^
Maki
Mónó Non Péantan Banta Yoni Ano Ma Aa Uvisein Baya Ino
Yoni Ma Yisasin Monó Non Péantein Baya Ino
Ban Anon Mano Ma Yisasin Akhenóka Ein Baya Ino
Yisasi Ma Karirifá Monó Doran Mo Araí Ein Baya Ino
Yisasi Ma Araí En Bei Eyo Iyampon Kayo Avirein Baya Ino
Yisasi Ma Namu Aunan Do Siantein Baya Ino
Yisasi Ma Pitan Aná Anóen Ayofein Baya Ino
Yisasi Ma Kokhon Nanin Banta Ayofein Baya Ino
Yisasi Ma Karirí Akhempá Monó Dorarí Ein Baya Ino
Amon Dana Aí Bain Banta Ma Yisasi Ayofein Baya Ino
Ai Ayan Púká Ein Banta Ma Yisasi Ayofein Baya Ino
Yisasi Ma Rivain Ne Sin Banta Arein Baya Ino
Dunan Ma Aurá Pákena Van Ma Yisasin Inaein Baya Ino
Yisasi Ma Veyan Nan Sabatii Bafan Muno Sein Baya Ino
Yisasi Ma Mana Ayan Púkein Banta Ma Sabati Yamú Ayofein Baya Ino
Kokhon Nanin Banta Ano Ma Yisasin Bákuren Orein Baya Ino
Tiyan Míkan Mifo Sirantan Kan Orun Kádan (12) Eyo Iyampon Kayo Ma Yisasi Aní Ein Baya Ino
Yisasi Má Beseburin Mái Vaya Ino
Yisasini Mana Kékasí Ma Iyain Baya Ino
Danayun Ma Fafasin Bantará Ma Ovaéádein Baya Ino
Yisasi Ma Ovaeran Baya Fákena Ma Sian Amá Ein Baya Ino
Danayun Pafasí Pákenai Ovaeran Baya Ma Sian Amá Ein Baya Ino
Daamu Ma Antúduan Kain Nan Ma Sian Baékein Baya Ino
Danayun Ma E Ampamintá Ma Sian Baékein Baya Ino
Titó Daa Arantá Ma Sian Baékein Baya Ino
Yisasi Ma Kákan Uva Yo Siantein Baya Ino
Yisasi Ma Namu Aunan Bain Banta Ayofein Baya Ino
Yisasi Ma Fúká Ein Arinta Avían Manten Ma Aí Nanin Ayofen Ma Ein Baya Ino
Nasaretí Nanin Banta Ano Ma Yisasin Oyan Amein Baya Ino
Yisasi Vei Eyo Iyampon Kayo Siantan Ma Monó Dorantá Orera Ein Baya Ino
Monó Non Ma Féantan Banta Yoni Ma Furein Baya Ino
Yisasi Ma Yan Manápá Tauseni (5,000) Vanta Yunan Amein Baya Ino
Yisasi Ma Non Daró Orein Baya Ino
Banasi Ma Maman Avusese Iyain Danasinta Fákena Van Ma Yisasi Siamein Baya Ino
Banasi Ma Maman Painí Íyaí Pákena Van Ma Yisasi Sein Baya Ino
Mana Fonisiá Nanin Mano Ma Yisasintá Mumunan Ein Baya Ino
Yisasi Ma Átaren Kontan Ída Kama En Baya Siyain Banta Ayofein Baya Ino
Yisasi Ma Kamí Kamí Tauseni (4000) Vanta Yunan Amein Baya Ino
Farasisi Kayo Ano Ma Yisasin Nan Inaru Fáke Avúavá Aní Intin Onano Van Ein Baya Ino
Erotin Má Farasisi Kayo Vái Yisirá Ma Siádein Baya Ino
Yisasi Ma Auu Yufúkukhein Banta Ayofein Baya Ino
Pita Ma Yisasi Nan Tiyarafenu Ano Ma Aní Ukhein Banta Ono Sein Baya Ino
Yisasi Ma Veyan Púaren E Mantan Nain Baya Sein Mino
Yisasin Au Vukhafá Ma Enará Ein Baya Ino
Namu Aunan Bá Ein Iyampon Ma Yisasi Ayofein Baya Ino
Yisasi Ma Veyan Púaren E Mantan Nain Nan Ma Kan Dádasí En Tein Baya Ino
Inaru Yafisimpin Iyé Kákaní Inten Nafino Ma Sen Ina Ein Baya Ino
Iyé Ída Setinti Namuroí Inten Nafino, Mai Setin Tirona Ino Ma Sein Baya Ino
Umeíin Avúava San Ma Yafíken Ban Baya Ino
Ábasu Ma Yurafurin Avúavá Baya Ino
Yisasi Ma Arará Iyampon Arintan Avu Uantein Baya Ino
Kokhon Ona Vain Pumarai Vaya Ino
Yisasi Ma Veyan Púaren E Mantan Nain Nan Ma Kanú Manaú Dádasí En Tein Baya Ino
Yemisin Nú Yonin Nú Ano Ma Yisasin Inaein Baya Ino
Yisasi Ma Auu Yufúkukhein Banta Auu Kama Uantein Baya Ino
Yisasi Ma Kin An Daven Yerusaremí Ódein Baya Ino
Yisasi Ma Fiki Yaa Ana Asin Kafurein Baya Ino
Yisasi Ma Kákan Monó Namun Pinte Ma Minó Daná Saríin Banta Kayo Yo Siantein Baya Ino
Mumunani Ákona Fákena Vaya Ino
Yisasini Ákona Van Ma Monó Átaru Namuntá Ma Ánoni Ukhein Banta Kéká Ano Ma Inaein Baya Ino
Uvaini Yunan Anaará Ma Namu Vanta Kéká Ano Ma Yafíká Eintá Ma Ovaéádan Baya Ino
Kamanin Ma Takisi Amin Baya Ino
Púkaren Ma E Mantaven Ábasuí Inain Baya Ino
Moéken Kákaní Ma Ukhein Man Baya Fákena Vaya Ino
Tiyarafenu Ano Ma Aní Ukhein Banta Mai Iyen Anin Nafino
Yisasi Ma Au Khákan In Banta Kayo Van Ma Sein Baya Ino
Baré Nanin Mano Susu Sin Moní Ma Karú Dein Baya Ino
Kákan Monó Namun Ma Varákin Nain Baya Ino
Ma Vara Kípan Akhempá Ma Aní Daná Afokáin Nain Baya Ino
Mana Namu Yana Suron Ma Afoká Inain Baya Ino
Banta Anin Ma Overánen Erin Nain Baya Ino
Fiki Yaa Anará Ma Afova Varan Baya Ino
Ída Mana Nanin Banta Ano Yisasi Ma Erin Nain Damú Bá Áau Vá Afová Ukhen Mino
Yisasin Arin Aa Van Ma Yosein Baya Ino
Betaní Barurá Ma Yisasin Ánontá Aunka Uveri Vanaein Baya Ino
Yudasi Ma Yisasin Namuro Ayampin Avían Kaono Van Kana Ino Sein Baya Ino
Yisasi Ma Vei Eyo Iyampon Kayo Vá Avo Uantan Dunan Típá Nein Baya Ino
Yisasi Ma Vereti Vá Uvaini Vá Bei Eyo Iyampon Kayo Amein Baya Ino
Yisasi Ma Pita Nan Téin Oyan Timin Nono Sein Baya Ino
Yisasi Ma Ketsemaní Amúkein Baya Ino
Yisasini Namuro Kayo Ano Ma Véin Pákein Baya Ino
Yisasi Ma Kanisori Kéká Avorá Ma O Mantein Baya Ino
Pita Ma Yisasin Nan Ída Afová Ukhé Uno Sein Baya Ino
Pairoti Ano Ma Yisasini Vaya Yaimein Baya Ino
Pairoti Ano Ma Yutan Kéká Ayampin Yisasin Amein Baya Ino
Aruvin Banta Kéká Ano Ma Yisasin Máká Máká Ein Baya Ino
Daa Unkamádantá Ma Yisasin Arein Baya Ino
Yisasi Ma Furein Baya Ino
Yisasin Ma On Aimpin Masí Ein Baya Ino
Yisasi Ma Evaránen E Mantein Baya Ino
Yisasi Ma Mákdaráke Nanin Marian Avorá Dákó Ein Baya Ino
Eyo Iyampon Kan Mano Ma Yisasin Ayana Fáke Onein Baya Ino
Yisasi Ma Vei Eyo Iyampon Kayo Avorá Ma Afoká Ein Baya Ino
Yisasi Má Inarufá Ódein Baya Ino