^
2 TIMOTEO
Sí² hi³ ca³jmú³ Po¹ hi³ ca³tɨn¹ Timoteo
He³ lánh³ lɨ́n³ hliáu³ chun¹ quian²¹ Jesucristo
Jan² tsá² jmu² ta²¹ hi³ tɨ³² tsɨ́³ Dió³²
He³ lánh³ jmu³ tsá² zian² ñí¹ hué²¹ lá² má¹tɨ³ ñí¹ táuh³ jmáɨ¹
Ñí¹ ca³táuh³ héih³² hi³ ca³jmú³ Po¹ ñí¹con² Timoteo
Má²ta²¹ hi³ ca³jmú³ Po¹ ñí¹con² Timoteo
Po¹ juáh³ hi³ cuɨ́¹ tionh² re² tsá² reh²