^
HAKİMLƏR
Yerusəlimin alınması
İsrailin sədaqətsizliyi
Yeşuanın ölümü
Kənan torpağında qalan millətlər
Birinci hakim Otniel
Ehudun hakimliyi
Şamqarın hakimliyi
Devora və Baraqın İsraili xilas etməsi
Devora ilə Baraqın ilahisi
Rəbbin Gideona çağırışı
Gideonun Midyan üzərində qələbəsi
Efrayimin qısqanclığı
Gideonun efodu
Gideonun, yəni Yerub-Baalın ölümü
Gideonun oğlu Avimelekin Şekemdə hökmranlığı
Şekemlə Avimelek arasında münaqişə
Tolanın hakimliyi
Yairin hakimliyi
İsraillilərin Ammonlulara və Filiştlilərə təslim edilməsi
İftahın hakimliyi
İftahla Efrayimlilərin münaqişəsi
İvsan, Elon və Avdonun hakimliyi
Şimşonun doğulması
Şimşon və Timnalı qadın
Şimşon və tapmaca
Şimşonun Filiştlilərdən qisas alması
Şimşon və Delila
Şimşonun ölümü
Mikeyanın ev bütləri
Mikeyanın evinin qarət edilməsi
Giveada baş verən dəhşətli hadisə
İsraillilərlə Binyaminlilər arasında olan qardaş qırğını
Binyamin qəbiləsinin sonrakı aqibəti