44
Maintnoꞌo maa Jitoꞌo kuu ia Dios
Vitna te vi konini maa ron ja ka kuu ron ñayiu Israel, ndikin tata Jacob,
chi ni kaji ña rin ja vi kunukuechi ron nuu rin.
Suaꞌa kaꞌan Jitoꞌo, ia ni saꞌa ña jin ron,
ia ni saꞌa ña ndee chii siꞌi ron:
“Ma koyuꞌu ron Jacob ja jinokuechi ron nuu rin,
chi chituu ña maa rin jin ron, ja kuu ron ñayiu ndaa ja ni kaji rin.
Chi skuun rin sau nuu ñuꞌu teꞌa, vi koo in yute nuu ñuꞌu yichi,
te tetniuu rin Espíritu rin nuu ndikin tata ron,
vi javii javaꞌa rin nuu seꞌe ron ja vi ndandixin nuu kuee ka.
Te nanakuei vii neꞌu yuku kuii,
na kuinio tnu ñuu ja ka nukuiin yuꞌu yute.”
Te kachi in suchi yun: “Kuenta maa Jitoꞌo kuu san”,
te inkai kondiso sivi Jacob,
te inkai tei nuu ndaꞌi nuu kokaꞌan:
“Kuenta maa Jitoꞌo kuu san”, te kondisoi sivi Israel.
Suaꞌa kaꞌan Jitoꞌo, ia ndakui ndevaꞌa,
ia kuu rey ñayiu Israel, ia ni skaku niꞌnu ña:
“Maa rin kuu ia oo ndee jaxtnañuꞌu vi ia oo sandiꞌi,
te tu na inka dios oo saa ruꞌun.
¿Na in kuu inuu jin ruꞌun?
Te na kaꞌan vi na ndakani yukun nuu rin naxa ni kuu
ndee nuu ni saꞌa xtnañuꞌu rin ñayiu ñuu rin,
te na kaꞌan nagua kokuu nuu kuee ka,
vi na kaꞌan nagua yituu yatni ja kokuu.
Te ma vi koyuꞌu ron ni ma vi koniꞌi ron,
chi ja ni ndakani rin vi ja ni kaꞌan rin nagua kokuu ndee ja kunanaꞌa.
Te maa ron ka kuu testiu rin, ja tu na inka dios,
chi maintnoꞌo maa rin.
Tu na inka jandakui ja tavaꞌa ña, tu jini rin ni in.”
Tu jiniuꞌu chuꞌchi ja ka saꞌa ñayiu jin ndaꞌi te ka chiñuꞌi
Ndiꞌi ñayiu ka saꞌa chuꞌchi, masu na ja jiniuꞌu saꞌun kuu ja ka saꞌi,
te tu nagua jiniuꞌu chuꞌchi ja ka kutoi.
Te mai ka kuu testiu ja tu kuu vi kondiaꞌa, ni tu ka jinkuiꞌnu ini.
Yun kuu ja ka kendoo kanoo mai.
10 Na in saꞌa in chuꞌchi axi xtute kaa ja saꞌa in chuꞌchi,
nagua ja chiñuꞌi na kuinio Dios, tu nagua jiniuꞌu saꞌun tniuu saꞌi.
11 Te ndiꞌi ñayiu ka chiñuꞌu chuꞌchi yun, vi kendoo kanoo,
chi maa ni ñayiu ñuyiu ka kuu ñayiu ka saꞌa chuꞌchi yun.
Te nuu ja ndiꞌi ñayiu yun na vi ndututu ja vi kundaa kuechi,
te vi saꞌu kuii ini, te ndiꞌi vi kendoo kanoo.
12 Chi tee kani kaa kiꞌin de in pinsa, te jin yun tnii de kaa,
te tnaa de nuu ñuꞌu tikayi ja teñuꞌu de.
Te ndatau de, te kuun de martiyu de ja saꞌa de in chuꞌchi,
te ndaneꞌe de jin jandakui ndaꞌa de.
Yun te kokin de, te kuita de, te nuu tu jiꞌi de ndute, te kuita kani de.
 
13 Te tee saꞌa yutnu, chi chikuaꞌa de jin reila de, te ndaneꞌe de in ñayiu,
te jin in lápiz vi jin compás ndaneꞌe de, te tuji de tnu jin in taka,
te ndaneꞌe de in teyii vi ndiꞌi nagua luu kaa in ñayiu. Yun te jani de ini in veꞌe.
14 Te jaꞌnde de sava tnu itni, te kaji de in tnu ciprés axi in tnu ndii,
te jandetu de jaꞌnu tnu neꞌu sava ka yutnu nuu yuku yun,
axi xtee de in tnuyuja, te kuun maa sau, te jaꞌnu tnu.
15 Yun te ka kiꞌin ñayiu tutnu nuu tnu ja ka tnui, te ka kiꞌin sava tnu ja ka ndasai,
te sava tnu ka teñuꞌi jitnu ja ka chioꞌi xtaa vixin.
Te suni jin xtnuu yun ka saꞌi in chuꞌchi, te ka chiñuꞌi.
Yun te ka ndaneꞌi in chuꞌchi na kuinio in ñayiu,
te ka jinkuiin jiti nuu.
16 Te sava tutnu yun, ka teñuꞌi, te yun ka chioꞌi kuñu,
te ka jai kuñu ni kasun yun guaa ndee ka ndenuu ini.
Yun te ka ndasai yuꞌu ñuꞌu yun, te ka kachi:
“Ja ni nduu iꞌni san nini ndiaꞌa san nuu ñuꞌu yaꞌa”.
17 Te yutnu ja kendoo yun saꞌi in chuꞌchi, te junkindei nuu ja chiñuꞌi,
te jikantaꞌui nuu, te jiñaꞌi: “Skaku niꞌnu ña ni, chi maa ni kuu dios san”.
 
18 Te ñayiu yun, chi tu ka jini, ni tu ka jinkuiꞌnu saꞌun ini,
chi ka ndesi nduchi nui, te tu kuu vi kondiaꞌi.
Vi ka ndesi jajintnuni, te tu kuu vi jinkuiꞌnu ini.
19 Tu ka ndachikuaꞌi, ni tu ka ndakani ini ja vi jinkuiꞌnu ini, te ka kachi:
“Sava yutnu yaꞌa ni ka xnaꞌo ñuꞌu, te nuu ñuꞌu tikayi yun ni ka chioꞌo xtaa vixin,
vi ni ka skasuon kuñu, te ni ka jao,
¿te a vi saꞌo in janeꞌe jayichi jin yutnu ni kendoo yun?
¿A vi junkindeio nuu in pedasu yutnu ni ja vi chiñuꞌo?”
20 Te na kuinio ja ka jaa ñayiu yaa oo nuu ñuꞌu yun, chi ka jandetui ja xndaꞌu ña anui,
te ka ndoñuꞌi, te ni ma kuu ja skaku niꞌnui mai, ni ja vi kachi:
“Chuꞌchi ja ka neo ndaꞌa kuaꞌo yaꞌa, chi ninoꞌo ni ja xndaꞌu ña kuu”.
Ni jakaꞌnu ini ia Dios te skaku niꞌnu ya ñayiu Israel
21 Te jiñaꞌa ia Dios: “Vi kondakaꞌan yaꞌa, vi Israel,
ja ka kuu ron ndikin tata Jacob,
ja ka jinokuechi nuu rin,
chi maa rin ni saꞌa ña, te ma ndunaa saꞌun ini ña rin jin ron.
22 Chi ni xnaa rin jakueꞌe ka saꞌa ron na kuinio in viko
vi na kuinio viko noꞌo, saa ni xnaa rin yika kuechi ron.
Te vi ndajiokuiin nuu maa rin,
chi ni ndatau ña rin nuu jakueꞌe”, jiñaꞌa ya.
 
23 Vi kata ron ka oo ron andivi ja ka kusii ini ron,
chi maa Jitoꞌo ni saꞌa siun.
Vi kana jaa ron ka oo ron ndee chii ñuꞌu,
roon ja ka kuu ron tinduu vi yuku vi ndiꞌi yutnu ja ka oo nuu yuku.
Vi kata yaa nuu ia Dios,
chi ni ndatau ña Jitoꞌo Dios jin Jacob, te ni xneꞌe ya jakaꞌnu ya
nuu ndikin tata de ja ka kuu ñayiu Israel.
 
24 Te suaꞌa kaꞌan Jitoꞌo, ia ni ndatau ña,
ia ni saꞌa ña ndee chii siꞌi ron:
“Maa rin kuu Jitoꞌo, ia ni saꞌa ndiꞌi ja oo yaꞌa,
te maintnoꞌo maa rin ni jata andivi vi ni jani yutnu rin ñuyiu,
te tu saꞌun na in ni chituu ña jin rin.
25 Te maa rin saꞌa ja tu skunkuu tnoꞌo ka kaꞌan tee tnoꞌo,
ja ka kaꞌan ja tnoꞌo Dios ka ndakani,
vi saꞌa rin ja ka ndukueꞌe ñayiu ka jitotnuni,
vi saꞌa rin ja ka ndakaka yata ñayiu ndichi,
vi saꞌa rin ja tu jiniuꞌu tnoꞌo ndichi ja ka kaꞌin.
26 Te maa rin saꞌa ja kekuei ndaa tnoꞌo ka kaꞌan tee ka jinokuechi nuu rin,
te skunkuu rin tnoꞌo ka xteku ña tee ni tetniuu rin.
Te maa rin kaꞌan:
Ja Jerusalén, chi vi ndajiokuiin ñayiu vi nukoi,
te ndiꞌi ñuu ja tnii Judá, chi vi ndasaꞌa ñayiu ñui,
te saꞌa maa rin ja vi nduvaꞌa ñuu ni ka tnani.
27 Maa rin kuu ja tatnuni ja yichi ndee kaꞌa ndute mar,
te tatnuni rin ja na vi yichi yute.
28 Te maa rin jiñaꞌa nuu rey Ciro
ja maa de kuu tee jito ñayiu ñuu rin ja ka kuu na kuinio ndikachi rin.
Te skunkuu de ndiꞌi nagua kuini rin,
te kaꞌan de ja na vi nduvaꞌa veꞌe ñuu Jerusalén,
vi na vi ndasaꞌa veñuꞌu kaꞌnu.”