61
Koo in kiuu te skaku niꞌnu ia Dios ñayiu Israel
Espíritu maa Jitoꞌo oo jin san, chi ni saꞌa siin ña ya jin san,
te ni tetniuu ña ya ja kaxtnoꞌo san tnoꞌo vii tnoꞌo vaꞌa ya nuu ñayiu ka kundaꞌu,
vi ndasaꞌa sii ini san ñayiu ka kusuchi ini,
vi kana ndoso san ja na vi yaa ñayiu ka oo nuu ndaꞌa ñayiu inka ñuu
vi ja siaa san ñayiu ka yiꞌi vekaa.
Vi ja kaxtnoꞌo san ja vitna kuu kuia vii kuia vaꞌa ja chindee chituu ña Jitoꞌo,
vi kiuu ja ndaxtenaa ia Dios ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña jion,
vi ja ndasaꞌa sii ini san ñayiu ka kusuchi ini.
Te kuñaꞌa san jayiñuꞌu nuu ñayiu ñuu Sión
nuu tniuu ja vi soi yaa xini ja ka ndaꞌi,
vi tatna xiko asin ja vi kusii ini jin nuu tniuu ja vi kokusuchi ini,
te vi katai yaa nuu ia Dios nuu tniuu ja vi kotnaꞌu ini,
te vi konani “yutnu ja saꞌa ndaa” vi “yutnu ja ni xtee maa Jitoꞌo”
nagua ja xneꞌe ya ja ia kaꞌnu kuu ya.
Saa te vi ndasaꞌi veꞌe tikundu ja ka oo ndee janaꞌa,
te vi ndasaꞌi veꞌe ja ni ka tnani ndee ja ni kunaꞌa.
Te vi ndasaꞌi ñuu ja ni tnani,
te vi ndasaꞌi veꞌe ja ni ka skuechi kueli ndee jananaꞌa.
Te kikuei ñayiu inka ñuu ja vi kokotoi ndikachi ni,
te suni ñayiu inka ñuu ja vi kokutui nuu ñundeꞌi ni, vi nuu tnu uva ni.
Te maa ni vi koxnani ña “sutu maa Jitoꞌo” vi “tee ka jinokuechi nuu ia Dios”,
te vi kokaa ni jakuika ka nevaꞌa ñayiu sava ka ñuu naꞌnu,
te vi kokusii ini ni jin jakuika ka nevaꞌi yun.
Te nuu tniuu ja vi niꞌi ñayiu jakanoo,
te uu jichi vi kaꞌan yiñuꞌu ñayiu nui,
te vi niꞌi uu jichi kuaꞌa ka ñundeꞌi, te nikuii nikani vi kokuu sii ini.
Chi kutoo Jitoꞌo ja saꞌa ndaa ya,
te skexiko ya ja ka suꞌu ñayiu vi jakueꞌe ka saꞌi.
Te ja ia ndaa kuu ya, te kuñaꞌa ya in ja vi kutaꞌu vi kundetu ñayiu,
te saꞌa ya jin ñayiu in tratu ja koo nikuii nikani.
Te vi koteku tnoꞌo ndikin tata ni neꞌu ñayiu ñuu naꞌnu,
vi señani ni neꞌu ñayiu sava ka ñuu,
te ndiꞌi ñayiu ja ka ndiaꞌa ña, te vi ndakuni ñai,
chi ndikin tata ja ni saꞌa vii saꞌa vaꞌa maa Jitoꞌo ka kui.
 
10 Te kusii ini ndevaꞌa san nuu Jitoꞌo,
vi kusii ini anu san nuu ia Dios,
chi na kuinio ja ni skuiꞌnu ña ya saꞌun ja skaku niꞌnu ña ya,
vi ni skakondii ña ya saꞌun ja saꞌa ndaa ya,
na kuinio in suchi yii tnandaꞌa ja ni ndukutu vii xini jin in corona,
axi na kuinio suchi siꞌi tnandaꞌa ja ni ndukutui jin yuu vii ndevaꞌa.
11 Chi nagua saꞌa ñuꞌu ja ka ndakute yuku,
axi nagua saꞌa nuu ka oo xtnuu kuii ja ka ndakute seꞌe tnu,
saa saꞌa Jitoꞌo ja kute tniuu ndaa ja saꞌa ya,
vi saꞌa ya ja ndiꞌi ñayiu ñuyiu vi kata yaa nuu ya.