18
Tu laa jma risaca
(Mr. 9.33-37; Lc. 9.46-48)
Ca dxi queca bidxiña ca discípulu sti Jesús ra nuu, ne unaba diidxa ca laabe:
―Tuu nga jma risaca lade ca xpinni Dios.
Para guridxi be ti ba'du, bizuhuaa be galahui de laaca ne na be:
Gabe ca' laatu, pa qué gaca tu casi ba'du la? qué zanda chu' tu lade ca xpinni Dios. Nga runi tu qué udxiiba laca laa sínuque gaca casi ba'du ri la? laa jma risaca lade ca xpinni Dios. Ne tutiica gacané tobi de cani nahuiini ru lu neza stinne', ne guni ni pur naa la? cásica ñaca ñacané naa.
Pabiá' naxoo nuu ni guni pur uchee stobi
(Mr. 9.42-48; Lc. 17.1-2)
Peru tutiica guni pur uchee tobi de cani deru zeda yuni cre naa la? gapa gá si laa, purti cadi tan naná ñaca para laa pa nundiibi cabe ti guiiche ro' yanni, ne nundaa cabe laa galaa nisadó', bia' nga naná ni gueeda luguiá pa guni pur uchee cabe. Gapa gá si binni guidxilayú laa, purti pur ni runi ca' ruchee stobi. Qué ziaadxa tu guni zacá, peru gapa gá si ni guni ni que laa.
Pa nuu xiixa cuchiiña nou' lii guni lu ni cadi jneza, o ra cuchiiña ñeeu lii cheu' para chi ucheeu siou' la? bixele de laacani purti jma huaxié' naná zaca para lii ibani lu sin laacani, bia' naná gaca para lii gu'nu irá nga ne cheu' gabiá. Ne zaqueca pa nuu xiixa cayuuya lu' cuchiiña lii gu'nu ni cadi jneza la? bixele zitu de laani, purti cadi tan naná zaca para lii ixele lu de laani ne gapu enda nabani, bia' naná ñaca ni pa nicoou ni cayuuya lu ca, ne nilá lu lu bele.
Cuentu sti dendxu biniti
(Lc. 15.3-7)
10 Laguuya gá cadi udxii deche tu ca nahuiini ni runi cre naa ri', purti zuhuaa ca ángel ni rapa laacabe nezalú Bixhoze ni nuu ibá'. 11 Naa nga Hombre Biseenda Dios, ne benda para gula'ya cani cananiti.
12 Xi na tu de ndi ya': pa ñapa ti hombre ti gayuaa dendxu ne niniti tobi, ñee qué nusaana be noventa y nueve que ne ñaazi be gui'xhi niyubi be ni biniti que la? 13 Ne ora ma bidxela be laame, ñee cadi jma ñeche né be laame que ca xcaadxi dendxu ni qué niniti que la? 14 Zacaca qué racala'dxi Bixhoze tu ni nuu ibá' initi nin tobi de ca nahuiini ri'.
Xi guni né binni cani uchee né laa
(Lc. 17.3)
15 Pa uchee né ti hermanu lii la? yetidxi laabe xi bi'ni be, peru lii siou' ne laabe. Ne pa icaa be stiidxa lu la? ma guca neu laabe ngue. 16 Peru pa qué na be icaa be stiidxa lu la? biyubi tobi o chupa chinéu ra nuu be ti guna diaga ca ngue xi bi'ni be. 17 Ne pa qué na be chu' be razón la? gudxi ni irá ca hermanu. Ne pa nin zaqué qué na be icaa be stiidxa tu la? óraque ma cadi gapa tu laabe casi hermanu sínuque casi tobi ni qué runi cre Dios o casi cani ruquixe impuestu.
18 Gabe ca' laatu, tutiica guni perdonar irá ca hermanu rarí la? laca zaca perdonar ibá'. 19 Ne laca pa chu' chupa hermanu tobi si ndaani guidxilayú ne inaba ca xiixa lu Bixhoze ni nuu ibá' la? zudii ni laaca'. 20 Purti ra nuu chupa chonna ni cusisaca naa la? galaa de laaca nuaa'.
21 Oraque bidxiña Pedru ra nuu be ne na rabi laabe:
―Señor, panda tiru gune perdonar ti hermanu ni uchee ne naa. Ñee bia' gadxe la?
22 Para rabi be laa:
―Cadi gadxe si, sínuque setenta de gadxe.
Sti hombre ni qué niná ñuni perdonar
23 Nga runi modo runi mandar Dios xpinni zeda gaca casi ti rey ni gucala'dxi niguixe ca xpinni irá ni nuzaabi laa. 24 Ne casi bizulú be bisenda caa be laaca', bidxiña tobi ni nuzaabi laabe stale mil. 25 Peru qué gapa ngue ni quixe ni, para na rey que idoo cabe, laabe ne xheela be ne ca xiiñi be, ne irá ni napa be, para quixe be ni nuzaabi be laa que. 26 Oraque bizuxibi be xa ñee rey que, ne na be rabi be laa: “Señor, biá naa, uleza naa caadxi, ti quixe ni.” 27 Ne biá rey que laabe, bindaa laabe, ne ma qué nuquixe laabe ni nuzaabi be laa que. 28 Peru casi pe biree be de raqué, bidxaaga be sti xpinni rey que, ne ngue nuzaabi laabe bia' ti gayuaa bexu, para biruuxha be ndaani yanni, rabi be laa: “Gudixe ni nuzaabu naa.” 29 Oraque bizuxibi ngue xañee be ne na: “Biá naa, uleza naa caadxi, ti quixe ni.” 30 Peru qué niná be, laga bidxiga be laa ndaani lidxi guiiba ne na be quixe si irá ni ti iree. 31 Ngue bi'ya ca xcaadxi xpinni rey que, biá ca hombre que ne yetidxi ca ni rey que. 32 Para guridxi rey que laabe sti tiru, na rabi laabe: “Hombre ni qué iquiiñe'. Xiñee naa bine ni unaba lu naa, bine perdonar lii irá ni nuzaabi lu naa. 33 Yanna lii, qué ñanda ñá lu stobi ca casi bia'ya lii la?” 34 Ne pur ni bi'ni be que, bidxiichi né rey que laabe ne bitiidi laabe lu ná cani rapa ralidxi guiiba', ne na guiaana be raqué dede ora ma gudixe be irá ni nuzaabi be que.
35 Zacaca zuni Bixhoze ni nuu ibá' laatu pa qué guni perdonar tu ca hermanu stitu ni uchee né laatu, de idubi ladxidó' to.