^
San Marcos
Waa nu briib nis mbecy rniiy de riidz ni Ñgyoozh tub lugaar ub zi
Bzu nis Jesuuz
Jesuuz guc preb mi
Jesuuz bredz mi tap de yu nu rub bel
Tub mbecy nu bicy ni nuras byac yu
Jesuuz bicy yac mi ñaa gud Bed
Jesuuz bicy yac mi zañ mbecy rat
Jesuuz rshaal mi riidz ni Ñgyoozh Galilea
Jesuuz bicy yac mi tub mbecy nu taꞌ tub lo gyedz nu la lepra cuerp ni
Jesuuz bicy yac mi tub mbecy chi̱
Jesuuz bzum Leví nu gac nuy mi
De yu nu rsyaꞌ lo Waa bdugyiꞌ dey lo Jesuuz lagu waca de yu nu rsyaꞌ lom ni ub yu nu cueꞌ gow dey gyit
De yu nu rsyaꞌ lo Jesuuz rcyug dey zaꞌ ni trig sab, dzi nu rzu lagy mbecy
Jesuuz bicy yac mi tub mbecy yaa gush beñ
Tonaꞌ la byawiiñ mbecy ruꞌ nisyudoo
Jesuuz pcuim trocyup aposht nim
Mbecy rnii dey nu Jesuuz ricy mi coz ily nu nac nuras
Bruꞌña de famil ni Jesuuz
Riidz tiily ni de mbigy
La gyiꞌ rniim nu riidz tiily
Jesuuz rniim lac yaruu de riidz tiily zeꞌ
Riidz tiily ni candiil
Riidz tiily ni mbigy nu briib
Riidz tiily ni mbigy urnishtas
Jesuuz mniim lo gyey bi nu gariñ
Jesuuz bicy yac mi tub mbecy rat nu bicy ni nuras
Iꞌñ Jario nu biñ mñaa nu gul shab Jesuuz
Jesuuz yam Nazaret
Jesuuz bzuu nez mi de trocyup aposht nu cha shaal yu riidz nu sac ni Ñgyoozh
Gut Waa nu briib nis mbecy
Jesuuz bgoow mi gaay miily mbecy
Jesuuz bzam lo nis
Jesuuz bicy yac mi de mbecy Genesaret
De cushtom ni de gyitoo bel
Tub biñ mñaa nu walab biñ guledz tonaꞌ la ricy cup mi consuel lo Jesuuz
Jesuuz bicy yac mi tub mbecy go̱ꞌ nu gop
Jesuuz bgoow mi tap miily mbecy
De mbecy fariseo bdiiñ dey tub nusuriidz
Lebadur ni de mbecy fariseo
Jesuuz bicy yac mi tub mbecy lo caꞌ
Bed mniiy nu Jesuuz nac mi Mesías biñ nu ca lo cuen nu co mbañ mbecy
Jesuuz mniim lo de yu nu rsyaꞌ lom nu gat mi
Bdza nu na Jesuuz
Jesuuz bicy yac mi tub yu nguzh nu bicy ni nuras
Jesuuz mnii gaꞌm tuubaꞌ tir nu cut mbecy mi
Cyu gac mbecy nu gya zir zu
Yu nu wacha contr nin, yu zeꞌ yu nu rza faboor ni den
Cueꞌ lyuu mbecy ni losaꞌy nu gyicy yu cyi
¿A gac zaan losaꞌ mbecy?
Jesuuz bdiiñ mi lo Ñgyoozh ni de yu nguzh miꞌ
Tub mbecy guaniꞌñ guay lo Jesuuz
Mnii gaꞌ Jesuuz nu cut mbecy mi
Santiag nu Waa bdiiñ dey tub faboor lo Jesuuz
Jesuuz bicy yac mi tub mbecy lo caꞌ
Jesuuz guꞌm Jerusaleeng
Jesuuz bzaa lagy mi ni tub ya las
Jesuuz guꞌm loliꞌ ni yuꞌ nu driib zily mbecy Ñgyoozh
De mbecy bdugyiꞌy lo Jesuuz ca bloom rishbeey
Riidz tiily ni moz a̱ꞌ nap
Riidz ni tiñ nu rteꞌ mbecy por cuen ni gubier
Lac mod chuꞌ mbecy ornu bi gut yu
Leey zub lo zir par deꞌ zir leey
Cyu nez nac Mesías
Jesuuz mniim nu gyicy cuidad dey nu de mbecy fariseo gal nu de mbecy nu rlyuu leey
Gun nu briic tub byud
Jesuuz mniim nu dudily yuꞌ nu driib zily mbecy Ñgyoozh
Lac mod gad lagy mbecy ornu shuub dzi nu gyaꞌ lo dela coz
Cyid Jesuuz, biñ nu byac mbecy, tuubaꞌ tir
Mbecy bloo ic dey lac mod cut dey Jesuuz
Tub biñ mñaa pcoom asecy too Jesuuz
Judas bish cyay ich Jesuuz
Jesuuz bzeeñ mi mod nu gow nu dey losaꞌy
Jesuuz mniim nu neꞌ Bed mi
Jesuuz mnii num Ñgyoozh Getsemaní
Za nu dey Jesuuz pres
Jesuuz zam lo junt zub lo
Bed mneꞌy Jesuuz
Jesuuz zum lo Pilato
Mnii dey nu Jesuuz rlagy ñi gat mi
Pcaa dey Jesuuz lo cruuz
Gut Jesuuz
Pcach dey Jesuuz
Jesuuz byabañ mi
Jesuuz bruu zac mi lo Li, biñ nu bruu Magadán
Jesuuz bruu zacaꞌm lo de yu nu rsyaꞌ lom
Jesuuz bduꞌm riiñ yaa de mbecy nu rsyaꞌ lom
Jesuuz gup mi gyibaa