^
2 TIMOTEO
Ca¹dsiánh² Pablo si² ca¹të́² Timoteo
Jǿg³ dsio¹ hia¹dsa Cristo
Dsio¹ báh³ lán¹² dsa² quián¹² Jesucristo ju³lah lán¹² hlég²
Jmó³ jniang³ ta³ cu²rø² ha²cónh¹ hi² hniu¹ Juu¹³ jniang³
Lah¹la² lán¹² dsa² li¹chian² ja³ca¹tóh² jø² jmai³
Jǿg³ tsaih¹² Pablo Timoteo ja³ca¹tóh² jø²
Lah¹la² jmo¹ Timoteo hŋiah¹²
Ca¹haih²dsa jǿg³