^
2 Pedro
KAG PAGPANGAMUSTA
KAG PAGTU-O AG MAADONG PAMATASAN
Dapat nak Patihan kag Nakasuyat sa Sagradong Kasuyatan
Kag Nakasuyat sa Sagradong Kasuyatan ay Halin sa Ispirito Santo
KAG BUKO MATUOR NAK MGA MANUNUDLO
KAG PAGBALIK IT GINOONG HESU-KRISTO