57
Ka naa ñayiu ndaa, su tu na in ndanduku niꞌnu ja jaꞌi,
vi ka jiꞌi ñayiu guaꞌa nuu ia Dios, su tu na in jinkuiꞌnu ini
ja ka jiꞌi ñayiu yun, nagua ja vi kakui nuu jakueꞌe.
Te ñayiu ka jika ichi ndaa, chi ka jiꞌi sii ini,
te ka ndatatui nuu yau ñañai.
Kaꞌan kuechi ia Dios siki ñayiu ka chiñuꞌu chuꞌchi
“Su roon, seꞌe ñayiu tasi, ndikin tata tee skindee ñasiꞌi jin ñaꞌa xiko maa, neꞌekuei yaꞌa.
¿Na in ka jaku ndee ron?
¿Na xiin nuu ka saꞌa xiko ron yuꞌu ron vi ka skeyaa ron?
Te roon, chi seꞌe ñayiu ka saꞌa yika kuechi
vi tatatnoꞌo ñayiu tnoꞌo ka kuu ron.
Te ka saꞌa ron janeꞌe jayichi nuu chuꞌchi taka neꞌu tnu ndii ndiyaviko
vi nduꞌu taka yutnu ndoko,
te ka soko ron seꞌe kueli ron yuꞌu yute vi jaꞌa kava.
Te ka chiñuꞌu ron taka yuu ndii nduei yute yun,
chi yuu yun kuu ja ni ka jine taꞌu maa ron ja vi niꞌi ron.
Te nuu yuu yun ni ka joso ron vinu vi ni ka soko ron nuni ron vi nduchi ron,
¿te a ma kiti ini rin jin ndiꞌi yaꞌa?
Te nuu in yuku sukun ja oo ndeyi ni saꞌa ron kuechi ñuyiu nuu chuꞌchi,
te ndee yun ni kaa ron ja ni soko ron nuu chuꞌchi yun.
Te yata xtnuu yeꞌe ichi nuu ndiuu ron ini veꞌe ron,
ni tetuu ron in chuꞌchi ja tu jiniuꞌu, te ni kuu jika ron nuu rin.
Te ni tau ron saꞌun ron, te ni ndaa ron nuu jito ron ja ni ndaskaa ron jito ron,
chi ja ni saꞌa ron tratu jin ñayiu, na ñayiu jioꞌo maa ron ja kusun jin ron,
te ndiaꞌa ron ja ka vichi ñayiu yun.
Te ni jaꞌan ron nuu chuꞌchi Moloc, te nee ron texeꞌen olivo
vi kuakuaꞌa tatna xiko asin,
te ni tetniuu ron tee ka ndiso tnoꞌo ron ja kuaꞌankuei jika de,
te ni saꞌa ron ja makekuei de guaa ndee ñuu jiꞌi.
10 Te ja siun kuakuaꞌa ichi jika ron, te ni kuita ron,
su tu ni kachi ron: Tu ka na tatna, chi ndee yaꞌa ni ni kentao.
Chi ni niꞌi ron ja ni ndundakui ron, yun guaa tu ni kuita saꞌun ron.
11 ¿Te na in ni siuꞌu ña jin ron ja ni yuꞌu ron, te ni xndaꞌu ña ron?
Te tu ndakaꞌan ña ron jin rin, ni tu ni ndakani ini ron jin ruꞌun.
¿Te a chia tu kaꞌan saꞌun ni rin ndee ja ni kuu nanaꞌa?
Yun kuu ja tu yuꞌu niꞌnu ña ron.
12 Te na xtuu rin ja saꞌa ron vi tniuu ndaa ja ndakani ini ron ja saꞌa ron,
te tu nagua chituu saꞌun ña jin ron.
13 Te nuu kana ron nuu chuꞌchi ron ja na vi skaku niꞌnu ña,
te ma vi chituu ña jin ron,
chi ndiꞌi kuiso ña tachi niꞌi, te vi invaa ni ja jinkiꞌi tachi,
te xnaa ndiꞌi ña.
Su ñayiu ja kukanu ini ña jin rin, chi niꞌi ñuꞌu rin ja saꞌa jajin,
te koi nuu yuku ii rin.”
Ndasaꞌa ia Dios ñayiu Israel
14 Yun te kachi in tnoꞌo: “Vi ndasaꞌa ichi ja na nduu ndandaa,
vi xtajioo ja saꞌa tneñu ichi nuu mandikuei ñayiu ñuu rin”.
15 Chi saa kaꞌan ia kaꞌnu ndevaꞌa, ia oo ndee sukun,
ia oo nikuii nikani, te nani ya ia ii:
“Maa rin oo ndee sukun vi nuu ii,
te suni oo rin jin ñayiu ndatnaꞌu ini vi saꞌa ndaꞌu saꞌa kei mai,
nagua ja ndakuñaꞌa rin tnoꞌo ndee ini nuu ñayiu saꞌa ndaꞌu saꞌa kei mai,
vi ndasaꞌa sii ini rin anu ñayiu ndatnaꞌu ini.
16 Chi masu vi siun ni koxtavi kuechi rin ñayiu ñuu rin,
ni masu vi nikuii nikani kokiti ini rin,
chi nuu tuu, te ndiꞌi ñayiu ni saꞌa rin vi kuita nuu rin.
17 Chi ja jaꞌa jakueꞌe ka saꞌa ñayiu ñuu rin
nuu ka jioꞌi ja ka nevaꞌa sava ka ñayiu, kuu ja ni kiti ini rin,
te ni tetniuu rin tnundoꞌo siki, te ni chiyata rin jin,
su ni ka kujioi nuu ichi rin, te ni ka kiꞌin in ichi kueꞌe.
18 Ja jini rin na ichi ka jikai, su ndasaꞌa rin jin,
te kokoto maa rin jin, te ndakuñaꞌa rin tnoꞌo sii ini nui,
vi nuu ñayiu ka ndaꞌi ja jaꞌi.
19 Te kuñaꞌa rin yaa ja vi katai, te vi kachi:
Na koo jamani jin ñayiu ka oo jika
vi koo jamani jin ñayiu ka oo yatni,
te ndasaꞌa maa rin jin”, kachi Jitoꞌo.
20 Su ñayiu kueꞌe, chi ka kui na kuinio ndute mar,
ja unsuaꞌa unsuaꞌa tee de maa de ja tu kuu kotitiꞌi de,
te keneꞌe jioo ndute yun skitnu vi ndeꞌi.
21 “Te tu na jamani ka oo jin ñayiu kueꞌe”, kachi ia Dios san.