Ewe Pworausen Manau makkeen
Mateus
Kapas akom
I. Iten ei puk: Mateus, wewen ei it “Än Kot lifang”.
II. Chon makkei ei puk: Mateus, a pwal iteni Lefi, eman lein nöün Jesus kewe chon kaiö. (Mark 2.14)
III. Itelapemongen ei puk: Mine a mak lon ewe Testamentin Lom usun Kraist a pwönüetä.
IV. Kapas aüchean ei puk: Jesus seni Nasaret i Kraist, ewe kingen chon Juta.
V. Masouen ei puk: Ei puk a asile ngenikich ewe Pworaus Allim, pwe Jesus ewe Chon Amanau, Kot a pwon an epwe tinato. Lon Jesus, Kot a apwönüetä an kewe pwon a pwon ngeni nöün kewe aramas lon ewe Testamentin Lom. Ei Pworaus Allim esap chök fän iten ekewe chon Juta Jesus a uputiu leir o nonom rer, nge pwal fän iten chon fanüfan meinisin.
Makken lon ewe puk Mateus a fokun kokotöch. A popuetä le apworausa seni än Jesus uputiu, pworausen an papatais me küna sosot me pworausen an afalafalfeil o an aiti ngeni aramas kapasen Kot, pwal an apöchöküla aramas lon Kalilea. Mürin ei, ewe puk a apworausa usun än Jesus sai seni Kalilea tori Jerusalem, pwal usun ekewe mettoch ra fis lon ewe wiken amüchülan manauen Jesus won fanüfan, fokun usun an iräpenges me an manausefäl.
Ei puk a pwärätä pwe Jesus, i ewe Sense mi lap, a wor an pwüüng an epwe awewei än Kot Allük o aiti ngeni aramas usun Mwün Kot. Chomong me lein an afalafal a kinikinitiu lon limu kinikin: (1) Ewe afalafal me won ewe Chuk. Iei masouan: Usun lapalapen ekewe aramas mi choni ewe Mwün Läng, pwal usun wiser, feiöchür me sopolan manauer (Sopun 5-7); (2) Än Jesus kapasen öüröür ngeni ekewe engol me ruoman chon kaiö fän iten ar angang (Sopun 10); (3) än Jesus kewe pworausen awewe usun ewe Mwün Läng (Sopun 13); (4) an afalafal usun wisen eman chon tapwela mürin Jesus (Sopun 18); (5) an afalafal usun fansoun sopolan fanüfan me wareton ewe Mwün Läng (Sopun 24-25).
VI. Tettelin masouen ei puk:
Tettelin uruwon än Jesus Kraist kewe lewo me an uputiu 1.1–2.23
Än Johannes Soupapatais angang 3.1-12
Än Jesus papatais me an küna sosot 3.13–4.11
Än Jesus angang ngeni aramas lon Kalilea 4.12–18.35
Än Jesus sai seni Kalilea tori Jerusalem 19.1–20.34
Ewe amüchülan wiken än Jesus manau won fanüfan lupwen an nom lon Jerusalem me an nom lon ekewe leni mi arap. 21.1–27.66
Än Jesus manausefäl me an pwä ngeni aramas 28.1-20
1
Än Jesus Kraist kewe lewo
1.1-17
(Luk 3.23-38)
Iei tettelin uruwon än Jesus Kraist kewe lewo, i eman mwirimwirin Tafit, nge Tafit eman mwirimwirin Apraham.
Apraham semen Isaak, Isaak semen Jakop, nge Jakop semen Juta me pwiin kewe. Juta semen Peres me Sera, iten iner Tamar, Peres semen Hesron, nge Hesron semen Ram. Ram semen Aminatap, Aminatap semen Nason, nge Nason semen Salmon. Salmon semen Poas, iten inan Rahap, Poas semen Opet, iten inan Rut, Opet semen Jesi, nge Jesi semen Tafit ewe king.
Tafit semen Salomon, a nöüni me won pwülüen Uria we, Salomon semen Rehopoam, Rehopoam semen Apia, nge Apia semen Asa. Asa semen Jehosafat, Jehosafat semen Jehoram, nge Jehoram semen Usia. Usia semen Jotam, Jotam semen Ahas, nge Ahas semen Hiskia. 10 Hiskia semen Manasa, Manasa semen Amon, nge Amon semen Josia. 11 Josia semen Jehoiachin me pwiin kewe lon fansoun ar oola lon Papilon. 2.King 24.14-15; 2.Kron 36.10; Jer 27.20
12 Mürin ar oola Papilon: Jehoiachin semen Sealtiel, nge Sealtiel semen Serupapel. 13 Serupapel semen Apiut, Apiut semen Eliakim, nge Eliakim semen Asor. 14 Asor semen Satok, Satok semen Akim, nge Akim semen Eliut. 15 Eliut semen Eleasar, Eleasar semen Matan, nge Matan semen Jakop. 16 Jakop semen Josef pwülüen Maria we, neminewe a nöünätiu Jesus mi pwal iteni Kraist.
17 Iei usun a wor engol me rüanü tettelin aramas seni Apraham tori Tafit, pwal engol me rüanü tettelin aramas seni Tafit tori fansoun ar oola Papilon, pwal engol me rüanü tettelin aramas seni ar oola tori Kraist.
Än Jesus Kraist uputiu
1.18-25
(Luk 2.1-7)
18 Iwe, iei usun än Jesus Kraist uputiu. Maria inan a kofot ngeni Josef, nge me mwen ar resamwo pwüpwülü a pwä pwe neminewe a pwopwo ren manamanen Ngünmifel. Luk 1.27 19 Nge Josef eman mwän mi föföri mine a pwüng, esap mochen asäwa Maria mwen mesen aramas, iei mine a ekiekin likitala, nge le monomon chök. 20 Iwe, lupwen a chüen ekieki usun, eman nöün ewe Samol chon läng a pwä ngeni lon an tan o üreni, “Josef, mwirimwirin Tafit, kosap niuokus om kopwe pwülüeni Maria, pun mine a pwopwo ren a pop seni ewe Ngünmifel. 21 Epwe nöünöü eman ät, iwe, kopwe aita ngeni Jesus, pun i epwe amanaua aramasan seni ar tipis kana.” Luk 1.31 22 Ekei mettoch meinisin ra fis pwe epwe pwönüetä met ewe Samol a kapas me ren ewe soufos:
23 “Nengeni, eman föpwül epwe pwopwo o nöüni eman ät,
repwe aita ngeni Imanuel, wewen ‘Kot a nonom rech.’ ” Ais 7.14 24 Iwe, lupwen Josef a pwätä seni an möür, a föri usun mine ewe chon läng a allük ngeni. A angei Maria pwe pwülüan. 25 Nge Josef esap kon ren Maria tori a nöünätiu nöün we ät. Iwe, Josef a aita ngeni ewe ät Jesus. Luk 2.21

1:11: 2.King 24.14-15; 2.Kron 36.10; Jer 27.20

1:18: Luk 1.27

1:21: Luk 1.31

1:23: Ais 7.14

1:25: Luk 2.21