Judasiy Nu̱rya Catera
1
Samu̱chuveda riy Ju̱denu jaryetavay
Ray, Júdasiy, Jesucrístu muchechiy, jiryatiy Santiyácu taryi̱ darye, jiryatiy Jacóbu jtyati̱ jaryeni̱. Rañu̱rya catera jiryejyu̱ Ju̱denu natuvyejyuu, jiryatiy Vu̱jye̱ Ju̱denu va̱tavay jiryedye, Jesucrístu jnu̱tyasavay jarye risa̱ju̱ jirye. Ra̱ma̱ jasa̱y sa̱ntyutya̱da jiryejyu̱, samirya vicha̱da jarye, sava̱ta̱da jarye risa̱ju̱.
Ru̱tu̱yadamu yitay Ju̱denuju̱ tu̱chuvayu
Ravya̱tavay, dañuma rañu̱ryu̱y jaryi jiryejyu̱ ranchiy vurye̱ntyutyasa̱da, diye rayaru̱ryamu rañu̱y varenuva̱ju̱ jiryejyu̱ ra̱tidye ni̱ru̱tyaniy jiryetyuva̱chodamuju̱yu; jirya̱tidye ra̱y rayadaju̱ samitu̱choda, jiryatiy sabamyu̱mya̱ Ju̱denu jijeryetavajyu̱ra. Riityenuma vaduy jiryeñiya̱resiy daryaju̱ jiryequebyimuju̱yu, rivyichanu̱yada paruti̱savay rajo̱ta̱damusiy, jiryatimyu̱ ne ridyetyaru̱ñi̱ Ju̱denu. Riñi vicharu̱jeya̱ cadnamiy, jiryatiy jaryi jantyuryani̱ Ju̱denu vu̱jyu̱, rivyichadedamu ne ridyetyaru̱ñi̱ si̱tenu vu̱jya̱mi̱ Jesucrístu, ne rivya̱ta jintyityu̱ju̱ daryaju̱ni̱.
Rajechipityataniy ji̱ta jiryerya jiryatiy jiryedyetyanu̱yadara. Jirya̱jachipityara nu̱tyu Vu̱yntyityu̱ sipyata̱da riy jiñijya̱nvay Ejíptumusiy, rivasiy ji̱ta saparuta̱da riy rityimyu̱ ne tuva̱churu̱yada simu. Satuunu vichavay jarye rityimyu̱ ne vicharu̱y jivyichajomu jasityi sani bayada Ju̱denu rivyicha̱daju̱yu, jiryatiy riya̱da jadchiy, sabayada variy nupocudinube jasiryi, rivyichasara puchusavay ju̱na̱re sa̱ra̱ju̱ tanuvu̱nujovimu, ja̱mu rundasa̱ra̱ju̱ jasityi sa̱vichaniy taji daryaju̱ riy. Daryantiy rivyichasara Sodóma ja̱nvay, Comórra ja̱nvay jarye, ru̱ro̱ vicha̱da ja̱nvay ti̱ta̱ju̱. Jiryatiy ricyadnaveda jaryi, rirya̱rupantara ti̱ barya ranchaju̱, rirya̱paru̱tyasara jiidamyu rivayu. Sabayada Ju̱denu variy jantyasavajyu̱ riy, vurya̱tidye datya nu̱tyuramusiy sa̱vichaniryi juuchatavay.
Daryadantyi rivyichasara jivye va̱cha ma̱ryi̱savay rapu̱ryamiy, jiryatiy rirya̱rupantasarara jivyu̱, riñi rrachu jaryirya nusu̱yadantiy, rirya̱vityiye̱ variryi vandamu vichavay. Miyériy ji̱ta, jiryatiy Ju̱denu tuunu vichavay jiyanti̱ dañi̱, ne sa̱vityiye̱yadani̱ bayantu nutyityu̱ nanuniquetta̱danumatiy riva Muyisésiy babyiyu. Mitya su̱teda siva: “¡Sa̱ma̱ nique̱tya Vu̱yntyityu̱ ji!” 10 Jivye vaduy ji̱ta javityiye̱rya tara jiryatiy ne ridyetyara. Jiryatiy ridyetyara tara nu̱tyu java̱da datyi̱sa̱miy, ratatiy ripyarutayu.
11 Tiii, ta̱jna̱te dayu jiryatiy richiityari̱ma̱ Cayí̱bay vichadedamuju̱yu (ni̱timyu̱ ne tuva̱churu̱yadara Ju̱denu niquejada); ricyaramya̱ daryá, nu̱tyu sacarayadatiy Badámubay, jiryatiy richiiryi̱ variy rana̱cho̱ criquiy, jiryatiy ricya̱na̱ryu̱y quivu̱yada murichirya darya. Jadchintyi rirya̱parutay jiryatiy rirrachura nusu̱yada, daryani̱ sivaayada ta̱riy Corébay (ni̱tiy rrachodara Muyisésibe nusu̱yada, saparuteda variy ru̱co̱siy). 12 Rivyichasara jivye mi̱ju̱vye jiryequebyimu, jiryatiy riryi̱myi jiryisa̱, jasityi jiryi̱myi vatajuu Ju̱denu va̱ta̱damu, ru̱nu̱yada ramidyerya jiryatiy ripyotyaniy jichuvu̱yasa̱damuyu. Riñi̱cha nu̱tyu nuvachiy jatyasara riichota, jiryatimyu̱ ne ja̱tarara (nutasara ja̱vyecharaju̱); riñi̱chantiy nu̱tyu ni̱nu nutasara, jiryatimyu̱ ne jotara rarundamudayu, vassanu, daputasara raruva̱, (tapi ne ruvaay tara Ju̱denu jtedamuju̱, tarajna̱tya daryaju̱ Ju̱denu jnu̱tya̱ jiryiva day). 13 Riñi̱cha nu̱tyu ri̱ye̱rya suvu̱chara, vajiryu̱ditara daryaju̱ra (tapi rivyichadedivasiy vu̱dyi nu̱tyu vajicyadi riva taji jvaachara day). Riñi̱chantiy nú̱ datyanuvay caravye, varityimyu̱ ne ridyetyara nú̱ nu̱day. Rirya̱jto̱ rumu jasityi sabayada Ju̱denu ridyiijyomuju̱yu, ti̱ta̱ju̱ ju̱na̱reju̱, jaryi nupocudinube.
14-15 Satu̱choda ta̱riy Ju̱denuju̱ tu̱chu̱ Enócu jtyati̱ rinchintyi. Ni̱ni̱ vicha̱da danu̱ju̱ñijyateju̱ Ará̱bay ju̱debimimyusiy, satu̱choda variy Ju̱denuju̱:
“Jirya̱jnu̱y, radyi siva Vu̱yntyityu̱, siti̱ma̱ rusa̱ jijeryetasavay, rajuura vara̱nca daryaju̱ riy. Siti̱ma̱ sa̱tidye vichaniy ti̱ta̱ju̱ riy, sa̱tidye dityanuriy rityevay jamirya vichavay, jiryatiy ruvaachara jamirya jachipiya̱jadamura jamirya jvaayada; jadchintyi jiryatiy riñiquesara juuchatavarya va̱cha niquejada sanijyu̱, jiryatiy jamirya vichavay daryaju̱ daryi.”
16 Riñi̱cha jivye rusa̱ jmutya̱ja̱vay, rityu̱chutasara riy tavay. Riryupityityi jidyirya ni̱ru̱charamuju̱. Ru̱to day niquesara yinnuva̱yadamu darya ja̱mura niquejada day. Rijeryeta ti̱ rirya̱tidye nique samiy sanijyu̱, rirya̱tidye jmutya̱ nta variy simusiy tara.
Satu̱chu siityari̱vay ni̱ru̱tyadedaju̱
17-18 Jirya̱jachipityara, ravya̱tavay, riñiquejada Vu̱yntyityu̱ Jesucrístu nusu̱byimiy, jiryatiy ru̱teda ji̱tyaju̱: “Tamitya rundamu ji̱ta rirye̱cha javiryu̱tya̱dacanumiy rityi rupityityi jidyirya ni̱ru̱charamuju̱, va̱cha ni̱ru̱charamuju̱.” 19 Jivye ji̱ta jatachu tajiñe̱cho̱ju̱ riy tavantyidye. Rivyichasara jidyirya jachipiya̱jadamuju̱, jiryatimyu̱ ne Ju̱denu Jnututavay daryaju̱ daryi.
20 Jirye ji̱ta, ravya̱tavay, jirya̱ma̱ siye̱ jityuva̱chodamu simu, jirya̱tidye vichasara samivye saju̱ ti̱ta̱ju̱ variy. Jirya̱ma̱ vichasara sisa̱ tu̱chuvay Su̱ntumusiy. 21 Jadchintyi jirya̱ma̱ vichasara Ju̱denu va̱ta̱damu, jasityi jirya̱nutuy ra̱jiju̱ Jesucrístu jantyutya̱da, ratatiy sa̱sa̱y ju̱na̱reju̱ jnu̱yadaju̱ vu̱y. 22 Jirya̱ma̱ niquetta samiryamu riy tavay, jiryatimyu̱ ne surra jachipiya̱jadatavaryi. 23 Jirya̱ma̱ jantyuy ruuva rityevay, nu̱tyu vu̱cho̱varya tara jiidamyusiy rañuma rupay; jirya̱ntya jantyutya riy rityevantyi, jiryatiy vu̱dyi riva rivyicha̱da suvu̱chara, rani̱cha mi̱ju̱rya va̱cha ni̱ru̱charamusiy daryaju̱.
Si̱chana̱tyasara Ju̱denunijyu̱ra
24 Vurya̱jchana̱tya jaryi diyeni̱ ni̱tiy datya bayada juuchuvedajisivyu̱y; sadatya jnutatya̱da variy Ju̱denumu vu̱y, vurya̱tidye raniy jaryi jchana̱vye vandamu variy, jiryatiy sabay samivyevyu̱y, ne mi̱tavay sadiya variñu̱ndyevyu̱y. 25 ¡Ra̱chasarate vandate saju̱, jaryiñu̱ vicha̱da risa̱ju̱ Jesucrístumusiy! Jiryatiy sani̱cha vinu ti̱qui Ju̱denu vuryeyada rá̱ñu, ramuni̱ vurya̱sabuchara ti̱ta̱ju̱ su̱tedamu, vurya̱tuva̱chu variy simu. ¡Daryani̱ ravichanu̱yada ta̱riy, daryaday ra̱cha diyentiy, ju̱na̱resa̱ra̱ju̱ ti̱ta̱ju̱! Rañu̱myu̱mya̱ra.
Sayanuma Júdasiy