2
Pávurubay tu̱chodara Crístu batyeda crusitya̱sa
Ratyeryi̱veda, ray ji̱ta jti̱jada ta̱riy jiryimu ra̱tidye tu̱chu jiryivara Ju̱denu tu̱choda Crístunchiy. Ne ratyu̱choda jaryiñu̱ niquejadata varidyidyerya, dantyamu̱y ne nijya̱mi̱ datya̱data. Rajechipiya̱jada variy: Ne radyetyaru̱y taranijyu̱ jiryimu, vinu Jesucrístu nijyu̱ radyetyaru̱y, ni̱tiy batyeda crusitya̱sa vuryeyadaju̱. Ravyichanu̱yada variy vadiiryo̱nu jiryequebyimu, rachuvu̱yadamu jarye, jaryi ramyichutyeda variy. 4-5 Rañiquejada ji̱ta jiryatiy ratyu̱choda jiryivara, ne ratyu̱choda datyara niquejadatara. Ratyu̱chodamu ji̱ta sadityanu Ju̱denura jidyetya̱da Yintumusiy, jirya̱tidye tuva̱chu variy Ju̱denumu, sadatya̱damusiy, ne datya̱da niquejadamusiy, jiryatiy nijya̱mi̱ jachipiya̱jadamusidyerya.
Ju̱denu Jnutumusiy datya̱da
Nu̱ñique ji̱tara datya̱da riquebyimu jiryatiy rityuva̱chumu̱yada Ju̱denumu. Ne nu̱ñiquera jiryunda datya̱da, dantyamu̱y ne jirya mucadi nusu̱vye datya̱da, mitya, jiryatiy paruti̱savay daryaju̱ daryi. Nu̱y ji̱ta niquesarara Ju̱denu datya̱da day, jiryatiy dutyasara datya̱da darya, jiryatiy sabayada Ju̱denu rajo̱ta̱damusirya, vurya̱tidye ju̱ti̱ rata vandamuju̱. Ne ti̱ datya̱dara Ju̱denu datya̱da jirya mucadi curacamiy cabyimu, mitya. Riryityi datya̱dara, ne riryi mudoda crusitya̱sa variñi̱ vanda Nutyityu̱. Darya nu̱chara darya:
Jiryatimyu̱ ne sadiy ti̱ riva didye, dantyamu̱y ne satuva̱chu didyerya, dantyamu̱y ne sajachipiya̱ jijechitya didyerya, rani̱ ji̱ta su̱dutya Ju̱denu rirya̱jiju̱ rityi va̱tasarani̱.
10 Vu̱jyu̱ ji̱ta sadityadoda Ju̱denu Yintuta darya, tapi Su̱ntu datya ti̱ta̱ju̱ra jijechipiya̱jada jiryatiy dutyasara darya. 11 Ne ti̱ datyara si̱tenu vu̱jechipiya̱jada, vinu vuryi̱ntu datyara, jiryatiy vuryiva ni̱. Dantyamu̱y ne ti̱ datyara Ju̱denu jachipiya̱jada, vinu Su̱ntu datya darya. 12 Vu̱y ji̱tamu̱y ne jmutya̱ni̱ jirya mucadi ja̱mi̱ jnutu day, vinu Ju̱denu Jnutu ji̱ta vuryiva day, vurya̱tidye datyara ta̱ra sasa̱y mitya vu̱y, ta̱ra. 13 Ranchiy ji̱ta nu̱tyu̱chunumaya̱. Ne nu̱tyu̱chu nijya̱mi̱ datya̱datara, Ju̱denu Jnutu datya̱data ji̱ta nu̱tyu̱chusara darya, nu̱ña̱tidye datyanura Su̱ntumusiy datya̱da riy, jiryatiy Ju̱denu Jnutumusiy pi̱ru̱vyedyeryi. 14 Netimyu̱ ne vu̱pyi̱ru̱y Ju̱denu Jnutumusiy didye, ne vana̱y vuryi̱mutya̱ra sadatyadoda variy, tapi vu̱dyi paru̱cha̱riy daryaju̱ riva, ne vana̱y vu̱dyetyara, jiryatiy vinu Ju̱denu Jnutumusiy datyasara darya. 15 Ju̱denumusiy pi̱ru̱ñu ji̱ta datya samiy ti̱ta̱ju̱ Ju̱denu Jnutu datya̱datara. Dañuma ne ti̱ datya̱dasa̱ra̱ra Ju̱denumusiy pi̱ru̱vye jvaayada. 16 ¿Chi̱rana̱ datya̱dara Ju̱denu jachipiya̱jada, chi̱? sa̱tidye datyanu tarani̱. Dañuma nu̱y, jiryatiy Ju̱denumusiy pi̱ru̱vye nu̱dye, nu̱vyichasara Crístu jachipiya̱jadatavay.