Git ned mtuꞌub Pabl ndoꞌ Timoteo
Leꞌa git ndee git ned mkeꞌa Pabl nabtsa ndoꞌ xa nsaleaꞌ Timoteo. Leꞌa ta ndee no 2 Timoteo nsea Tito nak be git mtuꞌub Pabl ndoꞌ bexa nak pastor, bexa nchansu be xmen Cristo. Ndoꞌ git ndee leꞌa Pabl mtenxeꞌa Timoteo xteꞌe ndon xkwaꞌa gun bexa sa nzhealbe bexa nak xmen Cristo.
1
Pabl nidiꞌizh ndoꞌ Timoteo
Leꞌa naꞌ ndee Pabl, xa na ndun tiꞌin ten Jesucristo lak unibeꞌe Dios, xa na ngoꞌo beuna ndoꞌ be ke ten beuna, no lak unibeꞌe Jesucristo Xwan beuna, xa na ngeꞌ ladna beuna. Nkeꞌa naꞌ git ndee ndoꞌ lu Timoteo, leꞌa lu nak cuent xiꞌín naꞌ ta na ngeꞌ ladna lu Cristo wa. Naꞌab naꞌ ndoꞌ Tad Dios no ndoꞌ Jesucristo Xwan beuna mas uzheꞌeb utsin gak bexa ndoꞌ lu, no mas ikweaꞌ ladna bexa lu, no gun bexa wen yoo ladna lu.
Bexa na nluu be ta naꞌanpa gealngea
Lak unaꞌab naꞌ ndoꞌ lu zha na yamer gaa naꞌ Macedonia, byaꞌan gezh Éfeso baꞌ ndontsa inibeꞌe lu ndoꞌ be men naꞌanpa uluꞌu bexa be ta naꞌanpa gealngea. No ni lá ukenchaꞌ bexa be cuent naꞌan xtiꞌin, cuent ten kwaꞌadpa be usan gox polta. Leꞌa be ta wa ndun nbeyotoꞌotsa bexa, naꞌanpa gakno‑yá mas igeꞌ ladna bexa Dios.
Li nibeꞌe naꞌ ndoꞌ lu ndontsa ta ugeaka ikweaꞌ ladna bexa be ltsaꞌa bexa. Li syoꞌo gan gun bexa tal leꞌa ladoꞌo bexa umbiꞌi nak, no tal leꞌa bexa lá ndap ke ndoꞌ Dios, no tal igeꞌka ladna bexa Jesús. Parea ncho bexa mlaꞌa be ta wa, cha ndi ndeyotoꞌo bexa be ta naꞌan xtiꞌin. Leꞌa bexa wa nlad gak mech ten ley ten Dios, ndab bexa leꞌa ta nluu bexa ta ugeaka, parea leꞌa bexa ni lá nyakbeꞌena xtaꞌan ndadiꞌizh bexa.
Ley ten Dios dub ta wen
Leꞌa beuna uniꞌíka leꞌa ley ten Dios ta wenka, tal leꞌa beuna guntiꞌin‑a lak nsabndoꞌ‑yá. Leꞌa ley wa naꞌanpa nibeꞌe ndoꞌ bexa ndun ta wen. Leꞌa‑yá ndi nibeꞌe ndoꞌ bexa ugap nak, bexa na lá nxobgek ndoꞌ Dios, bexa ugap ndun, bexa ndap ke ndoꞌ Dios, bexa lá ndap mod ndoꞌ Dios, bexa nisi Dios, bexa ndut leꞌaka xus na no leꞌaka xnaꞌa na, bexa ndut stubga men, 10 no bexa ngal stub xa naꞌanpa xa ten xa, no be xabgiꞌi ndal ladna leꞌaka ltsaꞌa bgiꞌi na, no bexa ndowaꞌan men, no bexa ukwiꞌin, no bexa ndun gealkwiꞌin ndoꞌ juez, no bexa ndun stub taꞌa naꞌanpa nak lak nak gealngea ten Dios. 11 Leꞌa gealngea wa diꞌizh wen ten Dios xa ndon leꞌa wen, ta msaꞌa Dios ndadiꞌizh naꞌ ndoꞌ be men.
Pabl ndun tiꞌin ten Jesucristo
12 Nsa naꞌ xno ndoꞌ Jesucristo Xwan beuna xa ndakno naꞌ, leꞌa xa mnaꞌ leꞌa naꞌ sun lakka nlad xa, ta weꞌe msoꞌ xa naꞌ gun naꞌ tiꞌin ten xa. 13 Leꞌa polta ndi unisi naꞌ Jesucristo, no ukesankea naꞌ tsoꞌo be xmen Jesús, no mtsaksi naꞌ bexa. Parea leꞌa Dios mkweaꞌ ladna naꞌ, geal leꞌa naꞌ galka lá iní ti ugap nak ta li mbin naꞌ wa, zha na bi lá ndangea lad naꞌ Jesús. 14 Leꞌa Dios uzhebpa utsin mbinno naꞌ, no ndun xa mas ngeꞌ lad naꞌ xa no mas nkweaꞌ lad naꞌ be men, ta na nak naꞌ xmen Cristo Jesús.
15 Leꞌa ta gáp naꞌ ndee ta ugeaka, nsabndoꞌ itea be men gungea ladna leꞌa Jesucristo mbiꞌid ndoꞌ gizhliyo ndontsa koꞌo xa bexa ugap nak ndoꞌ be ke ten bexa. Leꞌa lat itea bexa ugap wa leꞌa naꞌ ndee ndon leꞌa mas ugap ngok. 16 Ná leꞌa Dios mkweaꞌ ladna naꞌ, ndontsa iniꞌí be men xteꞌe mbingeꞌ ladna Jesucristo ndoꞌ naꞌ, cha no bexa gungea ladna Jesús. Cha li gap bexa gealnaban ndoꞌ Dios, ta nunk lá idub. 17 Leꞌa Dios leꞌa nak xa ndon leꞌa nibeꞌe idub tiemp, naꞌanpa gat xa no naꞌanpa naꞌ beuna xa. Leꞌa xa nabkama nak Dios xa ndon leꞌa ndák. Idub tiemp gap beuna mod ndoꞌ xa, no gab beuna leꞌa xa uzhebpa dub xa juert. Lika nak‑a.
18 Leꞌa ta ndee ndáp naꞌ ndoꞌ lu Timoteo leꞌa lu cuent nak xiꞌín naꞌ: bin tiꞌin ten Dios idub ncho ladna lu, lak ndabka bexa gun lu, bexa ndadiꞌizh sakndoꞌ Dios. 19 Dubtsa bgeꞌ ladna lu Jesucristo no bin laktsa nsabndoꞌ‑yá. Lá gun lu lak ndun ncho bexa mlaꞌa nes ten Dios, 20 lak mbin Himeneo no Alejandro. Leꞌa nat mla naꞌ bexa gunno maxuꞌu bexa lak nlad maxuꞌu, ndontsa yá lá inisita bexa Dios.