^
Tashitungarangu
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaa Ijiptoshuch kurak Israelchichee muchchureem ínarangu anootsi1:0 Móysisi nee kiraka yandarangiya. Waanaatstaata kamanku, itaru nllitaritpaz tputs paru kamanku ashikpaz ashiru yandarangiya.
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaa Ijiptoshuch kurak tiptsiree: Israelchich tputs wip kamuz nllurtakachu, anoo pchangtsa, tárangu anootsi
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaa Móysis nllurtarangu anootsi
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaa Móysis Ijiptoshchee kurak pang' shitungeeranllu naatarangu anootsi
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaa Apanll Israelchichee kapung chinarangu anootsi
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaa Apanll Móysispa tsiyatarangu anootsi
Ashiriya, na kamanchima yuwaa Móysis Apanllee kuk payumaam ngatarangu anootsi
Ashiriya, na kamanchima yuwaa Móysis Ijiptop tsap kanapurangu anootsi
Ashiriya, na kamanchima yuwaa Móysis zoonllpa Aaronpa, Israelchichpa urkar Ijiptosh tsap tsiyatarangana anootsi
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaa Móysisi zoonllpa Aaronpa Ijiptoshchipa kurak tsiyatarangana anootsi
Ashiriya, na kamanchima yuwaa Israelchich wamachtash parawaa tsiyatarangana anootsi
Ashiriya, na kamanchima yuwaa Apanll Móysispat tsiyatku tárangu anootsi
Ashiri na kamanchintspa yuwaa Apanll Móysisee mishat Aaronaatstam yusur kamachtaku, punirintspa, tárangu anootsi
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaa Aaron tushuwshee kapeeteeru, makaamsha kinarangu anootsi
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaa Taarashipan minam chung Ijiptoshchee wanichima tárangu anootsi Taarashipan kungoo kuraseem ínarangu anootsi
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaa Taarashipan aranginash purumburpat waneerangu anootsi
Ashiri na kamanchima yuwaa Apanll tuchparini waneeshish Ijiptoshchee manxupa waneerangu anootsi
Ashiriya, na kamanchima yuwaa Apanll ipunpunarini waneeshish Ijiptoshchee ptarpat waneerangu anootsi
Ashiriya, na kamanchima yuwaa Taarashipan zameeturini Ijiptoshchee waneeku, wakararni zapan wanguytayarusin, tsipachinlliniya anootsi
Ashiri na kamanchima yuwaa Taarashipan minamtarini matayaru Ijiptoshchee tsutashishpa waneerangu anootsi
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaa Taarashipan Ijiptoshchee tsimbunarni matayaru kachizamashpa waneerangu anootsi
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaa Apanll tuchparini matayaru Ijiptoshchee maringpapa waneerangu anootsi
Ashiriya, na kamanchima yuwaa Apanll ipunpunar matayaru waneerangu zar izuuru kzatarangu Ijiptoshchishu tsapu anootsi
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaa Taarashipani minam chungarni Ijiptoshchee waneerangu wipaa iwachiztamawaa pacharangu anootsi
Ashiri na kamanchintspa yuwaa Taarashipan Móysisee; Yuwapur nuw siyaa tapachindarangi anoo nda mbizamaam, urutamari chinamaam, zaree wayangtsa, tárangu anootsi
Ashiriya, na kamanchima yuwaa Taarashipan Ijiptoshchee wip iwachiztama pacharangu anootsi
Ashiri na kamanchima yuwaa Israelchich Ijiptosh tsap shitungarangana anootsi
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaa Apanll Israelchichee minupsha tsapu machirangu anootsi
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaa Israelchich mar kung sur chumbeepimashee kitarangana anootsi
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaa Móysisi Israelchichpa Taarashipanee yaseerangana anootsi
Ashiri na kamanchintspa yuwaa Mariya Taarashipanee ungirtaku yaseerangu anootsi
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaa Taarashipan kung kapzee wanasireem ínarangu anootsi
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaa Apanll Israelchicheem katungtsee waana panarangu anootsi
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaa Taarashipan kungoo patumbchish tashitungarangu anootsi
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaa Israelchich Amaritshuchpa waratarangana anootsi
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaa Taarashipan Israelchichpat tsiyatamaam Sinayush maach karuwarangu anootsi
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaa Apanll Israelchichee kamachtamarinee minam chung kamachtarangu anootsi
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaa Israelchich Apanllee kapung punirangana anootsi
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaa Taarashipan Israelchichee waama tiptsireem ínarangu anootsi
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaa Móysisi machip Sinay aranginasha Taarashipanip kárirangu anootsi
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaa Israelchich uru wakaraam tinayarusin Apanlleemsha ínarangana anootsi
Ashiri na kamanchintspa Móysisi tputseem Apanllpa tsiyatarangu anootsi
Ashiriya, kamanchintspa yuwaa Taarashipan Móysisee; Tputsiriptish tsap Kanaanap naangcha, tárangu anootsi
Ashiri na kamanchima yuwaa Móysis minam pangus Apanlleem pang' arapinlltam wayayaru, anush Taarashipanpat tputs tsiyatarana anootsi
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaa Móysisi nda Israelchichee kasamaama Taarashipanee masharangu anootsi
Ashiri na kamanchintspa yuwaa Móysis wach tashpatari kizpur kurakurtar ashirangu anootsi
Ashiri na kamanchintspa yuwaa Taarashipan: Nuwaam pangi pangungandama, tárangu anootsi
Ashiriya, na kamanchima yuwaa tputs ichingurusin washunand chinayarusin, maacheetsi zapan Apanlleem pang' wayarangana anootsi
Ashiri na kamanchintspa yuwaa Apanlleem pang' panguyarusin, yuwaree Apanll kamachtarangu anuri tuminurangana anootsi
Ashiri na kamanchintspa yuwaa Apanllimun pangu msas karuwarangu, misha Apanll wizpur waanaatsi pang' 'sineerangu anootsi