50
Ni ka kusoꞌo ñayiu Israel nuu ia Dios
Suaꞌa kaꞌan Jitoꞌo nuu ñayiu Israel:
“Nuu ja ni xndendoo rin nana ron,
nagua saꞌa in tee ja xndendoo de ñasiꞌi de,
¿te ndenu oo in tutu nuu kaꞌan ja ni xndendoo rin ña?
¿Axi na xiin nuu ndita rin ja ni ndaxiko ña rin jin ron?
Ni ka kuyaꞌu maa ron, su ja jaꞌa yika kuechi ron.
Te ja jaꞌa jakueꞌe ka saꞌa ron, te ni kendoo ndaꞌu nana ron.
Chi tu na in ni jantaꞌu ña jin rin nuu ni kii rin,
te tu na in ni kaꞌan nuu ni kana rin.
¿A ni ka kaꞌan ron ja ma kuu ndatau ña rin?
¿A jaꞌni ña ja koo ndakui guaꞌa ka rin ja kuu skaku niꞌnu ña rin?
Te vi nani ja kuxeen rin nuu ndute mar, te yichi ndiꞌi ni de,
vi ka yichi tiꞌa yute, te ka jiꞌi chiaka jin soko ndute,
te ka teꞌi ndiꞌi ti ja tu ka na ndute ñuꞌu.
Te maa rin saꞌa ja kunee tnutnuu andivi,
te saꞌa rin ja ndandaꞌu ni ka oo.”
Maa Jitoꞌo chindee chituu ña jin tee jinokuechi nuu ya
Maa Jitoꞌo ni tnaa tnoꞌo ndichi yuꞌu san,
nagua ja kuni san naxa ndakuñaꞌa san tnoꞌo ndee ini
nuu ñayiu mavikuita ichi ya.
Te ndiꞌi ni neꞌe xtoto ña ya, te june ya soꞌo san ja konini san tnoꞌo kaꞌan ya
nagua saꞌa in tee skuaꞌa.
Te maa Jitoꞌo ni june soꞌo san ja konini san,
te tu ni kusoꞌo san nuu ya, ni tu ni jika yata san.
Ni jiñaꞌa san yata san nuu ñayiu ni ka kuun ni ka kani ña,
vi ni jiñaꞌa san jiki nuu san nuu ñayiu ni ka tnoꞌo ixi yuꞌu san,
te tu ni tayuꞌu nuu san nuu ni ka nani ña vi ni ka tiusii ña.
Chi maa Jitoꞌo chindee chituu ña jin san,
yun guaa tu kukanoo san ja ka nani ña jin san.
Te ni saꞌa ndee san nuu san na kuinio yuu,
chi ja jini san ja ma kendoo kueꞌe san.
Chi yatni ñuꞌu oo ia saꞌa ndaa ja jaꞌa san,
¿te na in kuu ja ndakoo siki san nuu saa?
Te na kiꞌinkuei jin san nuu ia sandaa kuechi,
¿te na in kuu ja kaꞌan kuechi ja jaꞌa san?
Na kii te na kaꞌan.
Te maa Jitoꞌo kuu ia chindee chituu ña jin san,
¿te na in xtavi kuechi ña jin san?
Te ndiꞌi ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña jin san vi nai,
na kuinio saꞌun ja ni jaa tikixin.
 
10 Te na ndee maa ni ka yuꞌu niꞌnu Jitoꞌo,
te ka nini ni tnoꞌo kaꞌan tee jinokuechi nuu ya.
Te visi ka jika ni nunee nuu tu yeꞌe niꞌnu,
su vi kukanu ini ni Jitoꞌo, te vi kotnii guaꞌa ni ya.
11 Su ndiꞌi maa ni ja ka xnaꞌa ni ñuꞌu,
te ka xnuu ni ñuꞌu iti ja yeꞌe nuu ichi ka jika ni.
Te yaꞌa kuu tnundoꞌo ja tetniuu san siki ni,
ja vi ka ndaꞌi ka kana ni ja ka jatu ni, te vi jinkoyuꞌu ni.