7
Toro na toru na mira tai na Romo naio monea Yesu jikili
Mataiu 8:5-13
Naruei bogo na Yesu ber bulag nonovio kiano verloglogiano nalo nene ban tomu nalo bisi, ana naio ba jouro ea bulukomeli na vio Kapeneam. Mo ea vio na, be natukamuano na mira na kulo Romo naio jo, mia naio be kiano toro novo na im̃auano tai mie toru laka, vaataro ga ka rim̃aro. Ana bogo napano naio mijog ka napano tomu nalo ajum̃a aberii ka mia Yesu rimei ea kialo vio naruei, ana bio navurim̃araboiano na kulo Ju nalo, miilalo aban ka Yesu, ka avikanio rimei rieliel ka namieiano neibano.
Naruei nalo nei abinimei ea Yesu, aberii toro namieiano nei banio, a abika jikili banio jibe nei, aberinavo “Natukamuano na, memedu ka jau komei keijaio. Be riano ka naio maka ve kito tai, naio be toro re Romo ga, mia naio be toro tai nam̃a jidomii m̃elea taara na kiado tomu nalo, a naio bunu miija kumemi toru ruei ea vio nei, napano naio mim̃auka kenememi yimo na volkouano. Naruei numial bo laka ka ver kajaaro ka komei keial kanano toro na mie toru neibano.”
Ana Yesu mijamo kanio, naruei ban bijalo. Aju amiel abano, ana bogo napano aju koalabo kija kia ga vo ka natukamuano na mira nei kunuano, mia nalo amial ka tomu tealo ajum̃a amiel abinimei. Nalo nei natukamuano nene kiano bilbilu nalo tealo bereio, napano naio miilalo abinimei ea Yesu, ka aver kiano iliano tai kanio. Naruei abinimei aber ka Yesu, aberinavo “Toro Romo nei miila kumemi nubinimei easo bereio, naio ber jibe nei, ber naio jo mila lelanso toru laka. Naio berenio berinavo naio mial naio jibe ka napano naio maka ve toro na bare ka mia jau komei joomo ea kunuano. A jidomiano nei bunu mila naio mial ka maka rivu bunu ka riyotuba kaso, bior naio maka ve Ju tibe kaso, mia naio ber ga, ver jau kover ga iliano tai, mia kanano toro neibano rijog rivu bereio ga na. Naio mijikia ka monoka tibe na, bior naio mijikia ka kanamo iliano mije moroano. Naio berenio berinavo vite na naio jibe ka tomu na mira nalo napano ajutano yetano ka naio, napano monoka ajogkar kanano iliano nalo. Ver naio river ka tai riverinavo ‘Jau kavano,’ naio monoka rivano, p̃eli na riverinavo ‘Jau komei,’ naio monoka rimei, p̃eli na riverinavo ‘Jau kala tibe na,’ mia naio monoka rilaio. A naio berinavo naio bunu monoka rim̃auka vaio napano kanano natukamuano na toru river kanio. Jibe na naruei, naio monea ka ver jau kover titai ga, mia monoka tibe na.”
Telikiti na Yesu mijog iliano nei, naio miilo toru ka natukamuano nei kiano jidomiano, a bunu naio jaaro toru kanio, naruei mil ban tiniobi nalo napano m̃a aju naliko ka bogo nei, berenio berinavo “Kiniou neber ka kamiu, ka kiniou maka neleal leleio toro Ju tai napano naio tumolu tu sikili ea kiniou tibe ka toro nei.”
10 Mo iorou kanio, nalo nene aban bereio ea natukamuano nei kunuano, mia amiilo ka napano amial toro na mie neibano naio binimei bo nonovio bereio ruei jo.
Yesu burumeulia taanou tai kenerinio m̃eaku sum̃ano den m̃ariano bereio
11 Ana iorou kanio, maka vesiou, ana Yesu miel ba bokar m̃arkomeli dolu tai, siano Naeni, a jibe ka titiliu, kiano naiagagoano nalo naliko kulo dolu nalo telabo ajum̃a ajakisorio. 12 Ana tilikiti napano Yesu nalo nei aju abinimei vaataro ka morouo labo na komeli nei, amial ka tomu nalo amidu buronlo amielvei abinimei, nalo aju ap̃ier tasim̃aro tai ka ava ativinio. Naio napano m̃aro ruei, naio be m̃eaku sum̃ano tai, napano kenieno be taanou. Taanou nene, naio maka rivar kenerinio dolu tai bereio, naio bar takurano ga neibano m̃aro ruei. 13 Mia Yesu nalo aju amial nalo napano m̃a aju amiel abinimei, mia bogo na kiado Tubo mial taanou nei, naio tinien miiaio toru laka-o mia. Naruei naio ban vaataro kanio, berkanio, berinavo “Ai, jau koteg re bunu.” 14 Ana Yesu binimei vaataro ka tasim̃aro nei, midu jum̃ano joaio, a nalo napano ajum̃a ap̃ier ba ajumomou ga aju jibe na, maka bunu aiel. Ana naio mil banio, berinavo “Koig, kiniou neber kaso, jau kotumolu bereio.”
15 Naruei m̃eaku nei naio jumolu jibe na, jo mil banlo, ana amidular naio bereio, ana Yesu jukamu kanio ba ban kenieno bereio. 16 Mia bogo na tomu nalo amial vite nei, burevure burelo toru laka, mia aju abamenea Atua, aberenio aberinavo “!Uerei, burum̃ara naverialiano na Atua kanano tai jumolu ju iviso ka kito vonganei naruei!” A tealo aber bunu, aberinavo “!Riano ga na! Atua miyotuba ka kiano tomu nalo naruei.” 17 Mia tukunuano na tenei, ajum̃a aber lilianio banbano-o bokar tanobuku na vio Yutea, bija vio dolu nalo napano m̃a aju ga vaataro kanio.
Jone Baruei miila kiano naiagagoano nalo abinimei ea Yesu
Mataiu 11:2-19
18 Ana ea bogo na, Jone Baruei naio joa yimo na tetavokoiano ruei, ana kiano naiagagoano nalo abinimei ajukunu banio ka vite nalo napano m̃a Yesu jom̃a milaio. 19 Naruei Jone mil ban kanano tom juo, naio miilalo aban ea kiado Tubo, ka ava avika vatitig denio, ka naio be Naverikariano na, nam̃a aju rorea ka mia rimei, p̃eli na maka ve naio.
20 Ana amiel ka amei aial Yesu, mia bogo napano amileal naio, abika jibe nei naruei denio, aberinavo “Kenememi toro na toru nei Jone, jidom rijikia jum̃abe? ?Jau kobe toro na nanua m̃a aberenio ruei aber ka mia toro na toru tai rimei ve kiado navurim̃araboiano, p̃eli na jau maka kove naio vo, mia monoka kumemi nuviturorea kiano vo ka mia toro nene naio rimei?” 21 Mia memedu ka bogo napano abinimei ka avika vikadeniano nei, Yesu jom̃a mieliel ka tomu na mieiano nalo, a jom̃a mijil bulag niadu nalo denlo, a jo mila merebono nalo miralo abinimei abo bereio, ana Jone kiano naiagagoano nalo amial vite nalo nei. 22 Naruei Yesu berdop̃e vikadeniano nei, naio berinavo “Kamiu kuvan bereio kuvoru ea Jone, ana mo kuverial vanio vite venia napano kumialio p̃eli kumijogio ea vio nei. Ajibe ka vite nalo nam̃a Naverialiano Aisea berial nua ruei, napano berinavo:
‘Merebono nalo, vonganei amial vatitig vite bo bereio ruei,
a javuluku nalo, vonganei nalo amiel bo bereio ruei,
a tomu nalo napano burumieni milalo, vonganei niabelo binimei meravo bo ruei,
a nalo na abe bulubau, vonganei tilinielo bo bereio ruei,
a tomu nalo na am̃arm̃aro, vonganei amemeul bereio ruei,
a talim̃asa nalo, vonganei neberial Ioluano Vou banlo ruei.’
23 Mia kamiu kuva kuverial ka Jone bunu, kuverinavo ‘Toro napano ver maka leleio kiano jidomiano riveve juo ea kiniou bogo tai, ilivuiano toa naio.’ ”
Yesu berii Jone Baruei
24 Ana bogo napano Jone Baruei kiano naiagagoano nalo ajuvan ka avan bereio, Yesu berii Jone nei ban tomu nalo napano aju naliko, naio berinavo “?Bogo nam̃a kamiu kubatavio ea vio yauo na beamu, kamiu kuban ka kuvial venia? !Maka tinieku ka kamiu kuban ka kuvial buruburi nam̃a jegi jom̃a miuvuio p̃iligṽiligio! 25 A maka tinieku bunu ka kamiu kuban ka kuvial toro na toru tai napano m̃a miya kulum̃arauo na kirinovo a napano joa meuliano nabo, bior tomu nalo na jibe na maka ajikia atua vio na kiriniagiago jibe ka vio yauo na, mia nalo dam̃ariga ajujua yimo nabo na be tubo na tortoru nalo kunualo. 26 ?Makanio, mia kiniou tinieku ka kamiu kubatavio ka kuvial naverialiano tai, inau? Nina bo na, mia kiniou neber ka kamiu, Jone nam̃a kamiu kubatavio ka m̃a kumialio, naio loa laka, naio jovulu naverialiano nalo re nua, 27 bior Atua berii naio ea kiano Iliano Lu ruei, naio berinavo
‘Kiniou nemiila kiaku atevi na binimei jukamu kaso, ka rila vatitig kiamo m̃arabo.’ Malakai 3:1
28 “Riano neber ka kamiu, ka ea yetemeriba nei, Jone Baruei naio loa laka ka kulo dolu nalo abiniu. Mia nalo nonovio napano mia amei jouro ea Atua kanano navenatuboiano, riva rivokar toro na maariano kalo nana jotano laka garuei, nalo na abiniu nalo loa laka ka Jone, napano mia avar Atua kiano ilivuiano nalo ve toru loa tovulu naio.”
29  Mat 21:32; Luk 3:12Mia bogo na aban amijog Jone Baruei jo mioliolu, berial m̃arabo na Atua ka ajikia aviliglo, mia tomu na bova telabo, ba bokar tomu na takis bunu, amial ka m̃arabo nene be riano, ana abiliglo ana Jone baruei ealo. 30 Mia kulo dolu nalo, jibe ka Varisis bija naverloglogiano na tuboiano nalo, abilig taakalo ka m̃arabo na Atua naio mila ka ajikia aviliglo ka naio, ana Jone Baruei naio maka rivaruei ealo.
Yesu naio mil jikili ban tomu nalo ea kiano bogo
31 Mia Yesu berii kulo m̃arou nalo nei ka bogo na, naio berinavo “?Mia kiniou never iliano na vabe na mia mijikia rivokar tomu re banei kialo bajago, ka river nalo tomu na ajum̃abe? 32-34 Vite nonovio na Atua mila ka rilavonio rivu van kamiu, mia kamiu maka kuvisidomio ga, mia kumil niegeniege naio ga biorio. Bior bogo napano Jone naio binimei, naio jom̃a monodulu ka m̃a bolkouo, a naio bel ka m̃arjum̃elm̃elu, mia tomu nalo amial jibe na, nalo ajum̃a amilia naio aberinavo ‘Tete na sim̃aro juaio.’
“Mia bogo na kiniou Kulorinio Kenerinio nebinimei nojo, nejinan batitig bo a nomunu batitig bo, naruei amilia kiniou, aberinavo ‘!Keal, tete na naio be toro nam̃a jinano m̃ele, a naio be toro nam̃a munu m̃elea m̃arjum̃elm̃elu, a napano kanano bilbilu nalo, nalo abe tomu nam̃a abarbijii takis a tomu na abova!’
“Bior vite na naruei, kiniou nemial kamiu tomu na vio banei napano kamiu kumitibe ka kiritete nalo, napano ver ajum̃a amijejea ea vio yauo na komeli, mia nalo aviovio aiagiaga van kialo bilbilu sesa nalo, averinavo ‘!Oi, kamiu kubova na! Ver kumemi numitum̃a numue bulaiu, mia kamiu maka kuvisidom kuvolu rivija kumemi, p̃eli na ver kumemi numitum̃a numiou ka iou na m̃ariano, mia kamiu maka kuvisidom kuviteg vija kumemi!’
35 “Nina naruei, tomu nalo maka asidom Atua kanano m̃arabo nalo, mia kirim̃arati novo napano maluvo ea toro kiano meuliano na jo jakii Atua kiano m̃arabo, rila rimeravo ka m̃arabo na naruei naio be m̃arabo na masouano napano be riano.”
Tira tai ber aua riano bior kiano bajago va nalo
36 Mia Varisis nalo tai kalo, siano Saimon, naio berinavo naio jidom rim̃auka Yesu sano sinaniano tai, ana Yesu ban ea kiano vonuo, a naio ba jotano ka asinan. 37  Mat 26:7; Mak 14:3; Jon 12:3Ana ea komeli na, be tira tai napano jo naio mila bajago miroano na kirivova laka, naruei naio mijog ka napano Yesu ba jo jinano ea Varisis nei Saimon kunuano. Naruei tira nene bitilubar kiano kariano, mijog kirivova toru laka, naruei naio mijog ka monokanio riva rial Yesu, ana naio midu kanano bauei na bonotanunu nabo tai, naio midu binimei ea yimo nei. 38 Mia Yesu mijoru mon ka merikono ka sinano, naruei tira nei binimei jumolu ju iorou ka naio ea jaano, napano jogumirano miou jibirbili bavatove ea Yesu jaano. Jogumirano nei jom̃a jekon Yesu jaano jibe na, naruei naio bar burutili vijinio m̃a na, naio jom̃a miolkono ka Yesu jaano, a naio mije kulbibinio tivelinio mon mave ea Yesu suvajaano, avona bisi ana na miyon bonotanunu nei eaio.
39 Naruei Varisis neibano miog Yesu binimei ea kunuano, naio jom̃a bitii vite nei, naruei naio jom̃a tiniene bova kanio kija. Naio jom̃a jidomii jibe nei, berinavo “Verenio Yesu na naio be naverialiano riano tai, p̃eli mia rijikia batitig ruei ka tira na naio be tira na kariano mugaruei jibe na, mia naio rijikia re rijamo ka naio tokol jaano lu na. Mia naio mijamo ka ga naio ka rila tibe na, kiniou maka bunu nejikia vatitig naio naruei.”
40 Mia Yesu mijikia kiano jidomiano, naruei berdop̃e banio, berinavo “Saimon, kiniou nejidom never kiri iliano tai ve telisu vanso beamu vo.”
Ana Saimon berdop̃e berinavo “Bo ga, Naverloglogiano. Jau komijikia koverenio.”
41 Naruei Yesu berdop̃e jibe nei banio berinavo “Toro tomoruo tai, mia tomu juo amila jabue ea naio. Ea naljuo nei, tinene kiano jabue toru, mia tinene, naio kiano jabue burutomoruo laka. 42 Ana ea bogo na ka avulu meran bereio jabue nalo nei, mia abe juo maka ajikia avulu meran bereio, naruei toro tomoruo nei tiniene mialo abe juo, naio biekokoalo abe juo ka kialo jabue nonovio. ?Mo bior vite na, tom juo nei na vabe nene na naio monoka tinienriia m̃elea toro tomoruo nei?”
43 Ana Saimon berdop̃e ban Yesu, naio berinavo “Kiniou maka nejikia, p̃eli na kanano jabue burutomoruo laka kovio, naio monoka sidomii naio rivu lie.”
Ana Yesu berenio berinavo “Nao koig, naio jibe na naruei.” 44 Mo Yesu barp̃ilig naio ka tira nei, jiloglog naio ka Saimon, berinavo “Saimon, bogo na kiniou nebinimei joomo ea kunuamo, maka neial toro tai rudu uei tai rimei ka mia nemijikia nesekon bulagio niamiamo na m̃arabo den jaaku, napano javukia kanado bajago, jau monoka kalaiio. Mia jau keial tira nei, naio naruei jekon jaaku ka jogumirano, a miolkon juva ka vijinio. 45 Kiniou nebinimei joomo ea kunuamo, mia jau maka kavan jum̃amo vatitig rivija kiniou tibe ka nebe kanamo bilbilu nabo tai, mia jikar ea bogo na kiniou nebinimei joomo, naio midu kulbibinio tivelinio mon mave ea suvajaaku nam̃ariga. 46 Jau maka kavar bonotanunu rimei ka koyon ea paripariku, mia naio mila ka jaaku ruei. 47 Mia kiniou neber batitig banso, ka tira nei, kanano kariano nalo miroano laka, mia kiniou nebiekokoa nonovlo biniu ruei, ana mila na tinien jii kiniou toru laka. Mia kiniou nemial ka toro na kanano kariano maka ve toru, kiniou nebiekokoa naio, mia naio tinien jii kiniou maka rive toru.” 48 Mia Yesu mil batitig ban tira nei bunu, naio berkanio berinavo “Kiamo kariano nonovio nam̃a kojom̃a kojidomii bova vururu biorio, kiniou nebiekokoa nonovlo ruei.”
49 Mia bogo na Yesu ber iliano na, kulo dolu nalo napano ajum̃a ajinan vio takurano naliko ka bogo nei, nalo maka asaaro laka, nalo ajum̃a amijuvaluva tertelisu banlo, ajum̃a aberinavo “?Mia tete na naio jidom naio rive kei, napano jom̃a berenio naio mila bulag kariano na tomu nalo kanalo jibe na?”
50 Mia Yesu mil ber ban tira nei vaarakurano bereio, naio berinavo “Kanamo viekouoiano milaso kobokar ioruriano ruei. Jau maka bunu kojog rivova, jau komijikia kavano ga, mia Atua kanano tum̃aro to vijaso.”

7:29 Mat 21:32; Luk 3:12

7:37 Mat 26:7; Mak 14:3; Jon 12:3