43
Maintnoꞌo ia Dios, guaa skaku niꞌnu ya jin ñayiu Israel
Su vitna te suaꞌa kaꞌan Jitoꞌo, ia ni saꞌa Jacob vi ni saꞌa ya ndikin tata de Israel:
“Ma vi koyuꞌu ron, chi maa rin ni ndatau ña nuu tnundoꞌo,
te kana sivi ña rin, chi ñayiu maa rin ka kuu ron.
Nuu vi yaꞌa ron nuu ndute kunu ndevaꞌa, te koo maa rin jin ron,
te nuu vi yaꞌa ron yute, te ma vi saꞌu ron nuu ndute yun,
te nuu vi yaꞌa ron nuu ñuꞌu, te ma vi kai ron
ni ma kakiꞌin ña yaa ñuꞌu yun jin ron.
Chi maa rin kuu Jitoꞌo ron, ia skaku niꞌnu ña jin ron,
ia ii ndevaꞌa ñayiu Israel,
chi ja jaꞌa ron vi tniuyaꞌu ñayiu Egipto vi ñayiu ñuu Etiopía
vi ñayiu ñuu Seba ja ndatau ña rin jin ron.
Chi ñayiu ka ndee yaꞌu ndevaꞌa ka kuu ron nuu rin,
te kanuu ja koo jayiñuꞌu nuu ron, chi kutoo ña rin.
Te ja jaꞌa roon, te vi tniuyaꞌu sava ka ñayiu,
te ja vi koteku ron, te vi tniuyaꞌu sava ka ñuu.
Te ma vi koyuꞌu ron, chi koo maa rin jin ron,
te ndee ichi nuu kana nikandii vi ndee ichi nuu kee ya
nukuaka rin ñayiu ka kuu tatatnoꞌo ron,
te ndatatutu ña rin.
Te kuñaꞌa rin nuu ñayiu ka oo ichi norte: Vi ndataa ñayiu maa rin.
Te nuu ñayiu ka oo ichi sur kuñaꞌa rin: Ma vi junkani ron jin.
Vi ndisiaꞌa seyii rin ja ka oo jika,
vi sesiꞌi rin ja ka oo ndee jaꞌa ñuyiu.
Vi ndisiaꞌa ndiꞌi ñayiu ka ndiso sivi rin,
ñayiu ni saꞌa rin ja vi saꞌa kaꞌnu ñai jin rin,
ñayiu ni ndaneꞌe rin vi ni saꞌa rin jin.
 
’Vi ndeneꞌe ñayiu ñuu rin ja inu kuai, visi ka oo nduchi nui,
vi inu soꞌi visi ka oo soꞌi, te na ndikuei.
Na vi ndututu ndiꞌi ñayiu ñuu naꞌnu
te na vi ndatatutu tnaꞌa ndiꞌi ñayiu ñuu kueli.
¿Na ndee ñayiu neꞌu ñayiu yaꞌa ni ndakani ja siaꞌa kokuu
axi ni ndakani nagua ja ni kuu ndee ama ka?
Vi kani testiu ñayiu yun, te vi xneꞌe ja ndijai tnoꞌo kaꞌin,
nagua ja na vi konini sava ka ñayiu,
te na vi kachi: Jandaa ndija ja saa kuu.”
 
10 Te kachi ka Jitoꞌo:
“Maa ron ka kuu testiu rin, ja maa rin ni kaji ña jin ron,
ja ka jinokuechi ron nuu rin,
nagua ja na vi kuni ña ron jin rin, te vi kandija ña ron,
saa te vi jinkuiꞌnu ini ron ja maintnoꞌo maa rin kuu ia Dios,
te tu na in chuꞌchi oo ama ka ja oo ruꞌun,
te ni ma koo ni in yata ruꞌun.
11 Maintnoꞌo maa rin kuu Jitoꞌo ron,
te yata ruꞌun tu na in kuu skaku niꞌnu ña.
12 Maa rin ni ndakani vi kana ndoso nuu in in ron nagua kokuu,
vi maa rin ni skaku niꞌnu ña, te tu ni saꞌa inka chuꞌchi siin.
Te maa ron ka kuu testiu rin ja maa rin kuu ia Dios”, kachi Jitoꞌo.
13 “Maa rin kuu Dios, ia oo nikuii nikani,
te tu na in kuu kaku niꞌnu nuu ndaꞌa rin,
te ni tu na in kuu kasi niꞌnu ja saꞌa rin.”
Kundaꞌu ini ia Dios ñayiu Israel
14 Suaꞌa kaꞌan Jitoꞌo, ia ii ñayiu Israel, ia ni ndatau ña:
“Ja jaꞌa roon, te tetniuu rin ñayiu kiꞌinkuei ñuu Babilonia,
te saꞌa rin ja ndiꞌi ñayiu Babilonia yun vi kunu, na kuinio ñayiu ka jino yuꞌu.
Te ja ka kuu teyii ñayiu caldeo ja ka oo Babilonia yun jin barco ka nevaꞌi,
ndasama te nduu tnoꞌo suchi ini.
15 Maa rin kuu Jitoꞌo, ia ni saꞌa ñayiu Israel,
ia ii ja kuu rey ron,
16 ia ni june in ichi nuu ndute mar
vi in ichi kuiñi nuu jika niꞌi ndevaꞌa ndute,
17 ia ni saꞌa ja ni kekuei carreta vi kuai vi soldado jin ndiꞌi jandakui ñayiu Egipto,
te vi ndiꞌi ni junkuei ja ma vi ndakoo saꞌun ka,
te ni ka naa, na kuinio ñuꞌu iti ja ni ndaꞌva saꞌun.”
18 Yun te jiñaꞌa ia Dios nuu ñayiu ñuu ya:
“Ma vi kondakaꞌan ron nagua ni kuu kiuu ni yaꞌo yun,
ni ma vi kondakani ka ini ron nagua ni kuu ndee jananaꞌa.
19 Vitna te saꞌa rin joo ja jaa,
te saa ja kuu vitna ñuꞌni,
te vi kuni maa ron, chi kune rin in ichi nuu ñuꞌu teꞌa
vi in yute nuu kuu ñuꞌu yichi ndevaꞌa.
20 Te vi chiñuꞌu ña kiti yuku vi ndivaꞌu vi chiukun-maa,
chi kuñaꞌa rin ndute vi koꞌo ti nuu ñuꞌu teꞌa
vi yute nuu ñuꞌu yichi,
nagua ja kuñaꞌa rin ndute vi koꞌo ñayiu ñuu ni kaji maa rin.
21 Chi ni saꞌa rin ñayiu ñuu yaꞌa ja vi kokui ñayiu maa rin,
nagua ja vi kokaꞌin ja ia kaꞌnu ndevaꞌa kuu maa rin.
 
22 ’Su roon, Israel, ja ka kuu ron ndikin tata Jacob,
chi tu ni ka ndakakuneꞌe ña ron jin rin,
chi saa suaꞌa ni ka kuita ron nuu rin.
23 Chi tu ni ka soko ron ndikachi ja vi teñuꞌu ron nuu rin,
ni tu ni ka ochiñuꞌu ña ron jin rin ja vi teñuꞌu ron kiti nuu rin.
Te ni tu ni xnaꞌa ni xndiꞌni ña rin ja vi soko ron
ja kee nuu ñundeꞌi ron nuu rin,
te ni tu ni tenini ña rin ja vi teñuꞌu ron suja vixin nuu rin.
24 Te tu ni ka kiꞌin ron ndoo jaꞌan xiko asin jin xuꞌun ron
ja vi soko ron nuu rin,
ni tu ni ka saꞌa ron ja junkuaan ini rin jin xeꞌen kiti ka soko ron nuu rin,
chi saa suaꞌa ni ka skuiso siki ña ron yika kuechi ron,
te ni ka xndiꞌni ña ron jin jakueꞌe ka saꞌa ron.
 
25 ’Te ruꞌun kuu ja xnaa jakueꞌe ka saꞌa ron ja jaꞌa ja na koo jayiñuꞌu nuu rin,
te ma kondakaꞌan saꞌun ka rin yika kuechi ka saꞌa ron.
26 Vi kaꞌan niꞌnu ja jaꞌa ron,
te nuu ja oo nagua vi kaꞌan kuechi ron ja jaꞌa rin, te na vi saꞌa ndao.
Vi kaꞌan naxa ka saꞌa ron, kondioꞌni a tu na kuechi ka tavi ron.
27 Chi ndee ndi nijaꞌnu xtnañuꞌu ron ni saꞌa yika kuechi,
te tee ka kaxtnoꞌo nuu ron, ni ka ndakoo siki rin.
28 Yun kuu ja ni xnaa rin tee ka tatnuni nuu veñuꞌu,
te ni jandetu rin ja ni ka xnaa jin ñayiu Israel ja ka kui ndikin tata Jacob,
vi janeꞌe jayichi ni ka saꞌa ña jin.”