49
Ni kana ña ia Dios jin in tee jinokuechi nuu ya
Vi konini ni tnoꞌo kaꞌan san, maa ni ja ka oo ni yuꞌu ndute mar,
vi maa ni ja ka oo ni ñuu jika.
Ni kana ña Jitoꞌo jin san ndee nuu inee ii san chii siꞌi san,
te ja ni kaꞌan ya sivi san ndee nuu kuini ka ja kaku san.
Te ni saꞌa ya yuꞌu san ja kuu na kuinio in yuchi kani xeen yeyu yeyu,
te ni tayuꞌu ña ya nuu kati ndaꞌa ya.
Te ni saꞌa ya ja kuu san na kuinio in yutnu ndugua ja ni tuji vii ya,
te ni tavaꞌa ña ya nuu itni nuu ka ñuꞌu vaꞌa yutnu ndugua ya.
Te kachi ya: “Israel, tee jinokuechi nuu maa rin kuu ron,
chi jin roon, te xneꞌe rin maa rin ja kuu kaꞌnu ndevaꞌa rin”.
Su ni ndakani ini san: “Ni satniuu uun kuitio,
te tu nagua jiniuꞌu ja ni kuitao ni satniuo.
Su kukanu inio ja nuu ndaꞌa maa ia Dios xndendoo tniuu saꞌo,
te maa ya guaa ndatniuyaꞌu ña jion.”
 
Su vitna te kachi Jitoꞌo ja maa ya ni saꞌa ña jin san ndee ini chii siꞌi san,
nagua ja kokuu san tee jinokuechi nuu ya,
nagua ja saꞌa san ja vi ndajiokuiin ñayiu Israel nuu ya ja ka kui ndikin tata Jacob,
chi ni junkuaan ini ña Jitoꞌo jin san,
te maa ia Dios san taa jandakui san.
Te kachi ya nuu san: “Masu na ja vaviꞌi kuu ja kokuu ron tee jinokuechi nuu rin,
ja ndaxtutu ron ñayiu Israel ja ka teku ka,
ja ka kui ndikin tata Jacob, nagua ja na vi ndajiokuiin ñui.
Chi suni saꞌa rin ja kokuu ron na kuinio ñuꞌu ja koyeꞌe ron nuu ñayiu sava ka tatatnoꞌo,
vi nagua ja kaxtnoꞌo ron nuu ñayiu ka oo ndee jaꞌa ñuyiu ja skaku niꞌnu rin jin.”
 
Suaꞌa kaꞌan Jitoꞌo, ia ii ja ni ndatau ñayiu Israel nuu ñayiu ja ni ka oskexiko ña jin,
vi ni ka okaꞌan uꞌun ña ñayiu sava ka ñuu jin,
vi ni ka ojinokuechi nuu tee kueꞌe ja ka tatnuni, te kachi ya:
“Nuu na vi kuni ña rey jin ron vi tee ka tatnuni jin de,
te vi ndakoo de, te vi jinkindei vi jinkititi de nuu ron,
chi maa rin ja kuu rin Jitoꞌo, ia ii ñayiu Israel, ni kaji ña rin jin ron,
te ia ndaa kuu rin, te skunkuu rin tnoꞌo kaꞌan rin”.
Ni kaꞌan ia Dios ja nduvaꞌa ñuu Jerusalén
Suaꞌa kaꞌan Jitoꞌo:
“Vi mamaa tiempu guaꞌa ni onini rin tnoꞌo ni kaꞌan ron,
te vi maa kiuu ja skaku niꞌnu rin ñayiu, ni chituu ña rin jin ron.
Vitna te tavaꞌa ña rin, te jin roon saꞌa rin in tratu jin ñayiu ñuu rin,
te ndasaꞌa ron ñuo, te kaꞌnde ron ñundeꞌi nuu vi saꞌa jajin ñayiu,
ja kuu ñundeꞌi ja ni oo uun.
Te kuñaꞌa ron nuu ñayiu ka ndesi vekaa: Kekuei ni.
Te nuu ñayiu ka oo ñunee kuñaꞌa ron: Vi koo ni nuu yeꞌe niꞌnu.
Te ndiꞌi ni nuu ichi vi skaa ña jin ron,
te nuu nani kuu ni tinduu teꞌa, suni vi niꞌi ron ite ja vi kaa ron, na kuinio lelu.
10 Te ma vi kokokin ron, ni ma vi koyichi ron,
te ni ma koo iꞌni, ni ma teñuꞌu ña nikandii,
chi kondeka ña maa ia kundaꞌu ini ña jin ron,
te kiꞌinkuei ron nuu kee ndute.
11 Te kune rin in ichi ndaa nuu ndiꞌi yuku rin,
te ndasandaa rin ichi rin.
12 Te kondiaꞌa, chi ndikuei ñayiu ndee ñuu jika,
savai ndikuei ichi norte vi savai ichi nuu makee nikandii,
vi sava kai ndikuei ndee ñuu Sinim.”
 
13 Te roon ja ka oo ron andivi, vi kata yaa ja ka saꞌa kaꞌnu ron ia Dios,
te vi kokusii ini ron ka oo ron ñuyiu.
Roon ja ka oo ron yuku, vi kata ja ka kusii ini ron,
chi maa Jitoꞌo ndakuñaꞌa tnoꞌo sii ini nuu ñayiu ñuu ya,
te kundaꞌu ini ya ñayiu maa ya ja ka tnaꞌa tnundoꞌo.
 
14 Su jiñaꞌa ñuu Sión: “Ni xndendoo ndaꞌu ña Jitoꞌo,
te ni ndunaa ini ña ya jion”.
15 Te jiñaꞌa ia Dios:
“¿A kuu ndunaa ini ña nana jin seꞌe ña, suchi jaxin,
te ma kokutoo ka ña suchi ni skaku ni skivi ña?
Su visi na ndunaa ini ña seꞌe ña,
su ruꞌun, chi ma ndunaa ini ña rin jin ron.
16 Chi vi ndee sivi ron ini ndaꞌa rin ndiso ña rin,
te siun ni ñuꞌu ini rin muro ron.
17 Te ja kanuu ini tee vi ndasaꞌa ña jin ron ja ndikuei de,
chi ja kuaꞌankuei tee ni ka xnani ña jin ron vi tee ni ka xnaa ña.
18 Ndanenuu te kondiaꞌa nii nuu oo ron,
chi ndiꞌi ñayiu maa rin ni ka ndututu, te vajikuei nuu oo ron.
Te kee yuꞌu rin jin ja teku maa rin, kachi rin ja kuu rin Jitoꞌo,
ja ndiꞌi ñayiu yun vi kokuu na kuinio ja ñuꞌu sukun ron
vi na kuinio ja ni ndukutu vii in suchi siꞌi ja tnandaꞌi.
19 Chi visi ni ka xnani ña jin ron vi ni ka xnaa ña vi ni ka xndendoo ndaꞌu ka xndendoo kee ña,
su vitna te lule ndevaꞌa kokuu ron nuu ñayiu kuaꞌa ja vi koo nuu ron,
chi vi kuu jika ñayiu ka xnaa ña jin ron.
20 Te vi ndee seꞌe ron ja ni skiꞌin ron vi kachi nuu ron:
Luluu ndevaꞌa ñuu yaꞌa ja vi koo san,
te saꞌa kaꞌnu ka ni ñuu yaꞌa nagua ja kuu vi koo san.
21 Te kachi ron jin anu ron:
¿Na xiin seꞌe ka kuu ñayiu yaꞌa?
te yoon, chi tu na seꞌo, ni tu ni kuu ja koo seꞌo,
te maintnoꞌo nio ni kendoo ndaꞌu ni kendoo kee,
te ñayiu yaꞌa, ¿na in ni skuaꞌnu ña jin?
Te maa ni mao ni ndoo, su ñayiu yaꞌa, ¿ndenu vajikuei?”
 
22 Suaꞌa kaꞌan Jitoꞌo:
“Ndaneꞌe rin ndaꞌa rin ichi nuu ka oo ñayiu sava ka ñuu,
vi kaneꞌe sukun rin saꞌun ii rin ja kuu in seña nuu ñayiu ñuu yun,
te vi ndakanu ndei seyii ron, te kikuei jin, te vi ndachisokoi sesiꞌi ron, te kikuei jin.
23 Te tee ka kuu rey vi nduu yua ron ja vi ndakuaka ndaꞌu ña,
te ñaꞌa ka kuu reina vi kokuu ñaꞌa vi kokoto ña jin ron,
te vi jinkindei ndee nuu ñuꞌu nuu ron, ja vi konee yiñuꞌi,
te vi yundei ñuyaka ka ndaa siꞌin ron.
Saa te vi kuni ron ja maa rin kuu Jitoꞌo,
te ma vi kendoo kanoo ñayiu ka ndetu kaꞌnu ña jin rin.”
 
24 ¿A kuu ndakindeo ja ni niꞌi in tee jaxin tnaꞌa?
¿Te a kuu kaku in tee ndesi vekaa nuu in tee kueꞌe ja tatnuni?
25 Su suaꞌa kaꞌan Jitoꞌo:
“Jandaa ndija ja maa rin, chi kuu ndakindee rin in ja ni ka suꞌu tee ka jaxin tnaꞌa,
vi kuu ndakindee rin ja ni ka niꞌi tee kueꞌe ja ka tatnuni.
Chi maa rin, guaa vi kakuiko tnaꞌa jin ñayiu ka nduku ja kiti ini siki ron,
te maa rin skaku niꞌnu seꞌe ron.
26 Te ñayiu ni ka tandaꞌu ña jin ron, saꞌa rin ja vi ndakaa tnaꞌa mai,
te vi ndajini jin niñi mai na kuinio ja ka jiꞌi vinu.
Saa te ndiꞌi ñayiu ñuyiu vi kuni ja maa rin kuu Jitoꞌo,
ia skaku niꞌnu ña, ia ni ndatau ña nuu tnundoꞌo,
ia ndakui ndevaꞌa ja kuu rin ia Dios Jacob.”