^
2 TESALONICENSES
Pablo ndúúcū compañeros yeⁿ'é yā idinguúⁿ yā carta 'cūū yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e yáāⁿ Tesalónica, 'iiⁿ'yāⁿ chi i'téénu yā Ndyuūs
Ndyuus caⁿ'á yā diíⁿ yā juzgar 'iiⁿ'yāⁿ chi vɛ́ɛ́ nuuⁿndi yeⁿ'é yā taachí ndaa Cristo taama vmnéⁿ'ēe
Yeⁿ'é 'áámá 'iiⁿ'yāⁿ chi dinuuⁿndi yā
Ndyuūs ndɛɛvɛ́ yā nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ chi nadanguáⁿ'ai yā 'iiⁿ'yāⁿ
Caaⁿ'maⁿngua'á nī caavā nús'uu
Canee chi diiⁿ yú ntiiⁿnyuⁿ
Yeⁿ'e vaadī n'dai yeⁿ'é Ndyuūs