60
Koo in kiuu te saꞌa ia Dios ja koo javii javaꞌa ñuu Jerusalén
Ndakoo, vi ñuu Jerusalén, te yeꞌe ron,
chi ni kenta ia sieꞌe ña jin ron,
te ja yeꞌe tajan Jitoꞌo ni yeꞌe nuu oo ron.
Chi kunee nuu ñuyiu, te kunee ñuñuꞌu nuu sava ka ñuu.
Su nuu maa ron, chi yeꞌe Jitoꞌo,
te vi kuni ñayiu ja yeꞌe tajan ya nuu ron.
Te kikuei ñayiu taka ñuu nuu yeꞌe niꞌnu ron,
te suni vi koo tee ka kuu rey nuu ni yeꞌe niꞌnu ron.
Kondiaꞌa nii nuu oo ron,
te kuni ron ja ndiꞌi ñayiu ni ka ndututu, te vajikuei nuu ron.
Te ndikuei seyii ron ndee ñuu jika,
te vi kunundee ñayiu sesiꞌi ron ndikuei jin.
Yun te nuu kuni ron, te vi suaꞌa ndukuaꞌa ron ja kusii ini ron,
te kuu kitni anu ron ja kusii ini ndevaꞌa ron,
chi kikuei ñayiu ka oo taka ñuu jika jin javii ka nevaꞌi,
vi kikuei ñayiu ñuu naꞌnu jin jakuika ka nevaꞌi,
te vi skutaꞌu ñai jin ron.
Te vi chitu kuakuaꞌa cameyu nuu ron,
chi kikuei ñayiu tatatnoꞌo Madián vi ñayiu tatatnoꞌo Efa jin cameyu kuechi,
te suni ndiꞌi ñayiu ñuu Sabá kikuei jin cameyu ja ka ndiso ti oro vi suja vixin,
te vi kaꞌin ja kaꞌnu ndevaꞌa tniuu saꞌa Jitoꞌo.
Te vi kututu ndiꞌi ndikachi ñayiu tatatnoꞌo Cedar ja kokuu kiti ron,
te suni vi koo karneru ñayiu tatatnoꞌo Nebaiot nuu ndaꞌa maa ron,
nagua ja soko ron ti nuu altar rin ja kuu in ja junkuaan ini rin.
Te saꞌa rin ja luu na konaꞌa veñuꞌu nuu yeꞌe tajan rin.
 
¿Te na in ka kuu ja ka ndagua yun, na kuinio viko,
axi na kuinio sata ja kuanoꞌokuei ichi veꞌe nuu ni ka taꞌu?
Te jandaa ndija ja maa rin ka ndetu ñayiu ka oo taka ñuu jika.
Te xtnañuꞌu ka barco ñayiu ñuu Tarsis kikuei ja ndikuei jin seꞌe ron
ja ka oi ndee ñuu jika yun,
te kikuei jin plata vi oro ja ka nevaꞌi,
nagua ja na koo jayiñuꞌu nuu maa rin ja kuu rin Jitoꞌo, ia Dios ron,
ia ii ñayiu Israel, chi ni saꞌa kaꞌnu ña rin jin ron.
10 Te ñayiu inka ñuu vi ndasaꞌa muro ron,
te tee ka kuu rey ñayiu yun vi kunukuechi nuu ron.
Chi nuu ni kiti ini rin nuu ron,
te ni tetniuu rin tnundoꞌo siki ron,
te jin javaꞌa ini rin, te kundaꞌu ini ña rin jin ron.
11 Te siun ni konune yeꞌe ron,
te ma ndandesi ni tnoꞌo nduu, te ni tnoꞌo jakuaa,
nagua ja kuu vi kisiaꞌa ñayiu jakuika ka oo sava ka ñuu naꞌnu nuu ron,
te kikuei jin tee ka kuu rey ja ka ndikin ña kuaꞌa ñayiu ja vi kunukuechi nuu ron.
12 Chi ñuu naꞌnu axi nuu ka tatnuni ja tu ka kuini ja vi kunukuechi nuu ron,
te vi naa, te tnani nii ñuu yun.
13 Te kikuei jaguaꞌa oo ñuu Líbano nuu ron.
Chi kikuei jin tnuciprés vi tnuyuja vi tnuboje,
nagua ja ndukutu vii nuu ii nuu oo rin.
Te saꞌa rin ja luu ndevaꞌa konaꞌa nuu jani rin siꞌin rin ja nukuiin rin.
14 Te vi kindei vi kititi seꞌe ñayiu ni ka taa tnoꞌo suchi ini nuu kikuei nuu ron,
te ndiꞌi ñayiu ni ka skexiko ña jin ron, vi jinkuiin jiti nuu jaꞌa ron.
Te vi xnani ñai jin ron “ñuu Jitoꞌo”,
vi “Sión, ñuu ia ii ñayiu Israel”.
 
15 Te visi ni ndoo maintnoꞌo ron vi ni ka skexiko ña jin ron,
te ni in ka ñayiu, tu na in ni yaꞌa nuu ron.
Su saꞌa rin ja na koo jayiñuꞌu nuu ron nikuii nikani,
te siun ni na koo jasii ini nuu ron.
16 Te koteku ron jin xikui ñayiu ñuu naꞌnu,
te kokaa ron jakuika ka nevaꞌa tee ka kuu rey.
Saa te kuni ron ja maa rin kuu Jitoꞌo ron,
te maa rin skaku niꞌnu ña jin ron.
Maa rin kuu ia ndakui Jacob ja ni ndatau ña rin jin ron.
 
17 Te nuu tniuu ja bronce ja nevaꞌa ron vitna, te taa rin oro,
te nuu tniuu kaa, te taa rin plata ja yeꞌe vii ka.
Te nuu tniuu yutnu, te taa rin bronce,
te nuu tniuu yuu, te taa rin kaa.
Te saꞌa rin ja jamani kotatnuni nuu ron,
te tniuu ndaa kondeka konduu ña jin ron.
18 Te ma vi kokaꞌan ka ñayiu ja oo tnoꞌo kiti ini nuu ron,
ni ma vi xnaa ka ña jin ron, ni ma vi suꞌu ka ja nevaꞌa ron nuu ñundeꞌi ron,
chi suaꞌa vi kaꞌan ron ja muro ron nani “ja skaku niꞌnu ña”,
te yeꞌe ron nani “vi saꞌa kaꞌnuo”.
19 Te ma kojiniuꞌu ka ron nikandii ja koyeꞌe tnoꞌo nduu,
te ni yoo ja koyeꞌe tnoꞌo jakuaa,
chi maa rin ja kuu rin Jitoꞌo ron
kokuu rin ñuꞌu ja koyeꞌe nikuii nikani,
te maa rin ja kuu rin ia Dios ron koyeꞌe niꞌnu.
20 Te ni ma saꞌu saꞌun ka nikandii ron,
te ni ma nuu ka ja yeꞌe yoo ron,
chi maa rin ja kuu rin Jitoꞌo ron kokuu rin ñuꞌu ja koyeꞌe nikuii nikani,
te naa ndiꞌi kiuu ja ni otnaꞌa ron tnoꞌo suchi ini.
21 Saa te ndiꞌi ñayiu ñuu ron vi kokuu ñayiu ndaa,
te vi saꞌa jajin ñui nikuii nikani.
Te vi kokui in yutnu jaa ja ni nanandee yika yutnu ja ni ndaxtee maa rin,
in ja ni saꞌa maa rin jin ndaꞌa rin, nagua ja xneꞌe rin ja kuu kaꞌnu rin.
22 Te in tatatnoꞌo luluu ni ndakaya, te nduu kuakuaꞌa ñayiu.
Te in tatatnoꞌo ja vi tu jiniuꞌu saꞌun ndakaya, te nduu in ñuu ndakui ndevaꞌa.
Te maa rin ja kuu rin Jitoꞌo ron kaꞌan rin,
ja nuu kenta mamaa kiuu, te ñama saꞌa rin, ma kokuu kuee rin.