^
2 Corintios
Pablo dxuzúaje̱' chee̱ bi bíchedxu zaj zre̱'e̱ xe̱zre Corinto
Da ca' guzí guzaca' Pablo
Bizr chee̱ na' Pablo guzrene̱' chéaje̱' Corinto
Ca dxal-la' xulunite lawe̱' chee̱ bénnea' be̱ne̱' da cale̱la
Pablo dxezé̱' gunne xue lu xe̱zre Troas
Dxezrué'edxu ne̱ chee̱ Cristo
Dizra' chee̱ xel-la wezría cube
Dxundxu xúgute̱ ne̱ chee̱ xel-la dxeajlí lazre' chee̱dxu
Dizra' da dxexún dxi'u tuze nen Dios
Nácadxu xudau' chee̱ Dios ban
Ca belexebí'i lazre' benne' Corinto
Da dxunézrujdxu du lázredxu
Tito ne bi ljwezre̱' ca'
Da dxulunézruje̱' chee̱ bi bíchedxu ca'
Xel-la dxenná bea napa Pablo lawe' da naque̱' gubáz chee̱ Cristo
Ca naca chee̱ Pablo, ne benne' gubáz ca' quebe nasel-la Cristo le̱'
Da guzaca Pablo lawe' da naque̱' gubáz chee̱ Cristo
Da ca' Dios blé'ene̱' Pablo
Pablo dxe'e̱ gunne xue chee̱ bi chee̱ Cristo zaj zre̱'e̱ Corinto
Dizra' bze̱be