45
Ni chitniuu ña ia Dios jin rey Ciro ja saꞌa de in tniuu kaꞌnu
Suaꞌa jiñaꞌa Jitoꞌo nuu Ciro, tee ni chitniuu ya ja kokuu de rey Babilonia,
te ni tnii ya ndaꞌa kuaꞌa de, nagua ja kotatnuni de siki ñuu naꞌnu,
te kindee de ndatniuu ja ka nee sava ka rey ja ka jaxin tnaꞌa jin de,
te ndakune ya yeꞌe ñuu nuu kuaꞌan Ciro,
te ma vi ndandesi ka yeꞌe ñuu yun:
“Koxnoꞌo maa rin nuu ron, te ndasandaa rin ichi yakua,
te taꞌu rin xtnuu yeꞌe ja kuu bronce,
te skuechi kueli rin kaa yiꞌi yeꞌe yun.
Te taa rin jakuika oo yuꞌu vi ndatniuu oo vaꞌa nuu tu na in jini,
nagua ja kuni ron ja maa rin kuu Jitoꞌo,
ia Dios ñayiu Israel, ja kana sivi ña rin.
Te ja jaꞌa Jacob, tee jinokuechi nuu rin
vi ja jaꞌa ndikin tata de Israel ja ka kuu ñayiu ni kaji rin,
ni kana sivi ña rin, te ni taa rin in tniuu kaꞌnu ja koo jayiñuꞌu nuu ron,
visi tu jini ña ron jin rin.
Maa rin kuu Jitoꞌo, te tu na inka ia oo,
tu na inka Dios saa ruꞌun.
Te ja ni saꞌa yutnu ña rin ja kaxin tnaꞌa ron,
visi tu jini ña ron jin rin,
nagua ja na vi kuni ndiꞌi ñayiu ka oo ichi nuu jinonta nikandii vi ichi nuu kee,
ja tu na inka Dios oo saa maa rin,
chi maa rin kuu Jitoꞌo, te tu na inka oo.
Maa rin kuu ja saꞌa jayeꞌe niꞌnu vi ja oo ñunee,
te saꞌa rin ja ka oo vii ka oo vaꞌa ñayiu,
vi ja ka tnaꞌa ndevaꞌa tnundoꞌo.
Maa rin kuu Jitoꞌo ja saꞌa rin ndiꞌi yaꞌa.”
Dios kuu ia ndakui ndevaꞌa
“Ndee sukun andivi yun na kuun ja saꞌa ndaa ndaa rin,
na kuinio viko ja skuun sau.
Te nuu ñuyiu na vi kaya ñayiu ni skaku niꞌnu rin ja vi saꞌa ndai,
na kuinio ñundeꞌi ja june nuu ja jantaꞌu sau, te jite kuaꞌa yuku kuii,
chi maa rin kuu Jitoꞌo ja ni saꞌa rin ndiꞌi yaꞌa.”
 
“Su ndaꞌu ni ka ñayiu ja tee tnaꞌi jin ia ni saꞌa ña jin,
chi kui na kuinio in ndatniuu ñuꞌu,
te ndaꞌu ni ka ndatniuu yun, chi inuu ni tichioo ka kuu jin sava ka ndatniuu ñuꞌu.
Chi ¿a kuu kuñaꞌa ndatniuu ñuꞌu yun nuu tee ni saꞌa ña jin:
Nagua kuu ja ni saꞌa ni?
Tu jini ni naxa satniuu ni.
10 Ndaꞌu ni ka seꞌe ja jiñaꞌi nuu tatai:
¿Nau ja ni saꞌa ña ni?
Axi nuu nanai: ¿Nau ja ni skaku ña ni?”
 
11 Suaꞌa kaꞌan Jitoꞌo, ia ii ja ni saꞌa ña jin ñayiu Israel:
“¿A jakuei ron ka jikan tnoꞌo ña ron naxa vi koo naxa vi kaka seꞌe rin,
axi ka tatnuni ron nuu rin na tniuu saꞌa rin?
12 Maa rin ni saꞌa ñuyiu, te ni saꞌa rin ñayiu ja ka oo nuu ñuyiu.
Maa rin jin ndaꞌa rin ni jata rin andivi,
te ni tatnuni rin ja ni ka jinkoo ndiꞌi kimi.
13 Maa rin saꞌa ja saꞌa ndaa Ciro,
te ndasaꞌa ndaa rin ndiꞌi ichi jika de.
Te maa de ndasaꞌa ñuu rin, te ndasiaa de ñayiu rin ja ka jika ndaꞌu.
Te ni ma kakan de ja vi tniuyaꞌui, ni ja vi skutaꞌu ñai,
kachi maa rin ja kuu rin Jitoꞌo, ia ndakui ndevaꞌa.”
 
14 Suaꞌa kaꞌan Jitoꞌo nuu ñayiu Israel:
“Ndatniuu ja ka nevaꞌa ñayiu Egipto vi ja ka xiko ñayiu Etiopía,
vi ñayiu ñuu Seba, tee inu sukun ka,
vi ndayaꞌa nuu ndaꞌa ron, te vi kokuu kuenta maa ron,
te vi konuꞌni de jin cadena, vi kondikin ña de kiꞌinkuei ron,
te vi jinkindei de nuu ron ja vi kakantaꞌu de,
te vi kachi de: Jandaa ndija ja oo Dios jin ni,
te tu na inka dios oo, chi maintnoꞌo maa ya”.
15 Jandaa ndija ja maa ni kuu Dios, ia oo yuꞌu,
ia Dios ja skaku niꞌnu ñayiu Israel, vi kachi de.
16 Te ndiꞌi ñayiu yun vi kunu nuu ini, te vi kukanoi,
te ndiꞌi tee ka saꞌa chuꞌchi vi tnaꞌa jakanoo.
17 Su ñayiu Israel, chi skaku niꞌnu ña Jitoꞌo,
te nikuii nikani ni skaku niꞌnu ña ya,
te ma vi tnaꞌa saꞌun kai ja kanoo, ni ma vi skexiko ka ña jin.
 
18 Chi suaꞌa kaꞌan Jitoꞌo, ia ni saꞌa andivi,
ia kuu Dios ja ni saꞌa ya ñuyiu,
ia ni saꞌa na ni jinkoo ñuyiu,
te tu ni saꞌa ya ja koo uun, chi ni saꞌa ya ja vi koo ñayiu,
te kachi ya: “Maa rin kuu Jitoꞌo, te tu na inka ia oo saa ruꞌun.
19 Te tu kaꞌan yuꞌu rin, ni tu kaꞌan rin in nuu inee ñuyiu yaꞌa,
ni tu ni kaꞌan rin nuu ndikin tata Jacob:
Tu jiniuꞌu ja vi ndanduku ña ron.
Chi maa rin kuu Jitoꞌo,
te kaꞌan ndaa rin, vi kaꞌan rin nagua kuu jandaa.”
Ndiꞌi ñayiu vi kaꞌnu jiti nuu ia Dios
20 “Vi ndututu te neꞌekuei ndiꞌi ron ja ka teku ka ron,
ja ni ka kendoo ron nuu sava ka ñuu.
Chi ñayiu vasa ka kuu ñayiu ka jiso chuꞌchi yutnu, te ka jiondita jin,
te ka ndakuatui nuu in chuꞌchi ja ma kuu skaku niꞌnu ña.
21 Vi kaꞌan vi kakan tnoꞌo tnaꞌa in in maa ron naxa kaa,
¿na in ja ni kaꞌan ndee jaxtnañuꞌu nagua kokuu?
Axi ¿na in ja ni kaxtnoꞌo tnoꞌo yaꞌa ndee jananaꞌa?
¿A masu maa rin ja ni okaꞌan ja kuu rin Jitoꞌo?
Te tu na inka dios oo saa maa rin, tu na inka Dios ja saꞌa ndaa ndaa,
ia ja skaku niꞌnu ña.”
 
22 “Neꞌekuei nuu maa rin, te vi kaku niꞌnu ron,
ndiꞌi ron ja ka oo ron ndee jaꞌa ñuyiu,
chi maa rin kuu ia Dios, te tu na inka dios oo.
23 Chi ni kee yuꞌu rin nuu maa rin,
te tnoꞌo ndaa kuu tnoꞌo kaꞌan rin,
te ma kuu ja junaa,
chi nuu maa rin vi kaꞌnu jiti ndiꞌi ñayiu,
te nuu maa rin vi kee yuꞌu ndiꞌi ja vi kuantnoꞌo ñai.”
24 Te vi kachi nuu rin: “Maintnoꞌo nuu Jitoꞌo oo tnoꞌo ndaa vi jandakui”,
te ndiꞌi ñayiu ka kiti ini nuu ya kentakuei, te vi kendoo kanoi nuu ya.
25 Te jin maa Jitoꞌo, te ñayiu ndaa vi kokuu ndiꞌi ndikin tata Israel,
te vi kosaꞌa kaꞌnu ñai jin ya.