^
GÁLATAS
Galacia sitanare Cristore ajitirʉ̃nʉrãre Pablo ĩ ucacõare queti
“Ricati gãjerã ĩna gotimasiosere ajibesa”, Pablo ĩ yire queti
Jesús, Pablore ĩ gotiroticõare queti
Jesús ĩ cõariarã Pablore ĩna ĩavariquẽnare queti
Pablo, “To bajiro mʉ yise quẽnabeaja”, Pedrore ĩ yire queti
“Cristore mʉa ajitirʉ̃nʉjare, Esp'iritu Santo, mʉare ejayumi”, yire queti
“Ado bajiro yirʉcʉja yʉ”, Dios ĩ yire queti
“‘Rojose yirã ñaja’ masa ĩna yitʉoĩarotire yigʉ, ĩ rotimasirere cũmasiñuju Dios”, yire queti
“Jud'io masare bajiro bajibesa”, Pablo ĩ yire queti
Sara, Agar ĩna bajire queti
Rojose mano quẽnase rĩne yiñare queti
Gãmerã ejarẽmore queti
Pablo, Galacia sitanare ĩ gotitʉsare queti