13
Viyuṉsye su'ṉopyapø
O'ca øtz o'nbøjtzi pø'nista'm 'yote'omda'm y angelesis 'yote'omda'm, pero o'ca ji'nø su'noye, øtz naji'dyet nøvø'aje. Es como tambo a'ṉøpyase o tø'ṉguy pømi a'ṉøpyase, comeque'cti a'ṉøpya, ni ti ji'n chame. Jetse øtz ni ti ji'n ø ndzøqui o'ca ji'nø su'noye. O'ca muspana'ṉø tza'maṉvajcoya, y o'ca ṉgønøctøyøpyana'ṉ øjtzi mumu lo que Diosis ja yaj quejyajøpøtina'ṉ vi'na, y o'ca ṉgønøctøyøpyana'ṉ øtz ijtuse musocuy, o'ca va'ṉjajmopyana'ṉtzi va'cø mus yac tzu'ṉ cotzøc, pero o'ca ji'na'ṉø su'noye, ni ti ji'na'ṉ ø ⁿyoscuy. Y o'ca ve'nbø'pana'ṉtzi ø mumu ndiyø va'cø ndzi'yaj pobreta'mbø, o'ca ndzi'ocuyajpana'ṉ ø ⁿvin juctyøjcomo va'cø poṉga'tøjø va'cø pyøjcøcho'ṉatyøj ø va'ṉjajmoṉguy, o'ca ji'na'ṉ su'noye, na ni titi ji'na'nø ⁿvø'aje.
Va'cø tø su'noyø, aunqueti tø tzøjcatyøjø ji'n ndø tzøjcay cuenda. Ndø tyoya'nøpya ndø tøvø, ji'n ndø aṉsun eya ne', ji'n ndø møja'ṉgotzøc ndø vin, ji'n tø nømi: “Más chøṉ øtz pøn”. Ji'n tø vejviti, ji'n ndø tzøc qui'pcuy, ji'n puro vingøtoya vøjpø ti ndø me'ndze, eyapøcøtoya ndø me'tzpa; ji'n tø maṉba qui'sca'e. Ja ndø ñø'it yach qui'psocuy. Ji'n ndø cøcasøy yatzitzoco'yajcuy, sino viyuṉbø tiyø ndø cøcasøpya. Va'cø tø su'noya, aunque ti tø tzøjcatyøjpa, ji'n tø qui'syca'e. Sunba ndø va'ṉjam ndø tøvø, ndø como'pya o'ca vøjpø pønete. Y ndø ⁿjo'cpa que maṉba chøc vøjø y ndø tonba aunque tiyø.
Mumu jama maṉba it su'noyajpapø. Eya jama ji'nam ma cha'maṉvajcoñømi, ji'nam ma 'yonøm eyata'mbø ote'omo. Ji'nam ma it musocuy. Porque veneti ndø mustamba y veneti ndø tza'maṉvactamba. 10 Pero cuando minba mero vøjpø, entonces maṉba yajyaj ji'n vyøjta'mbø.
11 Cuando che'øctøcna'ṉtzi, che'pø unesena'ṉ o'nbøjtzi; che'pø unesena'ṉ qui'psopyøjtzi, che'pø unesena'ṉ ṉgønøctøyøpyøjtzi. Pero cuando tzambø'najøjtzi, ndzajcøjtzi va'cø it che'pø unese. 12 Yøti como ji'n vyøjpø espejo'omo ji'n ndø is vøjø, jetse ji'n ndø is vøjø, jetse ji'n ndø comus Dios vøjø. Usyta'm ndø comuspa Dios como si fuera pi'tzø'omse. Pero jicsye'c suñi maṉba ndø is ndø Comi. Y yøti ji'n ø ṉgønøctøyøy suñi ijtuse musocuy. Pero jicsye'c ma'ṉba ṉgomus mø'chøqui Diosis qui'psocuy jujche yøti comuspase'am Diosis. 13 Pero yøti mumu jamacøtoya tø va'ṉjajmopya, ndø jo'cpa vøjpø tiyø, tø su'nopya; pero va'cø tø su'noyø, jet más vøjø que ni tiyø.