^
JEMES
Mei Wala Ni Saediananga
Mo Malaahonga Ko Ha'a-a'aila'aa Hiiwalaimolinge Ikie
Kira To'o-to'o Ke Su'uri
Tooha'inire Maraada
Mo Malaahonga Hunie Ooraha'aa E Ka'a Uure Ike Mwaanie A God
Mwaanie O Rorongo Aasie Mola Walana God, Ta'e O Ke Tola I Sulie
O Ke Ha'apaina'aa A God
Aana Tolaha To'ohuu
O Ke Manata Diana
Hunie Ahutana Mwala
Mala Uri O Ko Hiiwalaimoli To'ohuu, Nge Helelamu Kei Oodota'i No'one
O Ke Kineta'inie Walamu
Saenanaunge Uure I Lengi Ko
Mana-manata Diana Hunie Mwala
O Ke Ha'amwai-mwei'a'o
I Na'ona God
O Ke Toli'aasie A God
Ke Alaa'inie Mauringe I'oe
Kira To'o-to'o Ke Su'uri
Ha'a-ha'ama'usie Kira Maitale
O Ke Maa'oohi Susuto'o
O Ke Haro Lo'onga'i Diana Ka'u, Nge O Ke Si Ere
Aarenga'inge E To'o Aana Nanamanga Paine
O Ke Tola Aaliho'i Aana Mo Iini Kire Lae Takalo Mwaanie Walaimolinge