2
Pauro yaromi bei moiro Tesaronaika ari yokamai kokonan bei erome
Arinoma yokamao, ne yokamai nenen mora kaningai koma no yokama fu ne yokamai moingi tei fupungoro no yokamai kokonanom i ako sikemie * 1 Te 1:5, 9 Te ne yokamai ama mora kaningai koma no yokamai fu Firipai iki birom ori tei fupungoro yokamai kipi kaingua norere kura kam di noreimba Yai Gumanom yoporam boingua norongoro ena okome u ne yokama Tesaronaika moingi tei upunga ari yokamai bei niki ori wom de noreinga no yokamai kuri fikere Yai Gumam gunom kam ne yokamai di mari de eropune.* Ap 16:19-24; 17:1-9 Te no yokamai ka ne yokamai di mari de eropungai ka i unanan di erekepunie. Te no yokamai “Mapunom niki dongua benapune,” diro ka i di erekepune. Te “Ne yokamai gumanom bauwi erowapune,” diro ka i ama di erekepune. Tamanume. Yai Gumam yaromi no yokamai bei norere kanungua mora faingoro yaromi gunom kam i no yokamai “Di mari deiyo!” di norongua ena epemere towane no yokamai di mari dopunie. Te “Ari yokamai no yokamai kanom i fire mun fi norowaime,” diro ka i di mari dekepune. Tamanume. Yai Gumam no yokamai denom minomdi ipu si norongua “Yaromi mun fi norowame,” diro ka i di mari dopunie.* Gar 1:10; 1 Ti 1:11 Te ne yokamai mora kaningai no yokamai ka dupungai bei moiro ne yokamai kinanom sikepune. Te Yai Gumam ama kanungua no yokamai kongo mukom guwainom inaro ne yokamai kanom akire di erekepune.* Ap 20:33; 1 Te 2:10 Te no yokamai “Ari yokamai bo ne yokamai bei moiro no yokamai kanom mun fire akire duwaime,” diro gunom ka di mari de erekepune. Tamanume.* Yo 5:41, 44 Te no yokamai Kirisito yaromi nowi dongua fupunga ari moipunga ena iran ne yokamai tai mina wako erowapunga ne yokamai norowainga fanamba no mina wako erekepunba mam gan gawo kui engua wira di tere kenom benguamere epe no yokamai wira dire ne yokamai kenom bei eropune. Te no yokamai denom minom ne yokamai mun fi eropunga ena no yokamai mun fire Yai Gumam gunom kam towane di mari de erekepunba no yokamai nomanenom ama eropune. Kawom, no yokamai denom minom ne yokamai mun ori wom fi eropunie. Ena arinoma yokamao, ne yokamai mora kaningai ne yokamai kongo mukom guwai gainom no yokamai norekenaro beinga no yokamai ganom kipi kokonan yoporam boiro aro kakom kokonan beiro te kama kakom ama kokonan beiro Yai Gumam gunom kam i ne yokamai di mari de eropune.* Ap 20:34; 1 Ko 4:12
10 Ena no yokamai fure ne yokamai fi ki si teinga yokamai suna tei moipunga no yokama Yai Gumam yo tongua mapunom te bianom faikengua mapunomdi wan moipunga ne yokamai te Yai Gumam gere mapunom i kanime. 11 Te ne yokamai ama mora kaningai nenom yaromi nenen wama yokamai mapunom bei eronguamere epe wom no yokamai ama ne yokamai towane towane bei eropune.* 1 Ko 4:14 12 Ena no yokamai ne yokamai denom minom bei erowai te eropunie. Te no yokamai ne yokamai kanom fire akire di eropunie. Te no yokamai “Ne yokamai Yai Gumam nenen no ari kiapanom bei norongua akaiyom naro beinga te yaromi keranom sungua inaro beinga yaromi unom boimie. Ena Yai Gumam ne yokamai mun fi erowaro bengui tei wan moiyo!” di yoporam boiro di eropune.* Fir 1:27; 1 Pi 5:10
13 Ena no yokamai gunom kam ne yokamai di mari de eropunga ne yokamai fire “Kam i Yai Gumam kam dume,” dime. Ena ne yokamai “Ka i ari kanom towane dikemba Yai Gumam kam dumie,” kawom di fimie. Te ne yokamai Yai Gumam fi ki si teinga ena gunom kam i akire di erongoro yo tere wan moimie. Ena iran kakom kakom no yokamai Yai Gumam kam bawom dupune.* 1 Te 1:2; 2 Te 2:13; Gar 1:11-12 14 Te arinoma yokamao, ipun dongua tarom ari Yai Gumam gama Yuria tei moinga Kirisito Yesu fi ki si teinga yokamai fuka di eronguamere epemere ipun dongua tarom ne yokama fuka di erome. Yura ari bei moiro arinoma Yuria tei moinga yokamai bei niki de ereingamere ne yokamai arinoma bei moiro ne yokamai epe bei niki de ereime.* Ap 17:5 15 Yura ari yokamai Ari Wanopanom Yesu te komariki kam mapunom ari ama ei goimie. Te yokamai bei moiro no yokamai bei niki de norere nowi deimie. Te Yai Gumam yokamai mapunom beinga kanere niki de fi erome. Te yokamai ari muruwo kianom fai ereimie.* Ap 2:23; 7:52 16 Epe beinga ari Yura ari moikeinga yokamai nomanenom si awa tekere fi ki si tekenaro beinga Yura yokamai “No yokamai kon i si fere dowapune,” dire kura kam no yokamai di noreime. Ena kakom kakom epe beinga yokamai bianom faingua tarom i beingoro mokore iwa fumba epena wom Yai Gumam niki de fi erongua tarom yokamai fuka di erome.* Mt 23:32-33; Ro 1:18
Pauro te ariyoma yokamai moiro “Tesaronaika ari yokamai kanapune,” di fimba kon dikeme
17 Ena, arinoma yokamao, koma no yokamai te ne yokamai gere moipungi ari niki deinga yokamai bei moiro fia si noreingoro ena no yokamai Tesaronaika dere fure epena akai fakai tei moipunie. Te no yokamai denom minom fakai moikemba no yokamai ganom towane fakai moimie. Ena no yokamai te ne yokamai gere moikepunga kakom kakom no yokamai Tesaronaika akai tei napunga kokonan ori beiro “No yokamai fure ne yokamai kanapuno?” di moipune.* 1 Te 3:10 18 Ena iran no yokamai “Fure ne yokamai kanapune,” dupunba na, Pauro, kakom kakom “Na ne yokamai kanaiye,” dika Satan yaromi na konam si fere dome. 19 Ena nonon Ari Wanopanom Yesu tokoi u mangi uro ipu si norowangua kakom tora bengoro “No yokamai meinanom nokapu inapune,” epe di firapune? Bo te ta bengoro mun firapune? Bo te kakom boromdi ta bengoro nonon kanom akire duwapune? No yokamai kokonan bei eropungoro ne yokamai fi ki si teinga ena epe wom morapune.* Fir 2:15-16; 4:1 20 Ena kawom, ne yokamai fi ki si tere moinga no yokamai Yai Gumam kam akire diro denom minom mun fipune.

*2:1: 1 Te 1:5, 9

*2:2: Ap 16:19-24; 17:1-9

*2:4: Gar 1:10; 1 Ti 1:11

*2:5: Ap 20:33; 1 Te 2:10

*2:6: Yo 5:41, 44

*2:9: Ap 20:34; 1 Ko 4:12

*2:11: 1 Ko 4:14

*2:12: Fir 1:27; 1 Pi 5:10

*2:13: 1 Te 1:2; 2 Te 2:13; Gar 1:11-12

*2:14: Ap 17:5

*2:15: Ap 2:23; 7:52

*2:16: Mt 23:32-33; Ro 1:18

*2:17: 1 Te 3:10

*2:19: Fir 2:15-16; 4:1