8
Iesu mi embo ginimi tutupegari awa gao esisina.
(Mark 1:40-45; Luke 5:12-16)
Edo iji ainde Iesu awa peji demonda edo wotedo gumbiri embomai jisijisi ami embo awa ambo ambo esitera. Edo giwo, embo da (1) ginimi tutupegari* ginimi tutupegari. Karu emi euri embomai donode God da jisida idegotora, edo karu embomai angogo nasi doda itorekae (Leviticus 13:45-46). ami gundo embo ainda doda baongo dadari edo sisina, “Badari, imo jipapa edo gido, na eyo nato dono itae are.”
Ango edo Iesu mi ainda ipa ududugedo embo awa tujido sisina, “Een, na jipapa ena. Dono itae e!” Edo boitebé embo ainda tamoda gini tutupegari itae esisina. tamoda gini tutupegari itae esisina. Guriki da ge awa ‘dono itae esisina’. Ainda edo Iesu embo ainde sisina, “Giyo! Na imo eteno kaviegeteta awa, embo neneide teote. Ata mambuyo, imo akuta udugato pirisimi pirisi awa buro embo God mi tuturoda ewowo Levi doda avigesisina embomaida rorou ainda yai piorote (Exodus 28:1-4, 40-41). Edo Iesu da ijide embo angogo Jew embomaida oro kotopu bajinada buro eite rorou God da yai piedo esitera. gare. ‘Imo kaviegeteta!’ awa tari embomai goteiaro kando ro Moses mi ge okain sisina awa piate.” Leviticus 14:1-32
Iesu mi itoroda gisijiarida gebé ari bajina gido karigesisina.
(Luke 7:1-10)
Edo iji ainde Iesu Kapenium nasida toriri itoroda gisijiari§ itoroda gisijiari awa Rome da duduno ari emboboda badari. Embo awa duduno ari embobo ajigari 100 sima edo esisina. ainda yai gundo kondade arate atega esisina. “Badari,” embo ami sisina, “Nato buro embo awa mandoda durari isira. Karu ipatai ambari ami kumbari wasiri ae memesi beyaebé bureite durari isima eira.”
Edo Iesu mi embo ainde sisina, “Na gundo embo awa gao ano kaviegaina.”
Edo itoroda gisijiarimi mina sisina, “Ango ainyae Badari. Na davera mi imo nato mandoda gumbesiko. Ata tepo gemi teyo, edo nato buro embo kaviegaina. Edo daedo na badari natomi gisijido eira, edo ainda ge teuri kera edo ena. Edo dá ango itoro embobo nato tuda itera. Awatedo nane embo eiwa, ‘Mambu,’ tano mamaina. Edo embo neide, ‘Gumbu,’ tano gumaina. Edo nato buro embode, ‘Buro eiwa e,’ tano buro awa aina.”
10 Edo iji ainde Iesu ge awa ingido, imo korebé edo embomai imo ambo ambo era awamanede sisina, “Eiwa awa gebé imondemane tena, na Israel embomai berarida yai gebé ari bajina ango awa kakowa edo etena, ata tambae! 11 Edo nane imondemane tena, Gentile embomai jiwae iji vitarida edo iji wotarida edo gundo utuda gisijiari yai* utuda gisijiari yai da moka awa God da sima ari daveda yai. Iji amboda Iesu ae ainda gebé ari embomaide daedo God da sima ari daveda yai ainda anumbedo bondo indara (Isaiah 2:2; 25:6; Mark 14:25; Luke 22:30; Amboda Idegaina 19:6-9). ainda Abraham ae, Isaac de, Jacob de daedo anumbedo bondoda indari indara. 12 Ata Jew embomai jiwae awamane embo God mi gisijiari yai siya esisina ainda, awamane mambari tao ae, ata awamane yai muyae arapada ainda augaina. Edo awamanemi ji site ji gambaro kitoru katoru taina.” God mi Jew embomai awaembo ainda sima ari daveda yai siya esisina. Ata awamane jiwaemi awamaneda daotari, Keriso, ajiregesitera. Awatedo Jew embomai indewae ainda sima ari daveda yai torara. Awarata Gentile embomai jiwae awamaneda gebé ari Keriso da yai pipisitera, awatedo Gentile embomai jiwae ainda sima ari daveda yai torara.
13 Ango edo Iesu mi itoroda gisijiaride sisina, “Imo mambuyo! Dá ango imo gebé eteta awa ito yaida idegaina.” Edo itoroda gisijiarida buro embo awa iji dá ainde kaviegesisina.
Iesu embomai jiwae gao esisina.
(Mark 1:29-34; Luke 4:38-41)
14 Edo iji ainde Iesu gundo Peter da mandoda torido Peter da imbosi awa karu tamo vevera ari bureite besida durudo isiri gosisina. 15 Edo Iesu mi eutu ainda ipa tujijisina. Edo eutu ainda karu tamo vevera ari awa itae esisina. Ango edo eutu awa erido petedo tuturo edo embo awa sima esisina. sima esisina. Ove Kotopuda atopapasigari kotembedo era, iji ainde Peter da imbosida karu itae esiri ami erido Iesu unjisina.
16 Ango edo iji wotesiri ainda turode, awamanemi embomai jiwae bibineida bundari awa Iesu da yai kundo guputera. Edo Iesu mi ge okain mi asisi bebegae awa ondeuri idegedo esitera, edo embomai avekave karu ari awa gao euri kaviegedo esitera. 17 Ango edo ge eiwa peroveta Isaiah mi amboda gumaina sisina, awa gundo bé esira:
“Embo ami akuta kaenato buburau awa dodo kumbira,
edo kaenato karu amburo gao esiri kaviegetera.” Isaiah 53:4
Iesu mi ainda ambodanimi imo nongo nongo ambo ambo ari awa atopaposisina.
(Luke 9:57-62)
18 Edo embomai jisijisi bajina ami doregedo Iesu jinenembetero gido embo ami ainda ambodanide ubutu kupo neida temain ge okain sisina. 19 Edo Aodarida atopatari da (1)mi Iesu da yai gundo embo ainde sisina, “Atopatari, imo yai berari nonda mamain esi ainda, na imo ambo ambo ana.”
20 Edo Iesu mi embo ainde mina sisina, “Abu sino, awamaneda awari banga to isira, edo ni waside baba edo era, awamaneda awari ma isira, ata Embo da Mai,§ Embo da Mai. Iesu imo akuta dao eiwa jigamo edo esisina. Iesu dao eiwawa Daniel da ove gaiarida awa budo jigamo edo esisina (Daniel 7:13-14). Ge Moka Tetekada ge nenei daedo ove gaiari einda gunda giwo. ainda awari mando topobé itae.”
21 Edo ainda ambodani nei ainde sisina, “Badari, gisibé awa na doyo maundo nato mamo goiane.”
22 Ata Iesu mi embo ainde sisina, “Na ambo ambo e! Doyo betari embomaimi* betari embomai da moka einda awa embo enembo wasiride ami butuda isima edo era, ata awamaneda jimbo bebegae dodo God da yai wareregae. Awatedo awamaneda asisi awa bebetegari God da jisida (Epesisi 2:1-2 giwo.). akuta awamaneda betari goiore.”
Iesu mi bisi ae yawata de ge okain tesiri ubutu damodamobé esisina.
(Mark 4:35-41; Luke 8:22-25)
23 Ango edo embo awa aundo un ma doda wotesiri ainda ambodani imo ambo ambo esitera. 24 Edo burigibé bisi bitara goroba ubutuda gupeiri yawata bajina erorisina. Ge jirari berari eiwa Matthew mi gaiae. Ata ge jiari dá awa Luke mi gagurisina engo: awamane ma gaigedo [ubutu] tembari tuturo esitera. Ata iji ainde awamane tepero...burigibé bisibubura bajina wotedo ubutu desiri... (Luke 8:22-23). Edo ma awa yawatami tuturo edo apuregain esisina. Ata Iesu awa jitao ausina. 25 Edo ainda ambodani gundo audedo sitera, “Badari, nakare torege! Kaen betain era!”
26 Ata embo ami awamanede sisina, “Ro awaembo imomane adu evi? Itomane gebé ari awa saka.” Ango edo embo awa erido petedo bisi ae yawata de ge okain tesiri ubutu damodamobé esisina.
27 Edo embobo korebé edo tedo sitera, “Embo eiwa kariwa nongo nongori? Giwo, bisi ae ubutu de ainda ge kera era!”
Iesu embo tote (2) bibineimi bundari awa gao esisina.
(Mark 5:1-20; Luke 8:26-39)
28 Edo Iesu awa ubutu temundo kupo neida gundo Geregesene embomaida yai idegesisina. Edo bibineimi embo tote (2) gisijido ero bebetegari goiari yaida edo idegedo embo awa taputera. Awamane sinigambari bajinabé eite itera, edo embo da ainmi pepeta edo awamane daginegari tao ae. 29 Edo awamanemi boitebé aorogasitera, “Imo namondekare ro ain jipapa esi Iesu, God da Mai? Imo gundo nakare memesi okain piain esita katari iji gumbae gisida?”
30 Edo yai aikamanago pumane jisi da (1) rorae indeite isiretera. 31 Awatedo bibineimi Iesu de atega esitera, “Edo imo nakare ondato idegara awa, nakare awara ato pumaneda yaida aundo torarita?”
32 Edo Iesu mi awamanede sisina, “Mambuú!” Edo awamane idegedo maundo pumane jisi da (1) awamaneda doda totoritera. Edo boraebé pumane jisi da (1) berari adujinanga edo tumundo ubutu bengi goninida wotedo unda bebetegesitera. 33 Edo embobo ainkainmi pumane sima edo esitera, awamane adu tumundo maundo nasi bajinada torido wasiri ro berari idegesiri awa sitera. Edo daedo embo tote (2) bibineimi kundo gisijioro ima edo esitera, awamaneda yai ro idegesiri awa tetero ingitera. 34 Ango edo boraebé embomai berari nasi bajinada idegedo Iesu tamain guputera. Edo iji ainde embo awa tamundo gido awamanemi imo awamaneda yai awa dodo aimbarate atega esitera.

*8:2 ginimi tutupegari. Karu emi euri embomai donode God da jisida idegotora, edo karu embomai angogo nasi doda itorekae (Leviticus 13:45-46).

8:3 tamoda gini tutupegari itae esisina. Guriki da ge awa ‘dono itae esisina’.

8:4 pirisi awa buro embo God mi tuturoda ewowo Levi doda avigesisina embomaida rorou ainda yai piorote (Exodus 28:1-4, 40-41). Edo Iesu da ijide embo angogo Jew embomaida oro kotopu bajinada buro eite rorou God da yai piedo esitera.

8:4 Leviticus 14:1-32

§8:5 itoroda gisijiari awa Rome da duduno ari emboboda badari. Embo awa duduno ari embobo ajigari 100 sima edo esisina.

*8:11 utuda gisijiari yai da moka awa God da sima ari daveda yai. Iji amboda Iesu ae ainda gebé ari embomaide daedo God da sima ari daveda yai ainda anumbedo bondo indara (Isaiah 2:2; 25:6; Mark 14:25; Luke 22:30; Amboda Idegaina 19:6-9).

8:12 God mi Jew embomai awaembo ainda sima ari daveda yai siya esisina. Ata awamane jiwaemi awamaneda daotari, Keriso, ajiregesitera. Awatedo Jew embomai indewae ainda sima ari daveda yai torara. Awarata Gentile embomai jiwae awamaneda gebé ari Keriso da yai pipisitera, awatedo Gentile embomai jiwae ainda sima ari daveda yai torara.

8:15 sima esisina. Ove Kotopuda atopapasigari kotembedo era, iji ainde Peter da imbosida karu itae esiri ami erido Iesu unjisina.

8:17 Isaiah 53:4

§8:20 Embo da Mai. Iesu imo akuta dao eiwa jigamo edo esisina. Iesu dao eiwawa Daniel da ove gaiarida awa budo jigamo edo esisina (Daniel 7:13-14). Ge Moka Tetekada ge nenei daedo ove gaiari einda gunda giwo.

*8:22 betari embomai da moka einda awa embo enembo wasiride ami butuda isima edo era, ata awamaneda jimbo bebegae dodo God da yai wareregae. Awatedo awamaneda asisi awa bebetegari God da jisida (Epesisi 2:1-2 giwo.).

8:24 Ge jirari berari eiwa Matthew mi gaiae. Ata ge jiari dá awa Luke mi gagurisina engo: awamane ma gaigedo [ubutu] tembari tuturo esitera. Ata iji ainde awamane tepero...burigibé bisibubura bajina wotedo ubutu desiri... (Luke 8:22-23).