58
Suaꞌa vi saꞌo ja vi kondite ndijao
“Kana jaa jin ndiꞌi jandakui ron, te ma yuꞌu ron.
Kana jaa, nagua ndaꞌi in trompeta,
te kaxtnoꞌo nuu ñayiu ñuu rin ja ka saꞌi jakueꞌe,
nuu ñayiu ka kuu ndikin tata Jacob ja ka saꞌi yika kuechi.
Chi in kiuu in kiuu ka ndanduku ñai jin rin,
te ka kuini ja vi kuni ichi rin,
na kuinio ñayiu ñuu ja ka saꞌa ndaa, te tu ka xndendoi tnoꞌo tatnuni rin,
te ka jikain ja na saꞌa ndaa rin, te ka kusii ini ja vi koo yatni nuu rin.
Te ka kachi: ¿Nau ja vi kondite san, te tu tanuu ni ja ka saꞌa san?
¿Nau ja vi saꞌa ndaꞌu san maa san, te tu ndiꞌni ña ni jin san?, ka kachi.
Su kiuu ja ka ondite ron ka nduku ron javaꞌa maa ron,
te ka keneꞌe ron xuꞌun yika ndiꞌi tee ka satniuu nuu ron.
Chi ka ondite ron, su ninoꞌo ni ja ka tee tnaꞌa ron vi ka jaxin tnaꞌa ron.
Te ka kani ron jiki jin ñayiu ja vi xtuji ron jin.
Nuu ja ka kuini ron ja konini rin ndee sukun yaꞌa ja ka jikantaꞌu ron,
te vi kondite, su ma vi saꞌa ron nagua ka saꞌa ron vitna.
¿A ka kaꞌan ron ja ni kaji rin kiuu ja vi kondite ñayiu,
nani ja vi saꞌa ndaꞌu vi saꞌa kei mai?
Te ¿a suni ja vi chindei xini, na kuinio yuku ja ni jaꞌnu ndoo
te vi kekuiꞌnui saꞌun ndayi, te vi jinkotui nuu yaa?
¿A yun ka xnani ron ja ka ondite ron vi kiuu ja junkuaan ini rin ja kuu rin Jitoꞌo ron?
Ñaꞌa, chi ja ni kaji maa rin ja vi kondite ron kuu
ja vi kujioo ron nuu jakueꞌe ka saꞌa ron,
te vi saꞌa ndaa ron, chi na kuinio ja ka nuꞌni ron nuu jakueꞌe yun.
Te vi siaa ron ñayiu ka saꞌa ndevaꞌa ron na kiꞌinkuei mai,
te vi kujioo ron nuu ndiꞌi jakueꞌe ja ka ndiso ron.
Te vi kaꞌnde ron ja ka jaa ron na vi kaa ñayiu ka kokin,
te vi kuñaꞌa ron veꞌe ron ja vi ndoo ñayiu ndaꞌu ja tu na inu veꞌe,
te vi kuñaꞌa ron saꞌun vi kuiꞌnu ñayiu tu na inu saꞌun,
te ma vi chiyata ron tnaꞌa kuikin ron.
Yun te vi yeꞌe ron nuu ñayiu na kuinio nuu tuu ndii inka kiuu,
te ñama kuiti vi nduvaꞌa nuu ni ka tuji ron,
te tniuu ndaa ja ka saꞌa ron koxnoꞌo nuu ron,
te ichi yata ron kondikin ña ja yeꞌe tajan rin.
Yun te nuu ja vi kana ron, te konini rin tnoꞌo ka kaꞌan ron,
te nuu ja vi kana ron ja chituu ña rin, te kachi rin:
Yaꞌa oo rin.
Su nuu ja ma vi kosaꞌa ndevaꞌa ka ron ñayiu,
ni ma vi koskoto ioo ka ron ñayiu, vi ni ma vi kaneꞌe ka ron,
10 te nuu ja ka jiñaꞌa ron ja ka jaa ron ja vi kaa ñayiu ka kokin,
te ka jiñaꞌa ron nagua ka jaꞌni ña jin ñayiu ka kusuchi ini,
nuu saa te vi yeꞌe ron nuu ñunee,
te kati ron vi yeꞌe nagua yeꞌe sau nduu.
11 Te siun ni kokoto ña maa rin,
te taa kuaꞌa rin ja vi kaa ron nuu ñuꞌu yichi,
te taa rin jandakui yiki kuñu ron,
te vi kokuu ron na kuinio xtnuu kuii ni joso guaꞌa ndute,
vi na kuinio nuu kee ndute ja tu yichi de.
12 Te ñayiu ñuu ron vi ndasaꞌa veꞌe tikundu ja ka oo ndee janaꞌa,
te vi ndasaꞌa cimiento ja oo jananaꞌa,
te vi xnani ña jin ron, ‘tee ndasaꞌa muro’ vi ‘tee ndasaꞌa veꞌe tikundu’.
13 Te nuu ja vi kuaan ii ron ja ma vi kaka ron kiuu ndatatu,
te ma vi saꞌa ron nagua ka kuini maa ron kiuu ii rin,
te vi xnani ron kiuu ndatatu ja kuu kiuu guaꞌa, kiuu ii maa Jitoꞌo, vi kiuu kaꞌnu,
te vi koyiñuꞌu ron, te ma vi kaka ron nuu ichi maa ron,
ni ma vi saꞌa ron nagua ka kuini maa ron, ni ma vi kaꞌan ron tnoꞌo ja tu jiniuꞌu,
14 yun te vi niꞌi ron ja vi kokusii ini ron nuu rin.
Yun te saꞌa rin ja kakuei ron ndee sukun siki ñuu ron, na kuinio in tee ni kundee,
te taa rin ja vi kokaa ron nuu ñundeꞌi ja ni saꞌa jajin ndi nijaꞌnu ron Jacob.”
Te saa kokuu, chi jin tnoꞌo yuꞌu maa rin ni kaꞌan rin ja kuu rin Jitoꞌo ron.