2
Eaba toa ipul imur ngan Deo ele apu, eine ga iuot
Be oaeoaemai, patautene gai abode posanga ila pagimi ngan ada Maron Iesus Kristus ele namanga ga leda lupnga pan. Be gai abeta matua gimi bedane: Lolomi ede ga ede ga asamimi ngan posanga toaine padam. Panua edengada tipakaka ta tikeo ga Maron ele ado kapei toa oa iuot ga ila o. Ta panua tikeo ga gai abada Deo iaoa ta akeo toa bedaoa, be padengada tikeo ga gai apaola Deo ele posanga, mao abode posanga toa bedaoa ngan laulau, be eine mao. * 1Ti 4.1, 1Io 2.18, 4.3Oangga eaba eta ipakaka gimi ngan posanga, mao ipakaka gimi ngan edap eta pade, irangrang ngan alongo ei mao. Ngansa ado toaiua irangrang ngan iuot sapaean mao. Mugaeai ngan, panua busa ga timan Deo aea isat, be eaba toa ipul imur ngan Deo ele apu ga iuot masaeai. Be muriai, eaba toa oa ga iduaea ngan dinga imperno. * Ese 28.2, Dan 11.36Be saoa danga gid panua tiraring ga ila pan, mao tikeo ga iman ad deo, eine eaba toa oa ga iman aea isat ga isoa ieda mulian gadae ngan. Toa bedaoa ta ei ga idudunga Deo ele lumaeai ta idio imado ta ikeo pagid ipom matadeai bedane, “Gau kekelegau Deo.”
Be ngan ado toaiua namamado toman ngan gimi, eine nakado gid posanga toa ne ga ila pagimi, be matami nanan mao? Be labone gimi aoatai ngan saoa danga ipakala eaba toa ne ngan ele namanga. Toa bedaoa ta ei ga iuot masaeai tutui ngan ele ado imata. Ngansa labone Satan iura ibokoboko mumulnga, ta ikado ga panua tipul murid ngan Deo ele apu. Tautaunga eaba toa ipul imur ngan Deo ele apu iuangga iuot masaeai, be labone eaba ede pade ipakala ele edap. Ta eaba toa ede pade ne ikakado maitne. Ei ga ipakala edap ngan eaba toa oa, ga kus ta kos mulian ga ila. * Ais 11.4, PM 19.15Tota eaba toa ipul imur ngan Deo ele apu ga iuot masaeai. Be muriai, oangga Maron Iesus per ga iuot, ei ga ipaeabu ngan eaba toa oa iura, be iuso iaoa uru ta ipamate eaba toa oa. * PM 13.11-13Be oangga eaba toa oa inam, ei ga iboko toman ngan Satan iura ta ipasolan gid uisinga pakakanga imata ede ga ede ta iman kilala, ta ipamatala gid panua. 10 Be ei ga ipakaka gid ngan kadonga papaeamao imata ede ga ede. Ta idada gid ga tilalala ngan edap paeamao ga irangrang ngan timukuru. Timukuru ngansa Deo ipasolan gid ngan posanga tautaunga ngan badanga gid mulian, be tinid ngan posanga toa oa mao. 11 Ngan ipu toaine, Deo ga ilongean pakakanga ede toa iura kapei tau ipabuobuo gid, ta gid ga lolod matua ngan posanga pakakanga. 12 Toa bedaoa ta sapadua toa lolod matua ngan posanga tautaunga mao, ga tinid igelgel ngan led kadonga sasat, eine Deo ga ipamadid gid ngan posanga ta ipanas gid.
Manta tamadid matua ngan posanga tautaunga
13  * Ep 1.4, 2Te 1.3Be oaeoaemai, Deo ikim gimi kapei tau, ta gai somisomi manta aposa kemi ga ila pan ngan gimi, ngansa mugaeai ngan danga toa ngada ne led otnga, Deo isio gimi ngan ibada gimi mulian. Gimi lolomi matua ngan posanga tautaunga, ta ei ga ibada gimi mulian ngan Itautau Tutui iura ta idol ele ul ngan gimi. 14 Be ngan ato kemi toa gai apaola ga ila pagimi, ei ibaba gimi ngansa iuangga ibada gimi ta ala amado ngan ada Maron Iesus Kristus ele taranga. 15 Tota oaeoaemai, manta amadid matua ga akisi gid nasinga toa gai apaoatai pagimi ngan aoamai ga lemai laulau pade.
16 Be ada Maron Iesus Kristus ga Deo Tamada, gisirua tikim gita kapei tau. Be lolod marum ngan gita ta tipamatua loloda somisomi ga ilalala ga ila. Deo ilua gita ta taoatai kemi mambe ei ga ibada madonga kemi pagita ta tasangasanga ei. 17 Be gai araring ngan ei ipamatua lolomi ga ilua gimi ta amadid matua ngan kadonga kemikemi ga posanga kemikemi toa ngada ne.

*2:3: 1Ti 4.1, 1Io 2.18, 4.3

*2:4: Ese 28.2, Dan 11.36

*2:8: Ais 11.4, PM 19.15

*2:9: PM 13.11-13

*2:13: Ep 1.4, 2Te 1.3