42
Tetniuu ia Dios in tee jinokuechi nuu ya
Te jiñaꞌa ka ia Dios:
Yaꞌa oo tee jinokuechi nuu rin, te chituu guaꞌa rin de.
Te maa rin ni kaji de, te kusii ini ndevaꞌa rin jin de.
Te ni jiñaꞌa rin Espíritu rin nuu de,
te maa de sandaa ja jaꞌa ñayiu ñuyiu.
Te ni ma kana jaa de, ni ma kaꞌan xeen de,
te ni ma kokana de taka ichi nuu kiondita de.
Te ma kaꞌnu de ni in ndoo ja ni taxin,
te ni ma ndaꞌva de ni in yuaꞌa ja inka ni jinkondee kana ñuaꞌa ja kai.
Chi jandaa ndija ja maa de sandaa kuechi.
Te ma kutnuu de, ni ma kuita de
vi guaa ndee na kundee de ja saꞌa ndaa de kuechi ñayiu ñuyiu.
Te vi kondetu kaꞌnu ñayiu ñuu ja ka oo jika ja vi kaxtnoꞌo tnoꞌo de nui.
 
Te maa Jitoꞌo Dios kuu ia ni saꞌa andivi, te ni ndaskaa ya,
ia ni saꞌa guaꞌa ñuꞌu vi ndiꞌi jakaꞌnu oo nui,
ia ni jiñaꞌa ja ka ndakuantachi ñayiu ñuyiu,
vi ja ka teku ndiꞌi ja ka jichi ka kanda nuu ñuyiu.
Te jiñaꞌa ya suaꞌa nuu tee jinokuechi nuu ya:
“Maa rin kuu Jitoꞌo, te ni kana ña rin ja saꞌa ndaa ron,
te kotnii guaꞌa rin ndaꞌa ron ja ma ndonso ron,
te kokoto guaꞌa ña rin jin ron,
chi jin maꞌñu sagua maa ron saꞌa rin in tratu jin ñayiu ñuu rin,
na kuinio ñuꞌu ja koyeꞌe ron nuu ndiꞌi ñayiu ñuyiu,
nagua ja ndakune ron nduchi nuu ñayiu kuꞌu nuu,
vi ndatau ron ñayiu ka yiꞌi vekaa
vi nuu ka ndesi ñayiu ka oo nuu nee.
Maa rin kuu Jeovaa, saa nani maa rin,
te ma kuñaꞌa rin ja kuu kaꞌnu rin nuu ni in chuꞌchi,
te ni jayiñuꞌu ja oo nuu rin.
Te ja ni skunkuu ndiꞌi nagua ni kaꞌan rin ndee ama ka.
Te vitna na kokaxtnoꞌo rin tnoꞌo jaa,
na kokaxtnoꞌo rin nuu ron ama ka ja kokuu”, jiñaꞌa ia Dios.
Yaa ka jita ja ka ndakuantaꞌu nuu ia Dios
10 Vi kata ni nuu Jitoꞌo in yaa jaa,
ndiꞌi maa ni ja ka oo ni ndee jaꞌa ñuyiu, vi kata ni nuu ia Dios.
Te maa ni ja ka jiondita ni nuu ndute mar,
vi ndiꞌi kiti ja ka oo nuu ndute mar jian,
vi ñayiu ka oo ñuu jika, vi saꞌa kaꞌnu ni ya.
11 Na vi kana jaa ñayiu ka oo nuu ñuꞌu teꞌa vi ñayiu ñuu ja ka oo yun,
vi ñayiu ka kuu tatatnoꞌo Cedar,
te na vi kata ñayiu ñuu Sela,
vi na vi kana ñayiu ka oo ndee nuu yuku yun ja ka kusii ini.
12 Vi saꞌa kaꞌnu ni Jitoꞌo,
te vi kana jaa ni ndee nuu ñayiu ka oo ñuu jika ja ia kaꞌnu ndevaꞌa kuu ya.
13 Te kiꞌin maa Jitoꞌo na kuinio in tee ndakui,
te kiti ini ndevaꞌa ya na kuinio tee jaxin tnaꞌa,
te kana jaa ya, kana ya ja vi kintnaꞌa ya vi kaxin tnaꞌa ya,
te kundee ya siki ñayiu ka nee uꞌu tnaꞌa jin ya.
 
14 Te kachi Jitoꞌo:
Ja ni kuu nanaꞌa tu kaꞌan saꞌun rin,
ni jinkani rin maa rin, te tu kaꞌan saꞌun rin.
Su vitna te kana rin na kuinio ñasiꞌi ni tuu ja kaku lulu
ja tnana ndaꞌu ña vi ndakuaan tachi ña.
15 Te xnaa ndiꞌi rin yuku sukun vi tinduu
vi sichi ndiꞌi rin yuku kuii,
te saꞌa rin ja vi yichi ndiꞌi yute, te vi nduu ñuꞌu yichi,
vi sichi rin nuu ka junkuꞌun ndute.
16 Te kondeka rin ñayiu ni ka kuaa ja vi kakai nuu ichi tu ka jini,
vi nuu ichi chindaa ja tu na ama ka jikai.
Te vi jin nui, te ndasama rin ñunee ja na yeꞌe,
te ndasaꞌa ndaa rin ichi ja ni ndee ni nana ni kaa,
te saa saꞌa rin, chi ma xndendoo ndaꞌu rin jin.
17 Su ñayiu ka kukanu ini chuꞌchi,
te ka jiñaꞌi nuu chuꞌchi yun:
“Maa ni ka kuu ia dios san”, te ka kendoi jin jakanoo.
Ni ka kuaa ñayiu Israel
18 Te kachi ka ia Dios: Roon, ñayiu inu soꞌo, vi konini tnoꞌo kaꞌan rin
te vi kondiaꞌa guaꞌa ron ñayiu inu kuaa.
19 ¿Na in kuu tee kuaa nuu ja masu tee jinokuechi nuu rin?
¿Te na in kuu tee soꞌo, nuu ja masu tee ni tetniuu rin ja ndakani tnoꞌo rin?
¿Na in kuu tee kuaa nuu ja masu tee ni kaji rin?
Te kuaa de na kuinio tee jinokuechi nuu maa rin ja kuu rin Jitoꞌo ron.
20 Chi ka ndiaꞌa de kuaꞌa ja kuu, su tu ka jinkuiꞌnu saꞌun ini de.
Te ka june de soꞌo de ja vi konini de, su tu nagua ka nini saꞌun de.
21 Ni junkuaan ini Jitoꞌo ja saꞌa kaꞌnu ya vi saꞌa luu ya tnoꞌo tatnuni ya,
chi ia ndaa kuu ya.
22 Su ñayiu ñuu rin, chi ka suꞌu ña jin vi ka kindee ja ka nevaꞌi,
te ndiꞌi ñayiu yaꞌa ni ka jasi ña jin in yau ñuꞌu axi ni ka jasi ña jin vekaa,
te ka suꞌu ña jin, su tu na in skaku niꞌnu ña.
Ka kindee ja ka nevaꞌi, te tu na in kaꞌan ja na vi ndakuñaꞌa.
 
23 ¿Su ndee maa ni guaa vi konini tnoꞌo yaꞌa?
¿Ndee ni guaa vi oo anu ni ja konini ni nagua kokuu nuu kuee ka?
24 ¿Na in ni jandetu ja ni ka suꞌu vi ni ka kindee
ja ka nevaꞌa maa ni ja ka kuu ni ñayiu Israel vi ndikin tata Jacob?
¿A masu maa Jitoꞌo ni jandetu, ia xiin nuu ni ka saꞌa maa ni yika kuechi?
Chi tu ni ka kuini ni ja vi kaka ni nuu ichi ya,
ni tu ni ka jantnoꞌo ni tnoꞌo ni tatnuni ya.
25 Yun guaa ni kiti ini ya nuu ni,
te ni tetniuu ya ñayiu xeen ndevaꞌa ja ni ka jaxin tnaꞌa jin ni,
te ni ka kundee ñayiu yun.
Te ni saꞌa ya ja ni ka jionduu ñayiu yun jin ñuꞌu nii ñuu maa ni ja ni ka teñuꞌu.
Su vini saa, te tu ni ka jinkuiꞌnu ini ni.
Te ni ka teñuꞌu ña, su tu ni ka ndatnaꞌu ini ni.