48
Kaꞌan xeen ia Dios nuu ñayiu Israel
Maa ni ja ka kuu ni ñayiu veꞌe Jacob, vi konini ni tnoꞌo yaꞌa, ja ka ndiso ni sivi Israel,
ja ka kuu ni ndikin tata Judá, te ka kee yuꞌu ni jin sivi Jitoꞌo,
vi ka ndakakuneꞌe ni ia Dios ñayiu Israel.
Su masu inu ndija ni ja ka saꞌa ndaa ni,
visi ka kaꞌan ni ja ñayiu ñuu ii ka kuu ni,
te ka kukanu ini ni ia Dios ñayiu Israel,
te sivi ya kuu Jitoꞌo, ia ndakui ndevaꞌa.
 
Te kachi ia Dios: “Ja ni kaꞌan rin nagua ni kuu ndee janaꞌa,
jin yuꞌu maa rin ni kaꞌan rin ja ni kaxtnoꞌo rin nagua kokuu,
te ñama ni saꞌa rin, te saa ndija ni kuu.
Chi ja jini rin ja inu kixin ndevaꞌa ron,
te inu ndee ndevaꞌa ini ron na kuinio kaa,
te inu kaji xini ron na kuinio bronce.
Ja ni kaꞌan rin ndee ja ni kuu naꞌa,
ama ka ja kokuu, te ja ni okaꞌan rin,
nagua ja ma vi kokachi ron: Maa chuꞌchi san ni saꞌa.
Maa chuꞌchi ni tuji vii san axi kaa ja ni xtute san te ni saꞌa san
kuu ja ni tetniuu.
Ndiꞌi ja ni saꞌa rin yaꞌa, ja ni ka onini ron vi ja ni ka ondiaꞌa ron,
¿te a ma vi ndakani ron nuu sava ka ñayiu ja siun ni kuu?
Te ndee vitna te ja kaxtnoꞌo rin tnoꞌo jaa
vi tnoꞌo ja ni oyuꞌu ja tu ni ka ojini ron.
Te tnoꞌo ja inka ni kaꞌan jaa rin vitna kuu,
te masu tnoꞌo ja ja ni okaꞌan rin ndee ja oo kiuu kuu,
chi inka vitna te ka nini ron ja kaꞌan rin nagua ja ma vi kachi ron:
Ja ka jini san tnoꞌo yaꞌa.
Chi tu na ama ka nini ron, ni tu na ama ka jini ron,
chi jandaa ndija ja tu ni ka onune soꞌo ron ja vi konini ron.
Chi ja jini rin ja masu ñayiu ndaa ka kuu ron,
te ka kusoꞌo ron, chi ndee nuu ni ka kaku ron ka xnani ña jin ron:
Seꞌe ja soꞌo ndevaꞌa.
 
’Te vi ja kokaꞌnu maa rin, te jandee ini rin jin ja kiti ini rin,
te vi ja jaꞌa jayiñuꞌu maa rin, te junkani rin maa rin ja tu xnaa ña rin.
10 Te kondiaꞌa ja ni ndasavii ña rin,
su masu nagua ka saꞌa jin kaa kuu plata.
Chi ni jito tnuni ña rin nuu jitnu nuu oo tnundoꞌo tnuneni.
11 Te ja jaꞌa maa rin kuu ja ni saꞌa rin siaꞌa
nagua ja ma vi kaꞌan kueꞌe ña jin rin,
chi ma kuandetu rin ja vi kuñaꞌa ñayiu jayiñuꞌu rin nuu in chuꞌchi.”
Skaku niꞌnu ña Jitoꞌo jin ñayiu ñuu ya
12 Te jiñaꞌa ia Dios:
“Konini tnoꞌo kaꞌan rin, vi Jacob, ja suni nani ron Israel
ja kuu ron tee ni kana rin,
chi maintnoꞌo maa rin kuu ia Dios, te maa rin kuu jaxtnañuꞌu
vi suni maa rin kuu jasandiꞌi.
13 Te jin ndaꞌa maa rin ni saꞌa rin ñuyiu,
te ndaꞌa kuaꞌa rin ni jata rin andivi
te nuu ni kana rin sivi in in, te ni ka jinkoo.
 
14 ’Vi ndututu ndiꞌi maa ron, te vi konini tnoꞌo kaꞌan rin,
¿axi ndee in chuꞌchi ja ni okaꞌan nagua kokuu?
Maa ni tee kutoo rin ja kuu rin Jitoꞌo, kuu tee ndakoo siki ñuu Babilonia,
ja saꞌa de nagua kuini rin ja saꞌa rin jin ñayiu tatatnoꞌo caldeo ja ka oo ñuu yun.
15 Maa rin kuu ia ni kaꞌan, te ni kana rin de.
Maa rin ni saꞌa ja vaji de, te kee guaꞌa de jin ja saꞌa de.
16 Te kachi de: Neꞌekuei ni yatni nuu oo san, te vi konini ni tnoꞌo yaꞌa:
Tu ni kaꞌan yuꞌu san ndee jaxtnañuꞌu
te oo san yun ndee nuu ni kuu siun,
te vitna te tetniuu ña Jitoꞌo jin san jin Espíritu ya, kachi de.”
 
17 Suaꞌa kaꞌan Jitoꞌo, ia skaku niꞌnu ña jin ron,
ia ii ñayiu Israel: “Maa rin kuu Jitoꞌo ron,
te kaxtnoꞌo rin nagua kuu javaꞌa maa ron,
te kondeka ña rin ichi guaꞌa nuu vi kaka ron.
18 Te nuu ja na vi konini ron tnoꞌo tatnuni rin,
te koo kuaꞌa jamani ja vi koo jin ron na kuinio in yute,
te tniuu ndaa ja ka saꞌa ron kaya na kuinio ola ndute mar.
19 Te vi koo kuaꞌa ndikin tata ron na kuinio ñuti,
te vi koo seꞌe ron na kuinio in in ñuti yun,
te ma vi naa vi ndoñuꞌu seꞌe ron nuu rin.
 
20 ’Ndekuei ron ka oo ñuu Babilonia,
te vi kunu yuꞌu, ma vi koo ka ron neꞌu ñayiu caldeo.
Vi xtutenuu tnoꞌo yaꞌa, te vi kana jaa ja ka kusii ini ron,
vi kaxtnoꞌo nuu ñayiu ka oo ndee jaꞌa ñuyiu, te vi kuñaꞌa:
Ni skaku niꞌnu ña Jitoꞌo jin ndikin tata Jacob, ñayiu ka jinokuechi nuu ya.”
 
21 Te tu ni ka oo yichi ñayiu yun nuu ni jaka ña ya nuu ñuꞌu teꞌa,
chi ni ndata ya kava, te ni saꞌa ya ja ni jinonta in nuu ndute, te ni jika de.
22 “Su ñayiu kueꞌe, chi ma vi koo mani”, kachi Jitoꞌo.