59
Ni ka saꞌa ñayiu Israel yika kuechi te ni tetniuu ia Dios tnundoꞌo
Ma vi kokaꞌan ni ja ni nduu kuiti ndaꞌa Jitoꞌo,
te ma kuu ja skaku niꞌnu ña ya,
te ndesi soꞌo ya, te ma kuu ja konini ya tnoꞌo ka kaꞌan ni.
Chi jakueꞌe ja ka saꞌa maa ni saꞌa ja ni ka kusiin ni jin ia Dios,
te yika kuechi ka saꞌa ni saꞌa ja ni chiyata ña ya,
te tu nini ya tnoꞌo ka kaꞌan ni.
Chi ni ka kutneꞌe ndaꞌa ni jin niñi ñayiu,
te ni ka kutneꞌe xindaꞌa ni jin jakueꞌe ka saꞌa ni,
chi ka xndaꞌu ni ñayiu vi ka kaꞌan ni tnoꞌo kueꞌe.
 
Te ni tu na in kana ja vi saꞌa ndaa ñayiu, ni tu na in sandaa kuechi,
chi saa suaꞌa ka kukanu ini tnoꞌo tnoꞌo,
vi tnoꞌo ja tu jiniuꞌu ja ka kaꞌin.
Ka tnai kuaꞌa jakueꞌe ini anui, te ninoꞌo ni ka jakueꞌe ka saꞌi.
Ka ndakin chiuun jin ndiuu koo,
te ka kikui xtuaꞌa tindoo ja vi skanakaui ñayiu.
Te na in jaa ndiuu yun, te kui,
te na in taꞌu, te kekuei koo kueli ja vi kaa ña ti.
Te xtuaꞌa ja ka kikui yun, chi tu jiniuꞌu ja vi kuiꞌnu ñayiu,
ni ma kuu vi kisaꞌui jin ja ka kikui yun.
Te ja ka saꞌi, chi ninoꞌo ni jakueꞌe ka saꞌi,
te ka saꞌa xeen ndevaꞌi jin ndaꞌi.
Te ka jinoi ja vi saꞌi jakueꞌe,
te ka nuu ini ja vi kaꞌni ndiyi tu na kuechi.
Te ninoꞌo ni jakueꞌe ka ndakani ini,
te nuu ichi kuaꞌankuei ka xnai vi ka jaꞌni ndiyi.
Te tu ka jini saꞌuin ichi nuu oo jamani,
te tu ka saꞌa ndai nuu ichi ka jikai,
te ninoꞌo ni ichi yakua ka jikai,
te ñayiu jika ichi yun, chi ma kuni saꞌuin ja koo mani.
Ka naꞌma ñayiu yika kuechi nuu ia Dios
Te yun kuu ja ni kuu jika ja saꞌa ndaa ia Dios ja jaꞌo,
te tu kenta ja skaku niꞌnu ña ya jion,
chi ka ndetuo ja na yeꞌe, su tuu, chi ninoꞌo ñunee ka oo,
ka ndetuo ja na kuu ndijin, su ninoꞌo ni nuu nee ka jikao.
10 Te ka tnii ndee ka tnii ndeo yika veꞌe ka jikao na kuinio ñayiu ni kuaa,
te vi suaꞌa ka tnii ndeo ka jikao na kuinio ñayiu tu na nduchi nuu,
te vi mamaa sau nduu, te ka kachi jaꞌo na kuinio tnoꞌo jakuaa,
te visi inu ndakuio, su ka kuo na kuinio ndiyi.
11 Te ndiꞌo ka kañu na kuinio oso,
te vi ndandaꞌu ka tnanao na kuinio sata.
Ka ndetuo ja saꞌa ndaa ia Dios ja jaꞌo, su tuu,
axi ja skaku niꞌnu ña ya, su tuu, chi oo jika nuu ka oo.
 
12 Chi ni kaya kuaꞌa jakueꞌe ka saꞌa san nuu ni, vi Dios,
te yika kuechi ka saꞌa san kaꞌan kuechi siki san.
Te siun ni ka ñuꞌu ini san yika kuechi san,
te ja ka jini san jakueꞌe ka saꞌa san.
13 Chi ka kusoꞌo san nuu ni,
vi tu ka ndaa yuꞌu san ja ka jini ña san jin ni, vi Jitoꞌo san.
Vi ni ka kujioo san nuu ni, vi Dios,
vi ka kachi san ja ndevaꞌa ndetnuni vi saꞌa san ñayiu,
te vi ndakoo san siki, te vi xndaꞌu san ñayiu jin tnoꞌo tnoꞌo ja ka ñuꞌu anu san.
14 Te yun guaa tu na in ñayiu saꞌa ndaa,
ni tu ka saꞌa guaꞌa kao,
chi ni ka kachi jaꞌa ñayiu ka saꞌa ndaa nuu yaꞌu,
te tu ka jandetuo ja kikuei ñayiu ndaa.
15 Te ni in ñayiu, tu skunkuu jin tnoꞌo kaꞌin
te ñayiu ka kujioo ja tu ka oi nuu ichi kueꞌe, te ka suꞌu ndiꞌi ja nevaꞌi.
 
Te ni jini Jitoꞌo, te tu ni jinkuaan ini ya
ja siun tu ka saꞌa ndaa ñayiu.
16 Te nuu ni jini ia Dios ja tu na in ñayiu kaꞌan niꞌnu ja jaꞌa inkai,
te ni saꞌu kuii ini ya. Yun te ni xneꞌe ya ja ia saꞌa ndaa kuu ya,
te ni skaku niꞌnu ña ya jin jakaꞌnu ya.
17 Chi ni kekuiꞌnu ya tniuu ndaa ja saꞌa ya na kuinio in saꞌun kaa ja ndesi niꞌnu ndika tee jaxin tnaꞌa.
Te kekuiꞌnu ya in ixini kaa ja kuu ja skaku niꞌnu ña ya.
Te kekuiꞌnu ya in saꞌun ja kuu ja ndaxtenaa ya ñayiu jin ja ka saꞌi,
te tniutuu ya maa ya jin in saꞌun ja kuu ja kukuiñu ya.
18 Te vi na kuu na kuu nagua ni ka saꞌi, saa kuñaꞌa ya yaꞌu ja vi niꞌi.
Tetniuu ya tnundoꞌo siki ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña jin ya,
te tetniuu ya yaꞌu ja kuini ja vi niꞌi maa ñayiu ka jaxin tnaꞌa jin ya.
Te suni saa ni saꞌa ya jin ñayiu ka oo jika.
19 Te ndiꞌi ñayiu vi yuꞌu niꞌnu Jitoꞌo,
ndee ñayiu ka oo ichi nuu kee nikandii
vi ndee ñayiu ka oo ichi nuu jinonta nikandii,
nuu vi kuni ja yeꞌe tajan ya.
Chi kikuei ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña,
na kuinio in yute nuu kee teñuꞌu,
te kuiso ña nuu tiutachi ña Jitoꞌo.
 
20 “Te kii ia skaku niꞌnu ñayiu ñuu Sión
vi ndiꞌi ndikin tata Jacob ja ni ka ndatnaꞌu ini nuu jakueꞌe ka saꞌa”,
kachi Jitoꞌo.
21 “Te yaꞌa kuu tratu ja saꞌa rin jin ron”, kachi Jitoꞌo,
“Taa rin Espíritu rin ja vi koo jin ron,
te tnaa rin tnoꞌo rin yuꞌu ron, te ma kujioo nuu yuꞌu ron,
ni ma kujioo nuu yuꞌu ndikin tata ron,
ni nuu yuꞌu seꞌe ndikin tata ron,
ndee vitna vi nikuii nikani”, kachi Jitoꞌo.