^
Gálatas
Pablo queétdih ã tʉ́yat tʉ́ʉtat
Dios cã́acwãdih ded pah ã tʉ́i ʉbat
Cristo Pablodih ded pah ã tʉ́ʉt nʉʉmátji
Cristo ã naáwát tʉ́ʉtnit maáta Pablodih ĩ wẽi jwãáát
Pablo Pedrodih ã jʉ̃ihñat
Jesúsdih tʉ́i jenah joinítdih Dios ã wẽi enat
Jesucristodihjeh jepahat caá náahap
Abraham Diosdih ã tʉ́i jenah joyát
Dedé pínah tigaá Moisés ã wʉtatji
Cristo nihat Moisés ã wʉtatjidih ã péaat
Teo wʉ̃hnit nihcan, Dios ã weh jwĩ jʉmat
Pablo Galacia baácdih moón Jesúíhwãdih ã ʉ́ʉm yacat
Agar Sarajĩh ded pah ĩ jʉmatji
Teo wʉ̃hnit panihnit jwĩ jʉmatdih Cristo ã cádahat tʉ́ʉtat
Oina, wʉtatdihbʉt jwĩ jepahat
Tʉ́ini Espíritu ded pah jwiítdih ã náah yacat
Jesúíhwã ĩ míic teo wáacat
Pablo naóh péanit, ã tʉ́yat tʉ́ʉtat