46
Kaꞌnu ka kuu ia Dios saa chuꞌchi ñayiu Babilonia
Ni jinkindei chuꞌchi Bel, te ni kanakau chuꞌchi Nebo,
te ni ka tee chuꞌchi yun yata kiti jiso,
te inu vee ndevaꞌa chuꞌchi yun ja ka ndiso ña kiti ni kuita,
su yaꞌa yun ni kuaꞌankuei jin.
Te ni ka jinkindei vi ni ka junkau chuꞌchi yun,
te tu ni kuu vi kaku, te ni ka jiso ña ñayiu kuaꞌankuei jin,
te kuaꞌankuei inka ñuu ja yun vi koo ndaꞌu.
 
Te kachi ia Dios: “Vi konini ndiꞌi ron, ñayiu Israel, ja ka teku ka ron
ja ka kuu ron ndikin tata Jacob,
chi maa rin jito ña ndee nuu ka ñuꞌu ii ka ron ndee chii siꞌi ron.
Te ñundee ña maa rin ndee nuu inka ni ka kaku ron.
Te inuu ni kosaꞌa rin jin ron ndee nuu vi kuu nijaꞌnu ron,
guaa ndee nuu vi kuvixi ron, saa ni kochituu ña rin,
chi maa rin ni saꞌa ña, te kokoto ña rin,
saa ni chituu ña rin, te skaku niꞌnu ña rin.
¿Na in vi skintnaꞌa inuu ña ron,
axi na in saꞌa inuu jin rin?
¿Na in kuu inuu jin rin, nagua ja vi kintnaꞌa inuu jin rin?
Ka oo sava ñayiu ja ka taui oro nuu itni,
te ka chikuaꞌi xuꞌun kaa kuu plata.
Yun te ka tniuyaꞌui in tee kani kaa nagua ja saꞌa de in chuꞌchi,
te ka jinkindei nuu chuꞌchi yun ja ka chiñuꞌi.
Te ka chisokoi chuꞌchi yun, te kuaꞌankuei jin,
te ka jani in nuu koo maa, te yun ni oo,
te ni tu kanda ja ndenu kiꞌin.
Te visi na vi kana vi ndaꞌi nuu, su tu nagua kuu ja saꞌa,
te ni ma skaku niꞌnu ña nuu tnundoꞌo.
 
’Vi ndakaꞌan guaꞌa maa ron, ñayiu ka ndakoo siki rin,
te vi ndukanoo, vi ndakani guaꞌa ini jin ndee ini ndee anu ron.
Vi ndakaꞌan nagua ni kuu ndee ja nanaꞌa,
chi maa rin kuu ia Dios, te tu na inka dios oo.
Maa rin kuu ia Dios, te tu na in kintnaꞌa inuu jin rin.
10 Chi maa rin ni kaꞌan ndee jaxtnañuꞌu nagua kokuu kiuu sandiꞌi,
te ndee ja nanaꞌa ja ni kaꞌan rin nagua kuu ja kokuu.
Te kachi rin: Nagua ni ndakani ini rin, te skunkuu,
te saꞌa rin ndiꞌi nagua kuini rin.
11 Te ndee ichi nuu jinonta nikandii kana rin in tee
ja kii de ndee jika na kuinio in xiaꞌan ja suꞌu ti ja jaa ti,
ja saꞌa de nagua kuini rin.
Te nagua ni kaꞌan rin, te saa skunkuu rin.
Te nagua ni ndakani ini rin, te saa saꞌa rin.
12 Vi konini ron, ñayiu inu ndee ini anu,
ja ka oo jika ron ja vi saꞌa ndaa ron.
13 Te saꞌa rin ja kuyatni ja sandaa rin, te ma kuu jika.
Te ma kokuu kuee ja skaku niꞌnu rin ñayiu ñuu rin.
Te saꞌa rin ja vi kaku niꞌnu ñayiu ñuu Sión,
te koo jayiñuꞌu rin nuu ñayiu Israel.”