^
BİRİNCİ PADŞAHLAR
Padşah Davudun son illəri
Adoniyanın padşahlıq iddiası
Süleymanın padşah elan edilməsi
Davudun Süleymana vəsiyyəti
Davudun ölümü
Adoniyanın öldürülməsi
Evyatarın qovulması və Yoavın ölümü
Şimeyin ölümü
Süleymanın Allahdan hikmət istəməsi
Süleymanın hikmətlə hökm verməsi
Süleymanın əyanları
Süleymanın bir günlük təminatı
Süleymanın misilsiz hikməti
Məbədin tikilməsinə hazırlıq
Məbədin tikilməsi
Süleymanın sarayı
Xiramın məbəd üçün tunc şeylər düzəltməsi
Əhd sandığının məbədə gətirilməsi
Süleymanın xalqa müraciəti
Məbədin təqdisi üçün Süleymanın duası
Süleymanın xalqa xeyir-dua verməsi
Məbədin təqdis edilməsi
Rəbbin yenə Süleymana görünməsi
Süleymanın Xiramla müqavilə bağlaması
Süleymanın tikinti işləri
Süleymanın donanması
Səba mələkəsinin Süleymanın yanına gəlməsi
Padşah Süleymanın var-dövləti
Süleymanın Allahdan uzaqlaşması
Süleymanın düşmənləri
Yarovamın padşah olacağı barədə peyğəmbərlik
Süleymanın ölümü
İsraillilərin Rexavama qarşı çıxması
Şemayanın peyğəmbərliyi
Yarovamın İsrailə etdirdiyi günah
Yarovam və Yəhudalı Allah adamı
Allah adamı və qoca peyğəmbər
Yarovam günahlarını davam etdirir
Yarovamın oğlunun ölümü
Yarovamın ölümü
Yəhuda padşahı Rexavam
Yəhuda padşahı Aviya
Yəhuda padşahı Asa
İsrail padşahı Nadav
İsrail padşahı Baaşa
İsrail padşahı Ela
İsrail padşahı Zimri
İsrail padşahı Omri
İsrail padşahı Axav
İlyasın quraqlıq barədə xəbərdarlığı
İlyas və Sarfatlı qadın
İlyas və Avdiya
İlyas Karmel dağında
Quraqlığın sonu
İlyasın təqibdən qaçması
Rəbbin İlyasa görünməsi
Elişanın peyğəmbərlik çağırışı
Ben-Hadadın Samariyaya hücumu
Axavın Ben-Hadadı məğlub etməsi
Aramlıların ikinci hücumu
İsrail padşahı və peyğəmbər
Navotun bağı
Axavın nəsli barədə İlyasın peyğəmbərliyi
Yehoşafat, Axav və peyğəmbər Mikeya
Axavın ölümü
Yəhuda padşahı Yehoşafat
İsrail padşahı Axazya