^
HEBREOS
Dios ya' Na' mityalalanu pantsuve.
Diosa' Naya anjeelanu kayu pulla.
Livee inu kuinda wandyanejtaa baleñu bain
Jesús keranguemu naatalalanaadejuñuba juntsai tiyave.
Jesúsya Moisésnu kayu pulla.
Diosnu keenguindandaa jutyudei.
Jesúsya chachi jutumika tenbipuve.
Kayu keengue' jintsu', kailla juuñuu tsanatyudei.
Dios kuwanu pañukanbera kenu dekeenayu.
Melquisedec naajuñubaJesús juntsaañuu.
Jesús tyee kemuñubatinuba depullaa.
Dios chachillaba veta' veta'tsanguedaa tiñu challaa kayu ura.
Dios chachillaba veta' veta'tsanguedaa tiñu ajke' jumu
Kaspele Diosnu naakeaawa kure' keewaamu deeñuba
Cristo' asa livee kemu.
Kama bijee Dios, chachillabaveta' veta' tsanguedaa tiñu
Naa-itaa Diosnu tyuinajinu
Tinbu lei uraakikenuu jutyuwaami.
Cristo animaa tuta'keewaran tsaive.
Naake keengue' baintsaa jintsudei ti' ula
Uwain tsaave tya' keranguenchitinbu rukula naajuwa deeñuba
Mika taaju puindu puulanu
Diosnu keengue' jintsusai.
Keranguemu chachi jutunaajunuuñuba
De-insha piikeñu palaa