थोर ग्‍यप्‍नी दुक सिक्‍यासुङ, “ओ अच्‍युनुपतिवा, ङ फरिसी यिन, ङे पपाआमा साङ फरिसी यिन। कोन्‍छ्‍योककी शेपतिवा सेन्‍बु लङ्‍गुप रेवाकी थोक्‍ला राङ ख्‍यिरा ङला दे ठिम कियी वे।” पावलकी तुक सिक्‍यासिमा फरिसीतिवा ताङ सदुकीतिवी पर्ला ठका ठुका गाल। तमा मी माङ्‍छ्‍योककी पर्ला साङ क्‍येङ्‍सु गाल। च्‍यिलासिसिन सदुकीतिवी शेप ने ङोसु लङ्‍गुप ताङ देवाच्‍येनकी मी ताङ थुतिवा काङ साङ मेवी सिनोक। यिने फरिसीतिवा ति शेप ने ङोसु लङ्‍गुप ताङ देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु ताङ यम्‍बा थुतिवा तेरी वे सिनी सिनोक। तुक क्‍यानी ते छासे हराङ हुरुङ क्‍यासुङ। तमा फरिसी नाङ ने ललाइ छ्‍योकी गेकेनतिवा लानी दुक सिनी ङ्‍ये छाल्‍सुङ, “ङ्‍यिरा याङ दी मीला काङ साङ क्‍येन माथोङ। कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍मा याङ्‍ना देवाच्‍येनकी मीतिवी के दीला ताम्‍ङे लापुप यिन्‍ते यिन्‍दे।” 10 ते तिवा थमु ग्‍यकुप छलुप थोङ्‍सिमा तिवी पावलला येर मर थेन्‍नी सेकिते सिनी ज्‍यिवा लानी मक्‍मी तोङ्‍डा च्‍यिककी खकी छ्‍ये तीकी यम्‍बा मक्‍मीतिवाला “मर गल्‍नी तिवी पर नेसुर पावलला उर्च्युम ग्‍यम टि वानी ङ्‍यिराङ देतुप दासाकी नाङ्‍ला क्‍योल!” सिनी क बिन्‍सुङ।
11 ती गोमु चोवो येशू पावलकी चाला लानी, “पावल, ङाडेङ की! यरूशलेमला ख्‍योरो ङे थोक्‍ला पङ्‍बु बिन्‍दुप दोके रोमला वोतुप मीतिवाला साङ पङ्‍बु तेर गोकितो।” सिनी सुङ्‍सुङ।
पावलला सेतुप च्‍यु क्‍यावु
12 नाम लासिमा यहूदीतिवा जोम्‍नी पावलला माशेता सेक्‍ला छ्‍यु साङ मुथुङ, समा साङ मासा सिनी न क्‍याल्‍सुङ। 13 ती पावलला मेलोवा कितुप मीतिवा मिरा खल ङ्‍यी सिनाङ मङ नोक। 14 तिवा कोङ्‍यार छ्‍येतिवा ताङ यहूदी छ्‍योखाङकी गोमा कितुप मी छ्‍येतिवी ते गल्‍नी “पावलला माशेता सेक्‍ला छ्‍यु साङ मुथुङ, समा साङ मासा सिनी ङ्‍यिरा तेन्‍तेन क्‍यानी न क्‍यलिन। 15 ती तप्‍की ख्‍यिराङ ताङ यहूदी छ्‍योकी ठिम्‍खाङकी मीतिवा डिक्‍नी मक्‍मी छ्‍येला गोङ्‍बा शुनी पावलला यम्‍बा ताम्‍ङे टि गोकिवी सिनी टिनी शोक। तमा ती दे वुङ्‍गुप पेला ङ्‍यिराङ लामला राङ तीला सेतिन।” सिनी सिक्‍यासुङ। 16 ती ताम्‍ङे ति पावलकी छप्‍युक तीकी थोनी मक्‍मीतिवा देतुप दासाला गल्‍नी पावलला सिक्‍यासुङ। 17 तमा पावलकी मक्‍मी सयी च्‍यिककी खकी छ्‍ये च्‍यिकला कताङ्‍नी “दी ख्‍योक्‍पेजा तीला मक्‍मी तोङ्‍डा च्‍यिककी खकी छ्‍येकी चाला क्‍यल नाङ। च्‍यिलासिसिन दीकी खोला काङ रे च्‍यिक रे सि गोवु वे सिनोक।” सिनी सिक्‍यासुङ। 18 तमा मक्‍मी तीकी पावलकी छप्‍युक तीला मक्‍मी तोङ्‍डा च्‍यिककी खकी छ्‍येकी चाला टि गल्‍नी “चोन्‍खाङला वोतुप पावलकी ङला कताङ्‍नी ‘दी ख्‍योक्‍पेजाला मक्‍मी छ्‍येकी ते टिनी ग्‍युक। दीकी खोला काङ रे च्‍यिक रे सि गोवु ताम्‍ङे वे।’ सिनी ताङ्‍सुङ।” सिनी सिक्‍यासुङ।
19 तमा मक्‍मी तोङ्‍डा च्‍यिककी छ्‍ये तीकी पावलकी छप्‍युकला लाक्‍पाला जिम्‍नी सु साङ मेतुप दासाला टि गल्‍नी ख्‍योरो ङला सि गोवु ताम्‍ङे ति काङ यिन सिनी टिसुङ। 20 तमा तीकी सिक्‍यासुङ, “यहूदीतिवी ङे च्‍येच्‍याङ पावलकी कोर्ला तरोङ साङ यम्‍बा ताम्‍ङे टि गोकिवी सिनी सला येलुङ यहूदी छ्‍योकी ठिम्‍खाङला टिनी वुङ्‍गुपला ख्‍युरुङला गोङ्‍बा शोप सिनी तिवी ताम्‍ङे थाक्‍छ्‍येन नोक। 21 तिवी सिक्‍यावु ताम्‍ङेला माङ्‍येना, च्‍यिलासिसिन तिवी पर्ला मिरा खल ङ्‍यी सिनाङ मङ्‍मुकी पावलला माशेता सेक छ्‍यु साङ मुथुङ, समा साङ मासा सिनी न क्‍यल्‍नी तेरी टडिक क्‍यानी ख्‍योरो ताम्‍ङेला गुनी देन वे।” 22 ती थोसिमा मक्‍मी तोङ्‍डा च्‍यिककी खकी छ्‍ये तीकी पावलकी छप्‍युक तीला “ख्‍योरो ङला सिक्‍यावु ताम्‍ङे ति सुला साङ मासिरा।” सिनी ताङ्‍सुङ।
पावलला कैसरियाला टि तङ्‍गुप
23 ती ज्‍युक्‍ला मक्‍मी तोङ्‍डा च्‍यिककी खकी छ्‍ये तीकी मक्‍मी सयी च्‍यिककी खकी छ्‍ये मिरा ङ्‍यीला कताङ्‍नी, “हारिङ नुपला छ्‍युजी गु चोयीला मक्‍मी सयी ङ्‍यी ताङ त शेन्‍दुप मिरा खाल दिन तमा दुङ खुरुप मी सयी ङ्‍यी चोयीला कैसरियाला तोङ्‍गुपला टडिक क्‍या ज्‍योक। 24 तमा पावलकी थोक्‍ला साङ ततिवा दा शोक। तमा तीला काङ मेलोवा कि माच्‍यिवा क्‍यानी यहूदिया लुङ्‍बाला ग्‍येला कितुपला रोम ने वावु मी छ्‍ये फेलिक्‍सकी ते क्‍योल।” सिनी क बिन्‍सुङ। 25 तमा ती मक्‍मी छ्‍ये तीकी दुका यिकी यी टिनी ताङ्‍सुङ।
26 “यहूदिया लुङ्‍बाला ग्‍येला कितुपला रोम ने वावु मी छ्‍ये फेलिक्‍सला क्‍लौडियस लुसियसकी टसी देलेक! 27 दी मी ति यहूदियाकी पावल सिरुप मी यिन। दीला यहूदीतिवी जिम्‍नी सेतुप छाल्‍सुङ। यिने दी ति रोमी लुङ्‍बी मी यिनोक सिरुप ति ङे हाक्‍कोनी मक्‍मीतिवी मुला ते गल्‍नी दीला तिवी लक नेमा र्‍होकिन। 28 काङगी तेन्‍दोककी तिवी दीला मेलोक्‍पा सिनी क्‍येन बिन्‍दुप नोक ल्‍हापला ङे तीला यहूदी छ्‍योकी ठिम्‍खाङकी मी छ्‍येतिवी ते टिनी गलिन। 29 ङे हाक्‍कोवु ति तिवी दीला छ्‍योकी ठिमकी टिवा टेपला तिराङ नोक। यिने दीला से गोवु छ्‍येर्पा ताङ चोन्‍खाङला उपुप क्‍येन याङ ङे काङ साङ माथोङ। 30 दी मीला सेतुप च्‍यु क्‍यावु ताम्‍ङे ति ङे हाक्‍कोसुङ। तुक क्‍यानी तीला शार्क्येक ख्‍योरो ते तङ वोतो। दीकी थोक्‍ला क्‍येन तेरुपतिवाला साङ ख्‍योरो चिप्‍ला राङ गल्‍नी सि सिनी ङे क बिनिनो।”
31 मक्‍मी छ्‍येकी तुक सिनी क बिन्‍सिमा मक्‍मीतिवी पावलला नुपला राङ एन्‍टिपाट्रिस सिरुप दासाला क्‍याल्‍सुङ। 32 ती सला पावलला “त याङ ख्‍युरुङ त शेन्‍दुपतिवा ताङ मुला ग्‍युक।” सिनी ते राङ क्‍युर ज्‍याक्‍नी ज्‍येन मक्‍मीतिवा ति मक्‍मीतिवा देतुप दासाला लोक्‍सुङ। 33 तिवा कैसरिया लेप्‍नी यहूदिया लुङ्‍बाला ग्‍येला कितुपला रोम ने वावु मी छ्‍येला यिकी तेसिमा पावलला तीकी दोङ्‍ला क्‍याल्‍सुङ। 34 रोम ने वावु ती मी छ्‍ये तीकी यिकी ति रासिमा पावलला चुका दासाकी मी यिनोक सिनी टिसुङ। तमा पावल किलिकियाकी यिनोक सिरुप हाक्‍कोसिमा खोकी तीला 35 “ख्‍युरुङला क्‍येन तेरुपतिवा वासिमा ङ ख्‍योरो ताम्‍ङे ङ्‍येनिनो।” सिक्‍यासुङ। तमा पावलला “हेरोदकी जोवु ग्‍येल्‍खाङला ज्‍याक्‍नी र्‍हेना!” सिनी मक्‍मीतिवाला क बिन्‍सुङ।

*23:5 २३:५ प्रस्‍थान २२:२८