^
2 Tesalonica
KAG PAGPANGAMUSTA
KAG PAGPASALAMAT AG PAGPURI NINA PABLO
Kag Pagpakusog sa Tunga it Pagpahirap
KAG NAHANUNGOR SA PAGBALIK NI KRISTO
Kag Huling Rakong Paglaban sa Dios ag kag Pagyuaw it Tawong Pinaka-pinuno it Kayainan
Kag Pagpasalamat ag Paglaygay sa mga Pinili it Gino-o
KAG PAGTUDLO TUNGOR SA MATIMUNONG NAK PAGPANGABUHI
Kag Pangabay nak Ipangamuyo sina Pablo ag kag Pagpakusog sa mga Taga-Tesalonica
Kag Sugo nak Magtrabaho ag Indi Magpabada sa Pagpangabuhi
KAG BENDISYON
Kag Mga Huling Bisaya ni Pablo