^
İKİNCİ PADŞAHLAR
Rəbbin padşah Axazyanı cəzalandırması
İlyasın göyə aparılması
Elişanın suyu pak etməsi
Elişanı lağa qoyan oğlanlar
İsrail padşahı Yehoram
Moavlıların üsyan qaldırması
Elişanın yoxsul dul qadına kömək etməsi
Elişa və Şunemli varlı qadın
Elişanın şorbanı pak etməsi
Elişanın yüz adama çörək verməsi
Naamanın cüzamdan şəfa tapması
Baltanın su üzərinə çıxması
Elişanın Aram ordusunu əsir alması
Samariyada aclıq
Mühasirənin sonu
Şunemli qadının qayıtması
Elişa və Aram padşahları
Yəhuda padşahı Yehoram
Yəhuda padşahı Axazya
İsrail padşahı Yehu
Yehunun Yehoramı öldürməsi
Yehunun Yəhuda padşahı Axazyanı öldürməsi
Yehunun İzeveli öldürməsi
Yehunun şahzadələri öldürməsi
Yehu padşah Axazyanın qohumlarını öldürür
Yehu Axavın Samariyada olan adamlarını öldürür
Yehunun Baala səcdə edənləri öldürməsi
Yehunun ölümü
Yəhuda mələkəsi Atalya
Yəhuda padşahı Yoaş
İsrail padşahı Yehoaxaz
İsrail padşahı Yoaş
Elişanın ölümü və Yoaşın qələbələri
Yəhuda padşahı Amasya
İsrail padşahı II Yarovam
Yəhuda padşahı Azarya
İsrail padşahı Zəkəriyyə
İsrail padşahı Şallum
İsrail padşahı Menaxem
İsrail padşahı Peqahya
İsrail padşahı Peqah
Yəhuda padşahı Yotam
Yəhuda padşahı Axaz
İsrailin son padşahı Huşə
Samariyanın süqutu
Aşşurluların Samariyaya yeni sakinlər köçürməsi
Yəhuda padşahı Xizqiya
Aşşurluların Yəhudaya hücum etməsi
Aşşur padşahının Yerusəlimi hədələməsi
Padşah Xizqiyanın Yeşayadan məsləhət alması
Aşşur padşahının məktubu
Aşşurluların məğlubiyyəti barədə Yeşayanın peyğəmbərlik etməsi
Xizqiyanın xəstələnməsi
Xizqiyanın ağılsızlığı
Yəhuda padşahı Menaşşe
Yəhuda padşahı Amon
Yəhuda padşahı Yoşiya
Məbəddə Qanun kitabının tapılması
Padşah və xalqın Rəbb ilə əhd bağlaması
Yoşiyanın bütpərəstliyi aradan qaldırması
Yoşiyanın Pasxa bayramını keçirməsi
Yoşiyanın ölümü
Yəhuda padşahı Yehoaxaz
Yəhuda padşahı Yehoyaqim
Yəhuda padşahı Yehoyakin
Yəhudanın son padşahı Sidqiya
Yerusəlimin süqutu
Yəhuda valisi Gedalya
Yehoyakinin azad edilməsi