Kiristoos Yisa Tarjamonnante Kinin Yittsaa
Wannisin
Thaapoono Birono Warqanno
Ardinta
Kiristoos yisa tarjamonnante kinin yittsaa Wannis makkamma warqatinam kinin thaapoono buudan timmirinam maranane. Buudan timmirinam dhettsayna eenasa waani waani “Dhesinton waanidara sagi aachi maataa dhesinto wosa daane” keda hame. “Ogo dhesintonam ye haapidianna, yedi dhaqeeda dhaqe” hamayse eenaam dhettsite ke dahade. Kesa qaabono “Eedisa manpas payyane; waa siyane. Ogonante Barjo eedi maatana damehe. Imbaa wontea Yesus Kiristoos eedidettsi ki maatade; Barjo kinin dohonna, gon eeditehe” hamaate Barjodar woylamin qajaana eenaam keda dhaddhise. Waani eenaar “Yesus Kiristoos gon eedine, gon Barjotehe” hamaate keda dhaddhise.
Kaa warqata Wannisin thaapaa Yesus Kiristoossa dhacchintan upsinbesana qaabono kalaane. Lamaana mathaapina Imbaa wontea Yesus Kiristoosbee kidar woylamin qajayna eenayn haapen rooro wul lay dehen sadanbesa keda eenaam dhettse. (Wannis 20:30-31; Biraa Wannis 5:13). Wannisin Thaapoono Dhacchintan Upsino hamin hayayse dhaqana wonin damensa koda dhettsise; Biraa Wannis wodi Barjodar woylamin qajaana eena gon wonin dhaqonam koda giye. Lamaana mathaapina Kiristoossa giyntaka “Barjosa Upsinone” hamayse koda dhettse. Ogono yin giidhoono Kiristoos Barjo dayntansa yisa waadimanka kida dhee hamintane.
Kiristoos yisa tarjamonnante kinin yittsaa Wannis kinin thaapaana mathaapina wul 78-88 lendhasa iinte ko thaapadhade hamayse koda qaabadhe. Ogono yin giidhoono Wannis geccho dahayse Imbaa wontea Yesus Kiristoosbesana kisa dohon dayntanbee misken onnadar yeskon gaalenbeam bhocchayse yinin kapponsa budobar igina warqannaam ki thaapade.
Buudan timmirinam bagaate kaa warqatasa iinte Wannis Yesus Kiristoos hay kinin dohonam kida dhettsise: Yesus gon eedine (1:1-3; 4:1-3); gon kidi Barjone; pir Barjoyn kamayse qadhaa Kiristoos Barjo Naasine (1:3bee 7be; 2:22-23; 3:23; 4:15; 5:1bee 20be).
Wannis warqataam kinin thaaponsa goyno kashi 5:13dar kidi yinti giydine: “Rooro wul lay dehea sada yesa dohonam yenin dhesoadettsi Barjo Naasadar woylamin qajayna yena inta koam thaapidine” koda hame. Warqanno “Barjo naanana” way “Barjoka adhadhaanana” thaapadhidine. Ogonante Barjosa oonin eenana thaapadhoono warqannone. Barjo yisa naanabesana kisa dohon dayntansa giidhenka kinka kesa kalaa maatintansa hamayse kida giye (1:3bee 6-7be).
Kaa mathaapaam raq tabhidar kashana dandima ko dandime:
1. Sadan imen upsinbee gonin hamon kinka kalaa maatintanbe (1:1-4)
2. Kinka kalaa maatintana kattsi zaskayno yerro (1:5-10)
3. Kinka kalaa maatintanin bavayno yerro (2:1-17)
4. Kinka kalaa maatintanam marayna yerra (2:18-29)
5. Kinka kalaa maatintanam hamin hayayse wonin haapoono (3:1-10)
6. Kinka kalaa maatintansa milkitino (3:11-24)
7. Kinka kalaa maatintanam marmarayse dhesinta (4:1-6)
8. Kinka kalaa maatintanam waadimadar hacchinta (4:7-21)
9. Kinka kalaa maatintansa caacino (5:1-12)
10. Kinka kalaa maatintansa aapino (5:13-21)
Haalin Mallan mathaapinsa iinte “Kiristoosam jibbea ea” hamea upsea Wannisin thaapon mathaapinsa iinte bish koda haapadhe (2:18bee 22be; 4:3; 2 Wannis 1:7). Ogo Girik upsinsa lanso buli kosa daane: “Kiristoos raqaate yiam wodaa ea” hamintane. Agaa Kiristoosam jibbea ea Barjo Imbaabee Naasabena zasken raqinam yina tiyota zagayse yinnon metenam yer wuldara sagi hayayse Barjo maatota kida zage. Kiristoosam jibbea easa manpasino pir “Kiristoos eedi maatayse nivadehe” hamaate Kiristoos woam kinin dhacchaamadettsi hayota koda zage.
1
Sadan Imayno Upsino
Birara yedayse dohon sadan imen Upsinsa yena woda thaape; ogono sadan imayno Upsino wonin qansonbee, wosa aapinkaar wonin haaponbee, wosa aaninkaar wonin kaamonbene. Ogono sadano may ko haapadhade. Wodiar koam haapidine; kona tarjooda tarje. Barjo Imbaabesana dohoono, wonaar haapadhoono, rooro wul lay dehen sadansa yena woda giye. Yedi pir wombesana kinka kalaa yenin doadettsi wonin haaponbee wonin qansonbeam yena woda giye. Kalaa wonin maatayno Barjo Imbaabee Naasa kintea Yesus Kiristoosbesanane. Wosa wozanin* “Wosa wozanin” hamayno waani waani mathaapinsa iinte “yesa wozanin” koda hame. thoothoadettsi yena woda thaape.
Barjo Shaaka Kinin Dohoono
Kinin giyenam wonin qansonbee yenaar wonin giyen ergenbe “Barjo shaakane; hamin ko hannaar thipa kikal qolehe” hamaynone. “Barjobesana kinka kalaa maatinta wosa daane” hamaate thipante yaayayna wo hanna, buuda woda giye; goninam hayattone. Ko dahaannaar kidi shaakante kinin dahaadettsi wodiar shaakante yaayayna wo hanna, kinka kalaa maatinta wosa daane; pir Naasa kintea Yesus Kiristoossa zombhino seeson wulra woam koda gazinse.
“Seeso wosa qolehe” wo hamidianna, woam woda tayse; gonnoar wosa iinte qolehe. Wosa seesonam wo buuthina, wosa seesonam wona garanabee seeso wulra woam gazinsanabe Barjo gon hamabee tipabene. 10 “Seeso waadadhootone” wo hamidianna, Barjoam buuda giyea woda haye; kisa upsinoar wosa iinte qolehe.

*1:4 “Wosa wozanin” hamayno waani waani mathaapinsa iinte “yesa wozanin” koda hame.