कलस्‍सेला वोतुप तेपा कितुपतिवाला
पावलकी टिवु यिकी
दी थेपकी कोर्ला
दी यिकी ति पावलकी कलस्‍सेला वोतुप चर्चला टिवु यिन। कलस्‍सी ति एफिससकी शारकी थाकाला वोतुप एशिया माइनरला वोतुप ग्‍येसा च्‍यिक नोक। तेकी चर्च ति पावलकी गो चुवु मिन, यिन्‍सिनाङ ती लुङ्‍बाला तीकी खोरो चेक लावु यिन सिनी नोकिनोक। ती चर्चला शब्‍ज्‍यी कितुपला पावलकी एफिसस नेसुर मीतिवा साङ ताङ्‍नोक। ती पेला ते लेन मेटेङ्‍बु लोपुप गेकेनतिवी कोन्‍छ्‍योकला ङो शेवु ताङ खो नेसुर तेरी ङार ङ्‍येतुपला यम्‍बा “थुकी ग्‍येल्‍वु ताङ ङारतिवाला” तेन गोकिवी सिनी कर्खाप क्‍यानोक। तमा ती ताम्‍ङे ति पावलला साङ छ्‍या नोक। तोजो तिराङ मिन, यिने ती गेकेनतिवी मीतिवाला यहूदी च्‍येतुप लुक्‍सु कि गोकिवी, साप समा ताङ यम्‍बा ठिमतिवा तेन गोकिवी सिनी खोप्‍रे येन्‍देन ङ्‍येन ज्‍यिकिनोक।
ती तप्‍की पावलकी तुका येन्‍देन मेटेङ्‍बुतिवी तेन्‍दोकला टेङ्‍बु ख्रीष्‍टियानकी येन्‍देन नेसुर लङ गोकिवी सिनी दी यिकी टिवु यिन। तीकी कोर्ला पावलकी दुक सिक्‍या वे: “तेरी थर्वा ति येशू ख्रीष्‍टकी नङ्‍गिवी, तमा यम्‍बा फयानकी ठिमतिवा ताङ लुक्‍सुतिवी मीतिवाला कोन्‍छ्‍योक नेसुर थाक्‍रिङ्‍बु जेवी। ख्रीष्‍ट नेसुर राङ कोन्‍छ्‍योककी जम्‍बुलिङ ज्‍ये नङ्‍गुप यिन, तमा खो नेसुर राङ तीला खोरे ओङला ज्‍याङ वे। जम्‍बुलिङकी मीतिवा तेरीकी ख्रीष्‍टला तिराङ थर्वा नङ्‍गुप यिन सिनी रेवा कि गोकिवी।” पावलकी तेपा कितुपतिवी मिजीला गोवु खक्‍छ्‍येवु येन्‍देनकी कोर्ला साङ सिक्‍या वे।
दी ति ङ्‍याम्‍ले कि गोवु ताम्‍ङे यिन। दी पावलकी टिवु यिकी ति तुखिकसकी कलस्‍सीला खुर्नी गाल्‍नोक। तीकी मुला गलुप मी ति ओनेसिमस सिरुप योक्‍पु नोक। तीकी थोक्‍ला पावलकी फिलेमोनला दी यिकी टिनोक।
मुला राङ वोतुप लोप्‍च्‍येनतिवा
दी यिकीकी कोर्ला १:१-८
ख्रीष्‍टकी च्‍योलाम ताङ लाका १:९–२:१९
ख्रीष्‍टला वोतुप मिजी सम्‍बा २:२०–४:६
यिकी टिनी सिन्‍दा क्‍यावु ४:७-१८
1
पावलकी टसी देलेक
टसी देलेक! दी यिकी ति कोन्‍छ्‍योककी नोवा नेसुर ख्रीष्‍ट येशूकी लोमा छ्‍ये ङ पावल ताङ नुप तिमोथी नेसुर कलस्‍सेला देतुप कोन्‍छ्‍योकला तेपा कितुप चाङ्‍मा ताङ खोङ्‍तेर्मु वोतुप अच्‍युनुपतिवाला टिवु यिनो। दाक्‍पी पपा कोन्‍छ्‍योककी ख्‍यिराङला कटिन ताङ लोदिमु नङ्‍शी।
कोन्‍छ्‍योकला थुचिछे पुल्‍नी मोपोर कितुप कोर्ला
ङ्‍यिराङ ख्‍यिरा थोक्‍ला मोपोर कितुप पेला दाक्‍पी चोवो येशू ख्रीष्‍टकी पपा कोन्‍छ्‍योकला नरी थुचिछे बुल्‍गिवी। च्‍यिलासिसिन ख्‍यिरा ख्रीष्‍ट येशूला तेपा क्‍यावु ताङ कोन्‍छ्‍योककी चाङ्‍मा वोतुप मीतिवाला ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये क्‍यावु ति ङ्‍यिरा थोसुङ। तुका तेपा ताङ ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये क्‍यावु ति ख्‍यिरा थोक्‍ला देवाच्‍येनला ज्‍यकुप रेवा नेसुर वुङ्‍गुप यिन। ती रेवाकी कोर्ला गोमाला के ख्‍यिरा सुङ टेङ्‍बु वोतुप कोन्‍छ्‍योककी लेन ल्‍यामु थोवु पेला हाक्‍को वे। ती लेन ल्‍यामु ति ख्‍यिरा ते वा वे। तमा ती ति तेरी जम्‍बुलिङला फेल्‍नी डोयी वे। ती दोके क्‍यानी ख्‍यिरा कोन्‍छ्‍योककी टेङ्‍बु वोतुप कटिनकी ताम्‍ङे थोनी हाक्‍कोवु पेला नेज्‍युनी ती लेन ल्‍यामुकी ख्‍यिरा पर्ला लाका कियी वे। दी कोन्‍छ्‍योककी कटिन ति ङ्‍यिरा मुला राङ शब्‍ज्‍यी कितुप दाल्‍जा इपाफ्रास नेसुर ख्‍यिराङला लापुप यिन। ती ति ङ्‍यिरा छापला ख्‍यिरा पर्ला ख्रीष्‍टकी थोक्‍ला लाका कितुप खोङ्‍तेर्मु वोतुप नुप यिन। तमा कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी ख्‍यिराङला नङ्‍गुप ङ्‍यिङ्‍ज्‍येकी कोर्ला तीकी ङ्‍यिराङला सिक्‍यासुङ।
ती ताम्‍ङे थो नेज्‍युनी ख्‍यिरा थोक्‍ला नरी ङ्‍यिराङ कोन्‍छ्‍योकला मोपोर कियी वे। ख्‍यिराङ कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी च्‍यु ताङ रिक्‍पा नेसुर खोकी नोवा काङ यिन सिनी ल्‍यामु हाक्‍कोशी सिनी ङ्‍यिराङ नरी मोपोर कितिन। 10 तुक क्‍यासिन ख्‍यिरा चोवोकी सेमला डोप मिजी क्‍याङ्‍नी नरी खोला गा लोङ थुप्‍किवी। तमा ख्‍यिराङ तेरी मङ मङ लाका ल्‍यामु कितुप च्‍युङ्‍नी कोन्‍छ्‍योककी नङ्‍गुप रिक्‍पाला फरिन डिवी। 11 तमा कोन्‍छ्‍योककी मोवा वोतुप ङार नेसुर ख्‍यिराङ रम्‍बु च्‍युङ्‍गिवी। तुक क्‍यासिन ख्‍यिराङ तेरी ताम्‍ङेला गा क्‍यानी डेकला देतुप ताङ हम क्‍यानी दे थुप्‍किवी। 12 तीकी थोक्‍ला पपा कोन्‍छ्‍योकला थुचिछे पुल। खोकी ठछ्‍येली वोतुप ग्‍येल्‍खापला खोरे चाङ्‍मा वोतुप मीतिवाला तेरिन सिनी थाक्‍छ्‍येतुप ति खोकी ख्‍यिराङला ङ्‍ये छ्‍योवु जो नङ वे। 13 खोकी दाक्‍पुला नक्‍तोमीकी ओङ्‍ज्‍येन ने थर्वा नाङ्‍नी खोरे ङ्‍यिङ्‍ज्‍येवु सेवुकी ग्‍येल्‍खापला ल्‍यामो क्‍यानी क्‍यल नङ वे। 14 ती खोकी सेवुकी राङ दाक्‍पुला दिक्‍पा ने थर्वा नङ्‍नी दाक्‍पी दिक्‍पातिवा तेरी ता च्‍यिनी वे।
ख्रीष्‍ट ति तेरी सिनाङ चोछ्‍ये वे
15 येशू ख्रीष्‍ट ति दाक्‍पी मिककी मोथोङ्‍गुप कोन्‍छ्‍योककी जुजमला वोतुप चोवो यिन। खो ति जम्‍बुलिङला वोतुप तेरी च्‍यालकतिवा सिनाङ थल्‍माला वोतुप कोन्‍छ्‍योककी सेवु यिन। 16 च्‍यिलासिसिन मिककी थोङ्‍गुप ताङ मोथोङ्‍गुप तेरी च्‍यालकतिवा खो नेसुर राङ ज्‍ये नङ्‍गुप यिन। देवाच्‍येन ताङ जम्‍बुलिङला वोतुपतिवा ताङ ग्‍येल्‍ठिकतिवा ताङ ग्‍येला कितुप ओङतिवा ताङ ठिम कितुप ङारतिवा ताङ ओङ्‍ज्‍येनतिवा ताङ तेरी च्‍यालकतिवा खो नेसुर राङ खोरे थोक्‍ला ज्‍ये नङ्‍गुप यिन। 17 ख्रीष्‍ट ति तेरी च्‍यालकतिवा सिनाङ गोमाला ज्‍यु वोतुप यिन। तमा तेरी च्‍यालकतिवा खोला राङ ग्‍येनी देन वे। 18 चर्च ति जु यिन्‍सिन खो ति चर्चकी गो चोछ्‍येवु यिन। खो ति थल्‍मा नेज्‍यु वोतुप चोवो यिन, शेपतिवी पर नेमा तेरी सिनाङ गोमाला ङोसु लावु ति खो राङ यिन। तुक क्‍यानी तेरीकी खला खो ति चोछ्‍ये वे। 19 कोन्‍छ्‍योककी नोवाकी राङ ख्रीष्‍ट ति खो ताङ च्‍यिक्‍पा राङ क्‍यानी ज्‍युवु गा लासुङ। 20 तमा ख्रीष्‍ट ग्‍यङ्‍शिङला टुङ्‍नी तेन्‍दुप ठक नेसुर लोदिमु नङ्‍नी खोकी जम्‍बुलिङ ताङ देवाच्‍येनकी तेरी च्‍यालकतिवा खोरे मुला डिक्‍सुङ।
21 तोङ्‍ला याङ ख्‍यिराङ लाका दुक्‍टा क्‍यानी कोन्‍छ्‍योक नेसुर थाक्‍रिङ्‍बु गल्‍नी ख्‍यिरा सेम ति खोकी तेन्‍दोकला लानी डला गल वोतुप्‍जा। 22 यिने त याङ खोकी थोङ्‍दाङला चाङ्‍मा ताङ मडी मेतुप ताङ क्‍येन मेतुप जोपला येशू ख्रीष्‍ट टुङ्‍नी खोकी ख्‍यिराङ ताङ मुला डिक्‍सुङ। 23 तुक कितुपला वुतुङ के ख्‍यिराङ तेपाला येर मर माक्‍यानी नरी डेकला दे गोकिवी। तमा ख्‍यिरा थोवु लेन ल्‍यामुला रेवा क्‍यावु ति क्‍युर्नी माज्‍योक। ती लेन ल्‍यामु ति देवाच्‍येनकी वोक्‍ला वोतुप तेरी मीतिवाला ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु यिन। ङ पावल साङ ती लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक कितुप लावा च्‍युङ वे।
चर्चकी थोक्‍ला पावलकी टेमु क्‍यावु
24 त याङ ङ ख्‍यिरा थोक्‍ला दुक्‍पा खुरुपला गा कितिन। तमा ख्रीष्‍टकी जु यिन्‍दुप चर्चकी थोक्‍ला खुर गोवु दुक्‍पा ताङ छेटाङ ति ङे जुला खुर्नी तेरी कितिन। 25 कोन्‍छ्‍योककी ख्‍यिराङला खोकी सुङ तेरी छासे ल्‍यामु क्‍यानी हाक्‍को ज्‍यितुपला खोकी ङला चेक तेन नङ्‍गुप तप्‍की ङ ति चर्चला शब्‍ज्‍यी कितुप लावा च्‍युङ्‍सुङ। 26 ती सुङ ति कल्‍वा कल्‍वा ताङ पगावा हङ्‍गावी ङो नेज्‍युनी छ्‍याकला वोतुप ताम्‍ङे यिन, यिने त याङ खोकी तीकी तेन्‍दोक ति खोरे चाङ्‍मा वोतुप मीतिवाला ठछ्‍येली हाक्‍को च्‍यिनी वे। 27 तमा खोकी यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बाकी मीतिवी पर्ला ती छ्‍याकला वोतुप मोवा ति छासे हलेवु वे सिरुप ताम्‍ङे ति खोरे मीतिवाला हाक्‍को ज्‍यितुपला पेन नङ्‍गुप यिन। ती छ्‍याककी ताम्‍ङे ति ख्‍यिरा मिजीला वोतुप ख्रीष्‍ट यिन। ख्रीष्‍ट ख्‍यिरा मिजीला वोतुप तप्‍की ख्‍यिराङला मोवा वोतुप रेवा ङ्‍येनी वे। 28 ङ्‍यिराङ दी ख्रीष्‍टकी कोर्ला मीतिवा तेरीला ख्‍याप्‍टाक कितिन। तमा तेरीकी ख्रीष्‍टला तेपा रम्‍बु क्‍यानी कोन्‍छ्‍योककी थोङ्‍दाङला ल्‍यामु वोतुप जोपला ङ्‍यिराङला वोतुप तेरी रिक्‍पा नेसुर तिवा रे रेला टोङ्‍गु ताङ येन्‍देन तेर्किवी। 29 ख्रीष्‍टकी ङे सेमगी दिङ्‍ला ङार नङ्‍गुप तप्‍की राङ ङ दी लाका ति छासे टेमु क्‍यानी कितिन।