याकूबकी टिवु यिकी
दी थेपकी कोर्ला
दी यिकी ति जम्‍बुलिङला कनिवा साङ टम्‍नी देतुप ख्रीष्‍टियानतिवाला याकूबकी टिवु यिन। दी यिकीला ख्रीष्‍टियानकी लाका ताङ किताङ नालुला गोवु रिक्‍पा ताङ गोमा कितुपतिवी थोक्‍ला टोङ्‍गुतिवा बिन वे। दी टोङ्‍गुतिवा तेरुप पेला याकूबकी नम्‍बा नम्‍बाकी पेतिवा शेन वे। ती पेतिवा ति नोर टोङ्‍बा, पेराङ्‍बु, खोक्‍पा ल्‍हाप, मीला ल्‍यामु कितुप, किताङ नालु, ख्‍ये बेतुप, तेपा ताङ लाकातिवा, ख डेकला ज्‍योकुप, रिक्‍पा, थमु ग्‍यकुप, अम्‍बारङ्‍शिङ कितुप, मारे तोङ्‍गुप, यम्‍बाला ङ्‍यिर्मु कितुप, ङराङ यिन सिरुप, हम क्‍या देतुप ताङ मोपोर कितुपकी कोर्ला यिन।
याकूबकी दी यिकीला ख्रीष्‍टियानतिवी तेपा ताङ मुला राङ लाका साङ ल्‍यामु क्‍यानी कि गोकी सिरुप कोर्ला टिनी वे।
मुला राङ वोतुप लोप्‍च्‍येनतिवा
यिकीकी कोर्ला १:१
तेपा ताङ रिक्‍पा १:२-८
पेराङ्‍बु ताङ टोङ्‍बा १:९-११
खोक्‍पा ल्‍हाप कोर्ला १:१२-१८
ङ्‍येन्‍दुप ताङ कितुप १:१९-२७
ख्‍ये बेतुपकी तेन्‍दोकला २:१-१३
तेपा ताङ लाकातिवा २:१४-२६
ख्रीष्‍टियानतिवी ख डेकला देतुप कोर्ला ३:१-१८
ख्रीष्‍टियान ताङ जम्‍बुलिङ ४:१–५:६
तिङ्‍मी टोङ्‍गुतिवा ५:७-२०
1
टसी देलेक! कोन्‍छ्‍योक ताङ चोवो येशू ख्रीष्‍टला शब्‍ज्‍यी बुलुप ङ याकूबकी छ्‍योक नेमा जम्‍बुलिङकी दासा दासाला टम्‍नी देतुप कोन्‍छ्‍योकला तेपा कितुप मीतिवा तेरीला दी यिकी ति टिवु यिनो।
खोक्‍पा ल्‍हापला ख्‍येलुप पेला हम क्‍या देतुप कोर्ला
ङे ङ्‍यिङ्‍ज्‍येवु अच्‍युनुपतिवा, ख्‍यिरा मिजीला छेटाङ ताङ दुङलतिवा ख्‍येल्‍नी वासिन ती पेला ख्‍यिराङ छासे क्‍यानी गा किसा। च्‍यिलासिसिन येशूला तेपा क्‍यावु तप्‍की खोक्‍पा ल्‍हापला ख्‍येलुप पेला ख्‍यिराङ मङ मङ हम क्‍या दे थुपुप डिवी सिरुप ति ख्‍यिराङला छ्‍या वे। ख्‍यिराङ हम क्‍यानी देतुप ति मङ ल्‍हक्‍पा गल्‍सिमा तेपा रम्‍बु च्‍युङ्‍नी ख्‍यिरा मिजीला काङ साङ ङ्‍युङ्‍मु मेवी।
दोजो ख्‍यिरा पर्ला ललाइला रिक्‍पा अला मेसुङ सिसिन ङ्‍यिर्मु माक्‍यानी सेम बोल्‍मु क्‍यानी नङ्‍गुप कोन्‍छ्‍योकला लोङ्‍शी, तमा खोकी तीला नङ्‍गितो। यिने खोला लोङ्‍गुप पेला सेमला तेपा क्‍यानी काङ साङ नाम्‍दोक माक्‍यानी लोङ गोकिवी। सेमला नाम्‍दोक कितुपतिवा याङ वुर्तुक कनिवा ग्‍युकिवे, तेवा राङ ग्‍युकुप ग्‍येम्‍छोकी बालाप दोके यिन। तुका मी तीकी कोन्‍छ्‍योक नेमा काङ ङ्‍येकिवी सिनी नासाम मातोङ। च्‍यिलासिसिन तुका मी ति सेम नटे कोटे वोतुप तप्‍की तीकी काङ क्‍यासिनाङ चारा मुछुवी।
मी पेराङ्‍बु ताङ छ्‍युक्‍पुकी कोर्ला
पेराङ्‍बु वोतुप अच्‍युनुपतिवा, कोन्‍छ्‍योककी ख्‍यिराङला चुक क्‍यानी छ्‍ये जोसुङ सिनी ख्‍यिराङ गा की। 10 मी छ्‍युक्‍पुतिवा, कोन्‍छ्‍योककी ख्‍यिराङला चुक क्‍यानी छ्‍युङा जोसुङ सिनी गा की। च्‍यिलासिसिन छ्‍युक्‍पु वोतुपतिवी मिजी ति चे मेन्‍दोक दोके रेर्पा डिवी। 11 ङ्‍यिमा छेन्‍दी शर्नी नाम्‍खर क्‍यासिमा च साङ रेर्पा डिवी, मेन्‍दोक साङ ङ्‍यिल्‍गिवी, तमा तीकी थोङ्‍दाङ ल्‍यामु साङ तोर्किवी। ती दोके मी छ्‍युक्‍पुतिवा साङ तुकै राङ यिन, चो लाका क्‍यानी नोर टोङ्‍बा शम्‍सिनाङ ङ्‍यिम्‍ज्‍यिक ती ना डिवी।
खोक्‍पा ल्‍हापकी कोर्ला
12 चुका मी ति खोक्‍पा ल्‍हापला ख्‍येलुप पेला छेटाङ ख्‍येल्‍सिनाङ हम क्‍यानी दे थुप्‍किवे, ती मी ति मोलाम थोपुप यिनो। च्‍यिलासिसिन तीला मिजीकी उशाक थोप्‍कितो। ती छ्‍यक्‍तक ति कोन्‍छ्‍योककी खोला ङ्‍यिङ्‍ज्‍येवु कितुपतिवाला तेरिन सिनी थाक्‍छ्‍येन नङ्‍गुप नाम्‍साङ मिशिवु मिजी यिन। 13 सी साङ लाका मेलोवा कितुप नासाम वुङ्‍गुप पेला दी ति कोन्‍छ्‍योक नेमा वावु यिन सिनी नासाम मातोङ, च्‍यिलासिसिन सी साङ कोन्‍छ्‍योकला खोक्‍पा ल्‍हाप लाका कि मुथुपी, खोकी सुला साङ खोक्‍पा माल्‍हावी 14 यिने मीतिवी सेमला नासाम दुक्‍टा शर्नी देर्पाला ख्‍येल्‍सिमा खोक्‍पा ल्‍हापला ख्‍येल्‍गिवी। 15 तमा मी सेमला नासाम मेलोवा शर्नी तीकी दिक्‍पा किवी, दिक्‍पा मङ टासिमा ती दिक्‍पाकी मीला ङ्‍येलाला क्‍योल्‍गिवी।
16 ङे ङ्‍यिङ्‍ज्‍येवु अच्‍युनुपतिवा, ख्‍यिराङ मी यम्‍बी जिनोकला मेख्‍येल्‍शी। 17 ल्‍यामु वोतुप ताङ काङ साङ ङ्‍युङ्‍मु मेतुप कटिनकी ङ्‍येम्‍बातिवा तेरी पपा कोन्‍छ्‍योक नेमा गिवी। खोकी वोसिर तेरी ज्‍येनी नाङ्‍सुङ। खो ति नाम्‍साङ मोफोवी, तमा उलाकी नक्‍तोमी फोवु दोके मोफोवी। 18 तमा खोकी ज्‍येवु च्‍यालकतिवी नाङ्‍ला दाक्‍पु ति थल्‍माला गरुप डुप्‍सेन दोके जोपला खोकी टेङ्‍बु वोतुप सुङ नेमा खोकी नोवा नेसुर दाक्‍पुला जो नङ्‍गुप यिन।
कोन्‍छ्‍योककी सुङला ङ्‍येन्‍नी युकुपकी कोर्ला
19 ङे ङ्‍यिङ्‍ज्‍येवु अच्‍युनुपतिवा, दी ताम्‍ङे ति हाक्‍कोवा किसा। ख्‍यिराङ टिम्‍बु क्‍यानी ङ्‍येन्‍दुप ताङ फिमु क्‍यानी ताम्‍ङे लपुप ताङ टिम्‍बु ङ्‍यिर्मु मिकिवु वुङ गोकिवी। 20 च्‍यिलासिसिन मी ङ्‍यिर्मुकी जोसालेन्‍सिन कोन्‍छ्‍योककी टेङ्‍बुकी थोक्‍ला लाका कि मुथुपी। 21 तुक क्‍यानी तेरी लाका मेटेङ्‍बु ताङ दुक्‍टा कितुप क्‍युर। तमा कुसु ज्‍यम्‍बु क्‍यानी ख्‍यिरा सेमला ज्‍यकुप कोन्‍छ्‍योककी सुङला मिजी क्‍योङ। ती कोन्‍छ्‍योककी सुङगी राङ ख्‍यिरा मिजी ति र्‍होक थुप्‍किवी।
22 ख्‍यिराङ कोन्‍छ्‍योककी सुङला ङ्‍येन्‍दुप तिराङ क्‍यानी रङला जिनोकला मेख्‍येल्‍शी, यिने खोकी सुङला यु। 23 चुका मी तीकी सुङ ङ्‍येन्‍नी साङ ती सुङला सुङ्‍गुप दोके मिजी मोक्‍योङ वे, ती मी ति गेलुङ नाङ्‍ला खोरो ङुतुङ ल्‍हाप मी दोके यिन। 24 तीकी खोरो ङुतुङ गेलुङ नाङ्‍ला ल्‍हासिमा शार्क्येक डिवी, तमा खुरुङ चुकै वे सिरुप ति टोक ज्‍येकिवी। 25 यिने चुका मी तीकी रङ्‍ज्‍येन नङ्‍गुप कोन्‍छ्‍योककी ठिम टेङ्‍बुला ङ्‍येन्‍नी नरी युकुप ताङ ती सुङला ङ्‍याम किवे, ती मी ति सुङ ङ्‍येन्‍नी टोक ज्‍येतुप मिन, सुङला सिक्‍यावु दोके मिजी क्‍योङ्‍गिवी। तमा कोन्‍छ्‍योककी सुङला युवु तप्‍की तीला मोलाम थोप्‍किवी।
26 दोजो सी ङ कोन्‍छ्‍योककी थोङ्‍दाङला टेङ्‍बु वे सिनी सिवी, यिने खोरो ख ति डेकला मोज्‍योकिवी सिसिन तीकी खोरो राङ खुरुङला जिनोकला ख्‍येलुप यिन। तमा तीकी कोन्‍छ्‍योककी थोङ्‍दाङला क्‍यावु टेङ्‍बुकी लाका ति तेर्मे यिन। 27 पपा कोन्‍छ्‍योककी थोङ्‍दाङला टेङ्‍बु वोतुप ताङ क्‍येन मेतुप किताङ नालु ति तप्‍रुक ताङ युक्‍सिमतिवाला कतुकारला ख्‍येलुप पेला ल्‍हटे कितुप ताङ दी जम्‍बुलिङकी दुक्‍टा नेसुर खुरुङला राङ कुतुक ज्‍योकुप यिन।