12
Nu̱tyuramusiy sasa̱chara Ju̱denu Jnutu vuryivaayadaju̱ra datya̱da, nu̱tyuramusiy
Ratyeryi̱veda, ne ravya̱ta jirya̱ma̱cho̱ datyi̱sa̱miy datya̱danchiy, jiryatiy sasa̱chara Ju̱denu Jnutu vuryivaayadaju̱ vu̱y. Netimyu̱ ne jiryechiityari̱nu̱yadani̱ Ju̱denu variy didye, jiryevyichanu̱yada caresavay jiiputera jvaachi̱ rapu̱rya siityari̱sa̱damuju̱. Jirya̱ma̱ datya jiryatimyu̱ ne vana̱y vuryi̱tay Ju̱denu Jnutumusirya nicyara̱y niquejada sanijyu̱ Jesús. Daryantyamu̱y ne vana̱y vuryi̱tachara: Vu̱yntyityu̱ni̱ Jesúscu̱, netimyu̱ ne savichasara Ju̱denu Jnutu vuryiva variy didye.
Vuryi̱mutya̱ Ju̱denu Jnutumusirya datya̱da jaryedo, vurya̱tidye jvaay rata. Dañuma sasa̱rya datya̱da jaryedo, ni̱ni̱ vichasara vinu ti̱qui. Vuryi̱mu̱tya jaryedo jvaayadata Vu̱yntyityu̱ nijyu̱ vu̱y, dañuma sani̱cha ti̱qui Vu̱yntyityu̱. Taraqui vitya jiryi̱nu̱y jvaayada Ju̱denuju̱, ti̱quide ji̱ta Ju̱denu day ni̱tiy jvaatyaniy ti̱ta̱ju̱ vuryeyadaju̱. Vuryi̱mutya̱ nu̱ñi ti̱quimusirya datya̱da, Ju̱denu Jnutumusiy, vurya̱tidye dityanu vuryeyadaju̱ra. Nu̱ jmutya̱ Ju̱denu Jnutumusirya datyara niquejada, samirya jvaayadaju̱; nu̱ntiy jmutya̱ra niquejada, ratatiy vu̱dyetyara tara. Darya su̱mutya̱ Ju̱denu Jnutumusirya. 9-10 Nu̱ntiy jmutya̱ Ju̱denu Jnutumusirya jachipiya̱jada Ju̱denunijyu̱ntiy; nu̱ntiy jmutya̱ra datya̱da yindadodaju̱ Ju̱denu Jnutumusintyi; nu̱ntiy jmutya̱ mityamusiy jvaayadaju̱ra tara; nu̱ntiy Ju̱denu niquejada datyadodaju̱; nu̱ntiy jmutya̱ra sa̱tidye datya variy nijya̱nvay jnutunchiy, Ju̱denumusi̱vidye sani̱cha; nu̱ntiy jmutya̱ra sa̱tidye niquera jaryedo niquejada, netimyu̱ ne sadatyara; nu̱ntiy jmutya̱ra datya̱da sa̱tidye datyanura saniquejada. 11 Jirya ti̱ta̱ju̱ vuryivaay Ju̱denu Jnutumusiy. Ni̱ni̱ sa̱y jidyirya ni̱ru̱yadamusiy, nu̱ñi ti̱quimuju̱ra.
Vu̱vyichasara ti̱ta̱ju̱ nu̱tyu ti̱qui Jesucrístumu
12 Dañuma rañi̱cha ti̱qui, rajuura terati̱ ray. Jasiy rimura ri̱no̱, ratyuva̱y, rañi̱siy, raynru̱, rajyu̱, rajyase, rajyomutu, ramyuda, radyuse, rañumutu ti̱ta̱ju̱. Daryatiy sani̱cha Crístu ti̱qui, rajuura terati̱ntiñi̱. 13 Crístu tera vu̱y, ti̱ta̱ju̱ jiryatiy vuryi̱tay vu̱ñi̱cha savu̱, ti̱ta̱ju̱ jiryatiy Ju̱denu siityari̱vadyevyu̱y. Dañuma vu̱ñi̱cha Judíyuveda, varimyatamu̱y; dañuma vu̱ñi̱cha cumudemiy, varimyatamu̱y ne, vu̱ñi̱cha savu̱tera. Vuryi̱tyu̱mya̱ daryaju̱ Ju̱denu Jnutumusiy simu, vuryi̱mutya̱ variy vuryivaju̱ni̱ Su̱ntu varintyi.
14 Ne taraqui teratara daryaju̱ra vu̱vyu̱, rajuura teratara daryaju̱ darya. 15 Raryityi jtay vu̱ñumutu vuryiva: Jiryatimyu̱ ne rañi̱cha jomutu, ne rañi̱cha variy jivyu̱ tera, ¿tapi ne si̱tenu niquejada rani̱chatecay? 16 Daryantiy raryityi jtay vu̱tyuva̱y vuryiva: Jiryatimyu̱ ne rañi̱cha ni̱siy, ne rañi̱cha variy jivyu̱ tera, ¿va̱ si̱tenu niquejada rani̱chava̱tecay? 17 Raryityi vichasara vu̱vyu̱ vinu ni̱siy ¿nu̱tyuramusiña̱ vu̱tyuva̱chusara variy, nu̱tyuramusiy? Raryityi vichasara vu̱vyu̱ vinu tuva̱y, ¿nu̱tyuramusiña̱ vu̱ryi naryiiy variy, nu̱tyuramusiy? 18 Sabayada daryaju̱ Ju̱denu vu̱vyu̱mura ratera, daryatiy sabaryu̱yada darya. 19 Raryityi vichasara taraquide ratera, ne raryicha vu̱vyu̱ variñu̱day. 20 Vu̱dyi riva vu̱vyu̱ tavu̱qui, ratera ji̱ta rajuura day. 21 Ne vana̱y ru̱tay vu̱ñi̱siy riva vu̱jyomutu: ¡Ne ravya̱ta ji! Dantyamu̱y ne ru̱tay vuryi̱no̱ vu̱ñumutuva: Ne ravya̱ta ji. 22 ¡Ne! Vu̱vya̱ta jaryirya vu̱vyu̱ tera jiryatiy vadiiryo̱va̱ju̱ darya. 23 Vu̱vyu̱ tera ji̱ta jiryatimyu̱ ne samiy jvadicharara, vu̱yndani̱vay variy. Daryantiy vu̱vyu̱ tera jiryatiy vu̱dyi jadasara riva, vu̱dyutyasara vu̱chujatyara. 24 Vu̱vyu̱te jiryatiy samiy jvadicharara, ne rava̱tara dutyasa̱da day, mitya. Su̱ndejada ji̱ta Ju̱denura vu̱vyu̱ samiy jvaachara, vurya̱tidye bay jaryi samiryara ratera, jiryatiy rasu̱tye tara. 25 Su̱ndejada daryara vu̱vyu̱, ra̱tidye ma̱cho̱ vu̱vyu̱ tera mityiji, ne nantaja̱sara, ra̱tidye jmu̱tya samiy nu̱ñi tarátayu. 26 Ra̱numatiy nuvaday taraqui vu̱vyu̱ tera, ti̱ta̱ju̱ vu̱vyu̱ nuvaday variy risa̱ju̱. Ra̱numatiy jmutya̱ taraqui vu̱vyu̱ terara jchana̱tya̱da, ra̱jchana̱y ti̱ta̱ju̱ vu̱vyu̱ risa̱ju̱ntiy.
27 Vu̱vyichasara Ju̱denu siityari̱vajyuu nu̱tyu Crístuvu̱; vu̱vyichasara nu̱ñi ti̱quimusiy savu̱tera. 28 Sabayada Ju̱denu jichiityari̱vajyuu cabyimu riy sansu̱byimiy munatya, risa̱ju̱ntiy saju̱ tu̱chuvay, risa̱ju̱ntiy datyanuvay, jadchintyi mityamusiy ju̱devay, jadchintyi mi̱sadeda datyavay, jmu̱tyavay risa̱ju̱, samiy nusu̱vye jarye, taji niquejadamu niquejada datyavay jarye ti̱ta̱ju̱ risa̱ju̱ntiy. 29 ¿Vu̱ñi̱cha ti̱ta̱ju̱ nusu̱byimique? ¿Vu̱ñi̱cha ti̱ta̱ju̱ Ju̱denuju̱ tu̱chuvaque? ¿Vu̱ñi̱cha ti̱ta̱ju̱ datyanuvaque? ¿Tapi vu̱dyetya ti̱ta̱ju̱ra mityamusiy ju̱dejada cay? 30 ¿Vu̱dyetya ti̱ta̱ju̱ mi̱sadeda Ju̱denu datya̱damusique? ¿Vu̱ñique ti̱ta̱ju̱ taji niquejadamu jiryatimyu̱ ne vu̱dyetyara cay? ¿Vu̱dyetya ti̱ta̱ju̱ra raniquesa̱da taji niquejada cay? 31 Jirya̱ma̱ va̱ta rana̱cho̱ Ju̱denumusiy datya̱da jiryatiy samiryava̱ju̱ darya. Daryani̱ ra̱dityanu ji̱ta jiryerya samiñú̱ jiryatiy samiñú̱va̱ju̱ darya.