^
1 Petruq
Dui Nyi É Myit Myoqbyù Hkyô
Chyoiyúng Nyî Râ Hkyô
Rû Dui Nyi É Luqgok Eq Hkyin Yù Huî É Byù Myû
Uphkâng Bang Eq Yhumsîng Wui É A-ô Má Nyì Râ Hkyô
Ikun Myhî Pé Eq Ikun Hpô Pé
Ge É Kut Luî, Jamjau Hkam É Hkyô
Garai Gasâng É Matú Asak Duì Râ Hkyô
Hkristan Dut É Yanmai Jamjau Huî É Hkyô
Suwún Wuî Éq Zorâm Wuì
Ló Htâng É Shi-kyám Dang